Gemensamt ansvar för en god folkhälsa

I Skellefteå arbetar vi för att skapa förutsättningar för en jämlik hälsa för alla. För att uppnå det krävs samarbete och samverkan mellan många aktörer, till exempel mellan förskolan och hemmet, äldreomsorgen och föreningslivet, gymnasieskolan och näringslivet. Vi behöver bevara och utveckla samarbeten på nationell, regional och lokal nivå.

Skellefteå har ett folkhälsopolitiskt program. Programmet bygger på den nationella folkhälsopolitiken och regionala överenskommelser och knyter an till Agenda 2030.

Prioriterade områden

Den svenska folkhälsopolitikens övergripande mål är att skapa förutsättningar i samhället för en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. Målet innefattar också att de påverkbara skillnaderna i hälsa ska vara borta inom en generation.

I Skellefteå arbetar vi med ett Folkhälsoråd. Folkhälsorådets uppdrag är att följa upp insatser och indikatorer som beskrivs i det folkhälsopolitiska programmet. Folkhälsorådet består av kommunala och regional politiker och tjänstepersoner som alla bär ansvar för att följa upp aktiviteter och indikatorer som påverkar folkhälsan.

Folkhälsorådet beaktar särskilt:

 • faktorer som skapar ett inkluderande samhälle och som motverkar segregation.
 • faktorer som skapar psykisk hälsa och som motverkar psykisk ohälsa.

Några av utmaning som vårt samhälle har är att hälsan mellan olika grupper i samhället är förhållandevis stor och ökar. Andra utmaningar är att den psykiska ohälsan ökar och befolkningen är allt mer stillasittande.

Agenda 2030

Vi ställer oss bakom FN:s arbete med agenda 2030 och strävar mot en långsiktig hållbar utveckling. Med Agenda 2030 som hävstång kan vi utveckla hälsan genom sektorsövergripande arbete på flera nivåer.

Måbra-grupper är lokala nätverk som genomför hälsofrämjande aktiviteter på olika orter runt om i Skellefteå kommun. Måbra-gruppen finns till för de som bor på orten.

Måbra-grupperna har regelbundna träffar och anordnar hälsoaktiviteter i enighet med det folkhälsoarbete som vi bedriver inom Skellefteå kommun, i samverkan med andra företag och civilsamhället. Aktiviteter som genomförs sker tillsammans i nätverk med personer från olika arbetsplatser och organisationer på orten.

MåBra grupperna finns i:

Ort

Ansvarig

Boliden

Amanda Lundmark

Jörn

Cassandra Lundgren

Byske


Bureå

Anette Englund, Lii Lundmark

Lövånger

Maria Peterson

Burträsk

Tyra Lindgren

Skelleftehamn

Anna-Karin Vikström

Om du vill komma i kontakt med Måbra-gruppen på din ort så kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst och fråga efter ansvarig på din ort.


Folkhälsorådet är det politiska forumet för att samordna och diskutera hälsofrågorna mellan kommun och region. Representanter i folkhälsorådet är politiker och tjänstepersoner från kommunstyrelsen och flera olika nämnder. Kenneth Fahlesson är ordförande. Ett av rådets uppdrag är att årligen följa upp arbetet med det folkhälsopolitiska programmet och följa indikatorer kring folkhälsans utveckling. Folkhälsorådet har funnits sen 1999 och träffas fyra gånger per år.

Vilka är med i Folkhälsorådet?

 • kommunstyrelse
 • kulturnämnd
 • fritidsnämnd
 • socialnämnd
 • barn och grundskolenämnd
 • gymnasienämnd
 • bygg- och miljönämnd
 • Beredning för folkhälsa och demokrati i Skellefteå och Norsjö området (region Västerbotten)
 • Utskott för funktionshinder och samverkan (region Västerbotten)
 • folktandvården
 • psykiatri och verksamhetsutvecklingsstaben (region Västerbotten)
 • tjänstepersoner från kommunen och Folkhälsoenheten.

Träffar 2023

 • 29:e mars 8.15-12.00
 • 25:e maj 8.15-12.00
 • 12:e oktober 8.15-12.00
 • Eventuellt 28:e augusti 8.15-12.00
 • 5 december 8.15-12.00 (Tillsammans med FRIS)
Senast uppdaterad: