Utbildning och arbetsmarknad

Skellefteå kommun har en väl utbyggd förskola och skola med hög kvalitet. Förvaltningen handlägger frågor om förskole-,grundskole-och gymnasieverksamhet samt vuxenutbildning. Förvaltningschef är Ana-Maria Stridsberg Deliv.

Genom våra skolinvesteringar lägger vi grunden för att klara framtidens krav. Investeringar på 1,3 miljarder kronor under sju år (2015-2021) planeras för förskolor och grundskolor. Några exempel är: Lejonströmsskolan, Bolidenskolan, förskola i Bureå och Burträsk och utbyggnad av Morö backe skola samt ny skola för de östra stadsdelarna, Floraskolan.

För- och grundskolans vision och mål

Alla barn är välkomna i vår kommun där de ska ha möjligheten att bli sitt bästa jag.

Skellefteås kommunala förskolor, förskoleklasser, fritids och grundskolor arbetar tillsammans för att alla elever ska komma in på ett nationellt gymnasieprogram efter årskurs 9. Det innebär att vi ständigt arbetar för att ditt barn ska finnas i ett sammanhang som känns inbjudande och tryggt. Vi ser det som en självklarhet att barnen och eleverna ska känna arbets- och studiero.

Våra skolor arbetar med både ämneskunskaper och demokratiska värderingar. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att varje barn ska bli sitt bästa jag.

För att nå dit strävar vi hela tiden mot ett antal mål. Dessa mål är antagna av för- och grundskolenämnden i Skellefteå kommun.

1. Lärmiljöerna är tillgängliga

Vi har nått målet när

 • lärmiljöer är anpassade utifrån ett pedagogiskt, fysiskt och socialt perspektiv, så att de är bra för alla och nödvändiga för vissa
 • lärmiljöer ger alla barn och elever möjlighet att bli sitt bästa jag.

2. Barnets bästa är beaktat

Vi har nått målet när

 • vi tar beslut med hänsyn till barnets perspektiv*, barnperspektivet**och barnrättsperspektivet***
 • vi har fungerande rutiner och system för barns och elevers delaktighet och inflytande.

* Barnets perspektiv = Vi för dialog med barnet/eleven tillsammans med dess vårdnadshavare för att allas röster ska bli hörda.

** Barnperspektivet = Vi lyssnar till professionens bedömning gällande vad som är bäst för barnet/eleven utifrån individ- och/eller gruppnivå.

*** Barnrättsperspektivet = Vi förhåller oss till vad lagstiftningen säger inom det område ärendet gäller.

3. Likvärdigheten är säkerställd

Vi har nått målet när

 • alla elever kan läsa efter årskurs 1 och när de är behöriga till gymnasiet efter årskurs 9.
 • varje barn och elev möter arbetssätt som möjliggör likvärdig bedömning av måluppfyllelsen
 • vi har rutiner och system som säkerställer att varje barn och elev möter en likvärdig verksamhet idag och imorgon
 • vi fördelar resurser kompensatoriskt så att varje barn och elev kan utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

4. Lärandet är synligt

Vi har nått målet när

 • lärandet är formativt* för alla och progression av utveckling synliggörs på alla nivåer i styrkedjan
 • vi har en dela-kultur
 • stolthet visas över lyckanden och lärdomar dras av misslyckanden
 • formativt förhållningssätt genomsyrar alla våra utbildningsformer
 • alla elever är behöriga till gymnasiet.

* Formativ bedömning är till för elevers livslånga lärande. Detta innebär att kontinuerlig återkoppling är en grundbult i arbetssättet och lärarna måste vara medvetna om hur olika typer av respons påverkar elevers lärande och ökad måluppfyllelse.

Motsatsen till formativ bedömning är summativ bedömning, som ofta handlar om prov, test, rätt eller fel. Båda sätten behövs i dagens undervisning.

Den viktigaste faktorn i en skolas framgång är välutbildade och inspirerande pedagoger. Barn och elever möter idag engagerade pedagoger och ledare med hög behörighet. Vi säkerställer kompetensen och kvaliteten genom att rekrytera i såväl närområdet som i övriga Sverige och utlandet. Genom att vara en attraktiv och framsynt kommun ska vi säkerställa ditt barns utbildning och framtid. Det är vår kommuns viktigaste uppdrag.

Så säkerställer vi likvärdigheten

För att veta att de handlingar vi utför leder till ökad måluppfyllelse görs ett systematiskt kvalitetsarbete. Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras i enheternas utvecklingsplaner.

Ett systematiskt kvalitetsarbete görs på alla nivåer. Varje chef ansvarar för att följa upp, utvärdera och analysera sin verksamhets arbete i en kvalitetsrapport. På förvaltningsnivå resulterar det systematiska kvalitetsarbetet i den årliga kvalitetsredovisningen.

Formativt förhållningssätt – dynamik i klassrummet och i förskolan

Alla våra enheter har ett formativt förhållningssätt. Det innebär en undervisning som bland annat utgår från det eleven redan kan och bygger på ständig återkoppling till eleven för att därigenom ge eleven möjlighet att bli medveten om sitt eget sätt att lära.

Tillsammans för lärande

Vi utbildar våra rektorer och förskolechefer internt och externt, exempelvis i det statliga rektorsprogrammet, för att möta framtida utmaningar.

Dela-kultur är ett viktigt ställningstagande i våra verksamheter. Vi hjälps åt och delar med oss av material och framgångsrika metoder då vi vet att det gynnar barns och elevers lärande.

Det är viktigt att vi säkerställer samarbetet områden emellan för att öka likvärdig utbildning i vår stora kommun. Detta gör vi genom att till exempel genomföra gemensamma träffar där vi diskuterar pedagogiska frågor. Vårt motto är tillsammans för lärande.

Värdegrund

Hos oss är det viktigt att alla möts av ett ödmjukt och tillåtande klimat. Du ska få vara den du är. Därför är genus, HBTQ, mångfald och tillgänglighetsfrågor viktiga för oss.

Dessa frågor ska genomsyra våra handlingsplaner, teamarbete och möten. Vi jobbar ständigt för att öka vår kunskap inom dessa områden.

Elevhälsan är en viktig garant för vårt värdegrundsarbete. I vår kommun har vi en väl utbyggd elevhälsa.

Verksamheten är organiserad i olika avdelningar, förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning samt arbetsmarknad.

I dag finns omkring 35 grundskolor, runt 140 förskolor och cirka 40 fritidshem och två gymnasieskolor samt vuxenutbildning.

Stödfunktioner till verksamheten finns i form av ekonomi-och kvalitet, HR och bemanning, myndighet och nämnd samt digitalisering och innovation.

Inom för- och grundskoledelen finns följande verksamheter:

 • Förskola och pedagogisk omsorg
 • Förskoleklass
 • Grundskoleverksamhet (grundskola, grundsärskola)
 • Fritidshem
 • Stödfunktioner och administration

Utbildning och arbetsmarknad erbjuder utbildning för ungdomar mellan 16 och 20 år samt utbildning för vuxna.

 • Utbildning i gymnasieskolans nationella, specialutformade och individuella program till alla ungdomar mellan 16 och 20 år.
 • Individuellt anpassad utbildning och kompletterande utbildning på gymnasienivå inom vuxenutbildningen till korttidsutbildade vuxna.
 • Stöd till ungdomar som lämnat gymnasiet, kommunala aktivitetsansvaret.
 • Stödfunktioner och administration

För- och grundskolenämnden har det politiska ansvaret för verksamheterna förskola och grundskola. Gymnasienämnden har ansvar för utbildning för ungdomar mellan 16 och 20 år samt utbildning för vuxna.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: