Jämställdhet

Skellefteå kommun vill vara en framsynt och jämställd tillväxtkommun som är attraktiv att bo och verka i. En förutsättning är att jämställdhet blir en naturlig del i kommunens verksamhet. Arbetet med jämställdhet tar aldrig slut. Det är en pågående process. Det är en fråga som är viktig för hela samhället; flickor och pojkar, kvinnor och män.

Utgångspunkten för jämställdhetsarbetet är det nationella övergripande målet för jämställdhetspolitiken - att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. En förutsättning för att lyckas med det är att jämställdhetsperspektivet byggs in i vardagen, i ordinarie processer för beslut, planering, uppföljning och utveckling.

"Spelar kön någon roll?"

"Spelar kön någon roll?"

Skellefteå kommun har skrivit på den Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män.

CEMRs sex principer

 1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet
 2. För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra orättvisor bekämpas
 3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle
 4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet
 5. Jämställdhetsintegrering av alla kommuners/regioners verksamheter är nödvändiga för att främja jämställdhet
 6. Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att jämställdhetsarbetet ska nå framgång

Som stöd i arbetet med att jämställdhetsintegrera kommunens verksamheter har Skellefteå kommun deltagit i SKLs (Sverige kommuner och landstings) program hållbar jämställdhet under 2012-2013. Projektet är nu avslutat.

I det fortsatta arbetet har kommunstyrelsen beslutat

 1. Jämställdhetsintegrering ska tillämpas i kommunens olika verksamheter. Detta innebär ett kontinuerligt pågående arbete för att öka jämställdheten och åstadkomma hållbar jämställdhetsutveckling.
 2. Nämnderna har i uppdrag att integrera och synliggöra jämställdhetsarbetet i ordinarie styrdokument, till exempel bokslutsrapporter. Detta innebär att synliggöra prioriteringar, utföra arbetet och göra uppföljningar.

Genom att arbeta för att jämställdhetsintegrera sin verksamhet vill Skellefteå kommun värna om att den verksamhet som levereras till dig som kommuninvånare är jämställd och kvalitetssäkrad.
Inom ramen för SKLs (Sveriges kommuner och landstings) utvecklingsprogram Hållbar Jämställdhet har Skellefteå kommun beviljats 1 miljon kronor. Det övergripande syftet är att jämställdhetsintegrera organisationen.

Likvärdig service

Jämställdhetsintegrering innebär att verksamheten ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv på alla nivåer och inom alla områden.

Vägledande är en rättvis fördelning av resurserna i kommunen och en likvärdig service oavsett kön till våra medborgare.

Vad gäller Skellefteå kommun projekt Hållbar Jämställdhet (Håj) pågår just nu en sammanställning från förvaltningarnas arbete inför slutredovisning i slutet av året.

Projektmålen är:

 • Jämställdhetsperspektivet har integrerats, efterfrågats och synliggjorts i kommunens styrdokument (mål, följamål samt rapportering).
 • Alla nämnder har kvalitetssäkrat sina beredningsprocesser genom att använda checklistor för att garantera likvärdig service och rättvis fördelning oavsett kön.
 • All individbaserad statistik i Skellefteå kommun är könsuppdelad (där det är möjligt) för att säkra kvaliteten i beslutsunderlag.
 • Alla nämnder och förvaltningar har fått information om CEMR-deklarationens artiklar (den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå) utifrån respektive nämnds/förvaltnings uppdrag och ansvar.
 • Skellefteå kommuns medborgare har fått information om utvecklingsarbetets syfte och resultat.

Nio nämnder

Kommunfullmäktige har beslutat att nio nämnder och förvaltningar ska jobba med frågorna i projektform fram till och med oktober 2013.
Följande nio nämnder deltar: kommunstyrelsen, barn- och grundskolenämnden, bygg- och miljönämnden, fastighetsnämnden, fritidsnämnden, gymnasienämnden, kulturnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunstyrelsen är projektägare och förvaltningscheferna ledningsgrupp med ekonomichefen som kontaktperson. Därutöver finns en projektsamordnare och nio delprojektledare på förvaltningarna.

Arbetet bedrivs inom ordinarie arbete.

Utgångspunkten i svensk jämställdhetspolitik är de jämställdhetspolitiska målen. Det svenska övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Utifrån detta arbetar regeringen efter fyra delmål.

 • En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
 • Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
 • En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.
 • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt till kroppslig integritet.

Nedan följer några exempel på hur verksamheterna har implementerat jämställdhet i det dagliga arbetet.

Nytt sätt att jobba med statistik

Statistik från kundtjänst utgör ett viktigt underlag för kommunens utvecklingsarbete. Statistiken var dock inte tidigare uppdelad utifrån kön, vilket innebär att det har varit svårt att få en uppfattning ifall kommunens service är likvärdig och rättvis.

Den enkla åtgärden blev därför att ändra kundtjänsts handläggningssystem så att kvinna och man blev egna parametrar och att man nu kan få ut statistik sorterat utifrån kön.

Detta har gett kommunen ett mycket bättre faktaunderlag i det långsiktiga arbetet för ett mera jämställt kundbemötande. I ett kortare perspektiv har den här insatsen inneburit att kundtjänstpersonalen har ökat sin medvetenhet om könsstereotypa beteenden.

Även söner är omhändertagande

När boendeförmedlaren inom Skellefteå kommuns äldreomsorg skulle ringa närstående var det alltid döttrarna som fick ett samtal, även om det fanns söner som närstående.

I ett samtal om jämställdhetsfrågor fick boendeförmedlaren en aha-upplevelse och kom till insikt om sin förutfattade åsikt att döttrar är mer omhändertagande än söner.

Boendeförmedlaren kontaktar nu närstående utifrån den bostadssökande kvinnans eller mannens eget val. Om denna inte gör något val ringer boendeförmedlaren söner och döttrar i samma utsträckning.

Gemensam bastu attraktiv för både kvinnor och män

Få kvinnor besökte den gemensamma bastun på badhusets relaxavdelning trots att de betalt för besöket i relaxen som bland annat inkluderar bastu.

Fritid Skellefteå ändrade reglerna för bastubad i relaxen. Det blev tillåtet att basta med badkläder på och badrock ingick i priset. De nya reglerna har inneburit en större blandning av kvinnor och män i den gemensamma bastun.
Fler exempel

 • Skellefteå kommun har jämställdhetsintegrerat viktiga styrdokument t.ex. internkontrollplanen och i styrprinciper för budget 2015
 • Fritidskontoret har tagit fram checklistor. Checklistans frågor bidrar till ökad kunskap och medvetenhet om jämställdhet och påverkar såväl diskussioner som beslut.
Senast uppdaterad: