Kommunledningskontoret

Kommunledningskontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i arbetet att utveckla Skellefteå och att leda och samordna kommunens angelägenheter. Det gör vi genom att ha hållbar utveckling i fokus och arbeta tillsammans med andra.

På kommunledningskontoret ligger det koncernövergripande ansvaret för bland annat personalpolitik, kvalitetsutveckling, ekonomistyrning, omvärldsanalys, planering, information och kommunikation, internationella frågor, samhällsutveckling, platsutveckling och näringslivsfrågor. Här finns också ansvar för mark- och exploateringsfrågor.

Chef för kommunledningskontoret är kommundirektör Kristina Sundin Jonsson. Kommundirektören leder kommunens ledningsgrupp.

Kommunledningskontoret har dessutom uppdraget att vara kompetensresurs för kommundirektören och kommunens ledningsgrupp, förvaltningschefer och de kommunägda bolagens VD:ar, så att kommunkoncernen utvecklas utifrån gemensamma visioner, mål och uppdrag.

Finans och juridik är en del av kommunledningskontoret, med strategiskt ansvar för ekonomisk och juridisk analys och styrning. Avdelningen leds av kommunens ekonomichef som arbetar på uppdrag av kommundirektören.

Avdelningen har som uppgift att:

 • Analysera och bedöma de omvärldsförändringar som påverkar kommunkoncernens ekonomiska och finansiella planering på kort och lång sikt
 • Verka för en effektiv och bra intern kontroll och utgöra stöd för kommunstyrelsen i deras arbete med att utöva uppsikt och kontroll över nämnder och bolag
 • Utföra ekonomiska och juridiska konsekvensbedömningar som stöd för den politiska ledningen
 • Ansvara för budgetprocessen från planering till beslut
 • Ansvara för utvecklingen av kommunens styrprocess och övergripande styrmodell
 • Utveckla kommungemensamma ekonomiprocesser, modeller och styrande information
 • Ansvara för den ekonomiska redovisningen och rapporteringen
 • Stödja den politiska ledningen i ägarfrågor och ägarstyrning av kommunens bolag
 • Stödja kommunkoncernens förvaltningar och bolag i juridiska och ekonomiska frågor
 • Ansvara för utvecklingen av kommunens ekonomifunktion (inklusive inköp och upphandling) samt driva ekonomifunktionen i kommunens moderbolag Skellefteå Stadshus
 • Ansvara för den finansiella koncernsamordningen med internbank både för kommun och koncern
 • Utgöra utredningsfunktion för kommunstyrelsen

Finans och juridik leder och samordnar arbetet i kommunens investeringsråd samt finansråden i kommunen och stadshuskoncernen. Avdelningen leder och samordnar även arbetet i kommunens och stadshuskoncernens ekonomichefsgrupper samt leder nätverk för jurister inom kommunkoncernen. Finans och juridik deltar också aktivt i regionala och nationella utvecklingsarbeten för att påverka och förbättra Skellefteås och de svenska kommunernas ekonomiska och finansiella förutsättningar.

Avdelningen leds av ekonomichef Samuel Lundqvist.

Inom kommunledningskontoret finns avdelningen Kommunikation. Avdelningen leds av kommunikationschef Gabriella Hahr Werkmäster.

Vårt uppdrag är att

 • leda och samordna kommunikations- och hållbarhetsarbetet inom kommunkoncernen,
 • ansvara för kommunstyrelsens kommunikationsarbete,
 • ansvara för att hållbarhet genomsyrar kommunstyrelsens arbete
 • ansvara för styrande dokument för kommunikations- och hållbarhetsarbetet,
 • ta fram kommunens gemensamma strategiska prioriterade kommunikationsinsatser,
 • samordna påverkansarbete och mötesarenor,
 • vid kris eller samhällsstörning initiera kommunikationsarbetet,
 • leda och samordna arbetet med högnivåmöten, chefsmöten och liknande sammankomster,
 • initiera och prioritera utvecklingsprojekt inom kommunikationsområdet.

Kommunledningskontoret Kommunikation har även det övergripande utvecklingsansvaret för kommunens kanaler t ex skelleftea.se och Insidan. Avdelningens ledningssekreterare stöttar kommunledningen i det dagliga arbetet.

Näringslivskontoret är den naturliga länken mellan kommunen och näringslivet. Arbetet är långsiktigt och utgångspunkten är att säkerställa en fortsatt stark näringslivsutveckling i enlighet med kommunens mål och strategier.

Avdelningen arbetar i nära samverkan med det lokala och regionala näringslivet och dess organisationer, universiteten och andra offentliga aktörer. Inom avdelningen finns också medarbetare som arbetar med näringslivsrelaterade projekt. Projekten medfinansieras av andra aktörer.

Den övergripande målsättningen är att företagen i Skellefteå ska kunna erbjuda allt fler människor intressanta och utvecklande arbeten. Det sker bland annat genom företagsservice inom olika områden, nätverk och företagsbesök, etableringar och investeringar, unga företagare. I verksamheten ingår att initiera och stödja åtgärder som främjar utveckling och förnyelse av näringslivet generellt och inom specifika profilområden. Det skall vara lätt att starta, driva och etablera företag i Skellefteå kommun.

Avdelningen leds av näringslivschef Anja Palm.

Personal och utveckling är ett stöd till organisationen och dess ledning i Skellefteås kommunkoncern i syfte att underlätta för organisationen möta invånarnas förväntningar och kommande utmaningar. Personal och utveckling är den kommunövergripande funktionen för personalfrågor, innovation och verksamhetsutveckling med stöd av IT.

Personal och utveckling ansvarar för att i nära samarbete med förvaltningarna leda kommunens digitala utveckling enligt den av fullmäktige beslutade strategin. Personal och utveckling äger processområden för:

 • Innovation och verksamhetsutveckling
 • Koncernarkitektur (enterprise architecture)
 • Informationssäkerhet
 • Informationsförvaltning

Personal och utveckling ansvarar för att i nära samarbete med förvaltningarna leda kommunens arbete med kompetensförsörjning utifrån den av fullmäktige beslutade strategin. Personal och utveckling äger processområden för:

 • Samtliga HR-processer
 • Samordning av personalfrågor inom Skellefteå kommun

Genom omvärlds- och invärldsbevakning utvecklar, samordnar och implementerar Personal och utveckling kommunens policy och styrdokument inom ansvarsområdet.

Avdelningen leds av personalchef Joakim Lundin.

Avdelningen samhällsutveckling samordnar, driver och utvecklar kommunens övergripande, strategiska frågor för Skellefteås utveckling.

Gemensamt för de fem enheterna är att arbeta med omvärldsanalyser och att följa den regionala, nationella och internationella utvecklingen inom samtliga ansvarsområden.

Avdelningen leds av planeringschef Lars Hedqvist.

Avdelningen består av fem enheter:

Samhällsplanering

Enheten har ansvarat för framtagande av

 • utvecklingsstrategin Skellefteå 2030,
 • den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen
 • översiktsplanen för landsbygden i Skellefteå kommun

Enheten har svarat för projektledning av

 • Norrbotniabanegruppen
 • Skellefteå kommuns arbete med Norrbotniabanans förverkligande
 • Skellefteå Resecentrum

Mark & exploatering

Enheten har ansvarat för framtagande av exploateringsåtgärder

 • som möjliggjort att 1 000 bostäder årligen byggs
 • vilka skapat förutsättningar för att tusentals arbetstillfällen möjliggörs i kommunen
 • ordnat markförsörjning till ett stort antal skolor, kultur- och fritidsanläggning och ledningar

Marknad

Enheten har drivit ett stort antal påverkansåtgärder som

 • kampanjen Förlåt
 • kampanjen PS. Saknar dig

Enheten har praktiskt och ekonomiskt möjliggjort evenemang som

 • Vintersimmet
 • Skellefteåfestivalen

Högre utbildning och forskning

Enheten har genom påverkansarbete

 • utökat antalet högre utbildningar på Campus Skellefteå
 • stärkt samarbetet med universiteten i Umeå och Luleå
 • ökat antalet forskare lokalt

Enheten har drivit fram

 • satsningarna på Arctic Center of Energy
 • ytterligare satsningar på Lärcentra och Komvux

Internationella enheten

Enheten har möjliggjort

 • ett flertal ansökningar till EU:s investeringsfonder
 • stärkta kontakter till svenska påverkans- och lobbyorganisationer

Enheten

 • har höjt kunskapen om EU till gymnasieungdomar i hela länet
Senast uppdaterad: