Förvaltningar och avdelningar

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i arbetet att utveckla Skellefteå och att leda och samordn...

Kultur och fritidskontoret

Kultur och fritid ska ständigt utveckla sin verksamhet och vara en aktiv del i samhällsbyggandet med fokus på hälsa, liv...

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad verkställer kommunstyrelsens, bygg- och miljönämndens, samhällsbyggnadsnämndens, konsumentnämndens och g...

Socialkontoret

Vårt uppdrag är att ge vård och omsorg till äldre och till personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning samt s...

Support och lokaler

Förvaltningen för support och lokaler är kommunens interna servicecenter.

Utbildning och arbetsmarknad

Skellefteå kommun har en väl utbyggd förskola och skola. Förvaltningen ansvarar över förskole-, grundskole- och gymnasie...

Skellefteå kommun består av sex förvaltningar som heter kommunledningskontoret, kultur- och fritidskontoret, samhällsbyggnad, utbildning och arbetsmarknad, socialkontoret och support och lokaler.

Varje förvaltning ansvarar för en avgränsad del av den kommunala verksamheten. Arbetsuppgifterna kan till exempel vara att ge bygglov, bevilja ekonomiskt bistånd eller organisera äldreomsorgen.

Till varje förvaltning hör politiska nämnder. Det är tjänstepersonerna på förvaltningarna som i sitt dagliga arbete utför de politiskt tagna besluten.