Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad verkställer kommunstyrelsens, bygg- och miljönämndens, samhällsbyggnadsnämndens, konsumentnämndens och gemensamma överförmyndarnämndens ansvar och uppdrag.

Det innebär att:

 • planera för användningen av mark och vatten
 • planera och utforma/gestalta bebyggelse och infrastruktur (gäller både översiktsplaner och detaljplaner)
 • ta fram detaljplaner och översiktsplaner
 • behandla ansökningar om bygglov bevaka natur-, vatten-, livsmedel-, hälso- och miljöskydd inom Skellefteå kommun
 • Arbeta med naturvårdsfrågor
 • Bedriva kalkningsverksamhet
 • Utföra miljöövervakning
 • Ansvara för livsmedelskontroll
 • Ansvara för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
 • försörja kommunmedborgare och näringsliv inom områdena trafik, vägar och parker
 • erbjuda tjänster inom vatten, avlopp, renhållning och sotning
 • erbjuda energirådgivning
 • ansvara för fastighetsfrågor
 • ge konsumentvägledning
 • ge budget- och skuldrådgivning
 • handlägga bostadsanpassningsärenden
 • utöva tillsyn inom byggområdet
 • utöva tillsyn för servering av alkohol
 • utöva tillsyn över gode män och förvaltare
 • verka för att regionens industrier och andra användare får fördelaktiga transporter via en väl fungerande hamnanläggning
 • utöva tillsyn över brandskyddet i byggnader och anläggningar
 • handlägga tillståndsansökningar och tillsyn för brandfarliga och explosiva varor
 • förbereda och genomföra räddningsinsats
 • vidta åtgärder efter olyckor
 • medverka i samhällets krishantering.

Fysisk planering möjliggör samhällsbyggnad genom planering. Avdelningen består av verksamheterna bygg, lantmäteri, plan och trafik.

Fysisk planering har följande uppdrag och ansvar:

 • Ta fram översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner. Det vill säga att planera för användningen av mark och vatten samt planera och utforma/gestalta bebyggelse och infrastruktur.
 • Utreda den fysiska miljön (tillgänglighet, kulturmiljö, gestaltning, jämställdhet, skolmiljöer)
 • Utföra trafikplanering för alla trafikslag
 • Ge transportrådgivning, verka för klimatsmarta transporter
 • Ge energirådgivning
 • Hantera ansökan om bygglov och bygganmälan
 • Hantera transporttillstånd
 • Leverera ”fastighetstjänster” (fastighetsbildning, adress-sättning etc) samt samordna karttjänster/GIS
 • Utföra tillsyn inom byggområdet

Avdelningschef för fysisk planering är Harriet Wistemar

Bygg

Byggverksamhetens huvudsakliga uppgift är att behandla ansökningar om bygglov och anmälan, utöva tillsyn inom byggområdet samt erbjuda energirådgivning.

Byggverksamheten ger dig råd om vad som gäller när du ska ansöka om bygglov, göra en anmälan eller söka strandskyddsdispens. Utöver bygglovsfrågor så utför vi tillsyn av tillgänglighet, hissar, energideklarationer, obligatorisk ventilationskontroll mm.

Hos våra energirådgivare kan du få information och hjälp om du vill minska din energiförbrukning.

Via kundtjänst kan du köpa kopior på ritningar från vårt arkiv.

Lantmäteri

Lantmäteriverksamheten arbetar med fastighetsbildning, kartframställning och annan geografisk information i Skellefteå kommun.

Lantmäteri försörjer kommunen med grundläggande kartor och geografiska databaser.

Vi utför lantmäteritekniska tjänster åt allmänheten, näringslivet och kommunen. Inom Lantmäteri finns även den kommunala lantmäterimyndigheten.

Plan

Planverksamhetens huvudsakliga arbetsområde är att ta fram detaljplaner och översiktsplaner.

Detaljplaner och översiktsplaner tas fram för att klargöra vilken markanvändning och bebyggelseutveckling kommunen vill ha i ett visst område. Planerna ska reglera bebyggelsens användning och utformning. Framtagandet av planer är en demokratisk process med såväl enskilda som allmänhet.

Läs mer om aktuella översiktsplaner och detaljplaner.

​Gator och parker levererar, sköter och utvecklar gator, parker, belysning och parkering. Avdelningen består av verksamheterna Projekt & planering, Gata & väg, Park & natur, Belysning samt Parkering.

Gator och parker har följande uppdrag och ansvar:

 • Drift och underhåll av gator, parker och vägar, belysning
 • Projektering och nybyggnad av gator, parker och vägar, belysning
 • Leverera parkeringstjänster

Avdelningschef för gator & parker är Mikael Lindholm.

Verksamhetschef för projekt & planering är Fredrik Winnerfall
Verksamhetschef för gata & väg är Jan Burlin
Verksamhetschef för belysning är Anders Saadio
Verksamhetschef för parkering är Ronny Söderberg
Verksamhetschef för park & natur är Matilda Fährm

​Miljö och hälsa stödjer, skyddar och bevarar människor och miljö. Avdelningen består av verksamheterna miljö samt konsument och överförmyndarverksamhet

​Miljö och hälsa har följande uppdrag och ansvar:

 • Ge tillstånd, utöva tillsyn och handlägga anmälan av alkohol, folköl, tobak och lotteri
 • Ge konsumentvägledning
 • Utföra budget- och skuldrådgivning
 • Granska god man, förvaltare och förmyndares uppdrag
 • Utöva tillsyn över förmyndare enligt föräldrabalken
 • Handlägga bostadsanpassning
 • Handlägga enligt miljöbalken
 • Utföra naturvård
 • Handlägga enligt livsmedelsbalken

Avdelningschef för miljö och hälsa är Eva Kinnvall.

Konsument- och överförmyndarverksamhet

Verksamhetens huvudsakliga uppgifter är att ge konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning, utöva tillsyn över gode män och förvaltare, handlägga bostadsanpassningsärenden, hantera ansökningar och tillstånd kring servering, alkohol, tobak och lotteri samt administration kring hemsändning av dagligvaror.

Konsumentvägledningen ger råd och hjälp vid köp av en vara eller en tjänst, råd vid reklamationer samt information om dina rättigheter och skyldigheter. Budgetrådgivningen kan bland annat hjälpa dig med att lägga upp en budget, informera om skäliga kostnader för ditt hushåll samt ge råd och hjälp inför en eventuell skuldsanering.
Inom båda verksamheterna bedrivs förebyggande verksamhet i skolor, föreningar etc.

Överförmyndarenheten granskar att gode män, förvaltare och utsedda förmyndare sköter sina uppdrag. Dessutom har överförmyndaren den formella tillsynen över alla förmyndare för barn under 18 år. Enheten granskar bland annat den årliga ekonomiska redovisningen som gode män och förvaltare är skyldiga att lämna. Enheten ser till att den enskildes tillgångar används till hans eller hennes nytta samt att övriga tillgångar är tryggt placerade och ger skälig avkastning. Tillsynen tillhör kommunens obligatoriska uppgifter enligt föräldrabalken.

Enheten för bostadsanpassning handlägger bostadsanpassningsärenden. Den som har ett funktionshinder kan få bidrag för att anpassa sin bostad så personen klarar av ett självständigt boende. Enheten prövar behovet av bidrag samt hjälper till med upphandling av de anpassningar av bostaden som behövs.

Tillståndsenheten handlägger ansökningar om serveringstillstånd, anmälningar om tobaks- och folkölsförsäljning och tillsyn av anmälda försäljningsställen och givna serveringstillstånd. Lotteritillstånd till ideella föreningar handläggs också här. Har du frågor om hemsändning av dagligvaror (matvaror) är det hit du ska vända dig. Du kan inte beställa varor av oss men du kan fråga oss hur det fungerar.

Miljö

Miljöverksamheten bevakar natur, vatten, livsmedel, hälso- och miljöskydd inom Skellefteå kommun.

Vi mäter luftföroreningar, vi kalkar sjöar och vattendrag, vi tar badvattenprover och andra prover på sjöar och vattendrag, vi undersöker förekomsten av flodpärlmusslor, utter, fiskar, salamandrar med mera.

Vi är en myndighet som har tillsyn över industriernas utsläpp, hygienen i restauranger, affärer, gym, frisörer med mera.

Hos oss söker du tillstånd för avloppsanläggningar, livsmedelslokaler, hygienlokaler med mera.

Vi arbetar också med mer långsiktigt miljöarbete i Agenda 21 och i lokala, regionala och nationella miljömål.

Räddningstjänst och sotning skyddar mot brand och andra olyckor. Avdelningen består av verksamheterna räddningstjänst och sotning

Räddningstjänst och sotning har följande uppdrag och ansvar:

 • Tillsyn över brandskyddet i byggnader och anläggningar
 • Rådgivning i brandskyddsfrågor
 • Tillstånd och tillsyn för brandfarliga och explosiva varor
 • Utföra sotning
 • Förbereda och genomföra räddningsinsats
 • Vidta åtgärder efter olyckor
 • Utföra brandskyddskontroll
 • Besiktning av eldstäder och rökkanaler

Avdelningschef för Räddningstjänst och sotning är Mattias Hagelin.

Sotning

Sotningsverksamheten utför brandskyddskontroller, sotning, besiktningar av ny- och ombyggnationer med mera.

Sotningen har följande uppdrag och ansvar

 • Sotning
 • Brandskyddskontroll
 • Rensning av imkanaler
 • Besiktning av ny- och ombyggnationer, installation eller ändringar av eldstäder, rökkanaler med mera
 • Rengöring av allmän ventilation i hyreshus, villor och lokaler
 • Råd och anvisningar angående uppvärmning och eldstäder
 • Handläggning av ärenden avseende egensotning

Transport och service levererar transporttjänster. Avdelningen består av verksamheterna transport, verkstad och centralförråd.

​Transport och service har följande uppdrag och ansvar:

 • Leverera transporttjänster
 • Biluthyrning
 • Leverera verkstadstjänster
 • Tillhandahålla centralförråd

Avdelningschef är Christer Holmér.

Transport, verkstad och centralförråd

De tre verksamheterna transport, verkstad och centralförråd har följande ansvar och uppdrag:

 • Leverera transporttjänster
 • Biluthyrning
 • Leverera verkstadstjänster
 • Tillhandahålla centralförråd

Transport och verkstad

Förser kommunens förvaltningar och dess bolag med egna och inhyrda entreprenadtjänster i form av lastbilar, väghyvlar, hjullastare, sopmaskiner med mera. Vi utför också korttidsleasing av person- och servicebilar. Transport och verkstadssektionen ansvarar för kommunens två bilpooler.

Centralförråd

Förser kommunens förvaltningar och bolag med varor och tjänster samt uthyrning av bodar och maskiner.

Vatten och avfall tillhandahåller och utvecklar vatten- och avfallstjänster. Avdelningen består av verksamheterna vatten och avlopp samt avfall.

​Vatten och avfall har följande uppdrag och ansvar:

 • Producera och leverera dricksvatten
 • Avleda och rena spillvatten
 • Avleda dagvatten
 • Insamla, omhänderta och behandla avfall

Avdelningschef för vatten och avfall är Stefan Johansson

Port of Skellefteå ansvarar gentemot regionens industrier och andra användare för en väl fungerande och attraktiv hamn.

Verksamhet

Hamnrörelse innebär bland annat att:

 • Tillse och kontrollera att hamnområdet, kajer, byggnader och upplagsområden hålls i gott skick.
 • Farled och övrigt hamnområde har tillräckligt vattendjup och hålls väl utmärkta.
 • Vintertid ombesörja isbrytning och sommartid bogsering.
 • Fartygen servas efter behov med bland annat förtöjning, bogserhjälp, kranar, vatten och dylikt.

Hamnchef

Emma Sundelin

Telefon 0910-331 30, direkt nr 0910-73 63 38

Besöksadress Järnvägsleden 81, 932 33 Skelleftehamn

Senast uppdaterad: