Utbildning och arbetsmarknad

Skellefteå kommun har en väl utbyggd förskola och skola. Förvaltningen ansvarar över förskole-, grundskole- och gymnasieverksamheten, vuxenutbildningen samt enheten för arbetsmarknad. Förvaltningschef är Ana-Maria Stridsberg Deliv.

Skellefteå kommuns övergripande vision är ‘En hållbar plats för en bättre vardag’. I skolans värld betyder det att Skellefteå ska vara en inkluderande plats för alla, och vi arbetar varje dag för att alla barn ska få möjligheten att bli sitt bästa jag.

Vårt kärnuppdrag är att tillgodose rätten till utbildning i kommunen med prioriteten att ge alla barn, elever och deltagare maximalt lärande och hög måluppfyllelse. Vi ska ta ansvar för det livslånga lärandet.

Vi vill:

  • Skapa en tydlig organisering så att varje barn, elev och deltagare – varje dag – möts med en god och likvärdig kvalitet på sin utbildningsplats,
  • ge varje medarbetare stöd och ledning i vardagen för att kunna uppfylla uppdraget,
  • i ett föränderligt Skellefteå ge förutsättningar för rektorsuppdraget.

Under den expansiva samhällsomvandlingen som pågår i Skellefteå kommun kan förvaltningens utmaningar för de kommande åren sammanfattas med ”de tre K:na” – kapacitet, kompetens och kvalitet.

Investeringar på 1,3 miljarder kronor för åren 2023-2027 planeras för förskolor och grundskolor. Genom skolinvesteringarna lägger vi grunden för att klara framtidens krav.

Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen är organiserad i olika avdelningar: förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning (VUX) samt enheten för arbetsmarknad (AME).

Vi har idag 82 förskolor, 29 grundskolor, 40 fritidshem, tre gymnasieskolor och vuxenutbildning i kommunal regi.

För elever med intellektuell funktionsnedsättning finns anpassad grundskola (tidigare grundsärskola), och anpassad gymnasieskola.

Vuxenutbildningen har sin bas på Campus Skellefteå. Inom VUX kan du bland annat läsa grundläggande- och gymnasiala kurser, yrkesutbildningar och utbildning i svenska för invandrare (SFI).

Enheten för arbetsmarknad ansvarar bland annat för att samordna kommunens ferieverksamheten samt insatser för arbetssökande från Arbetsförmedlingen och Socialkontoret.

I förvaltningen ingår även olika centrala stödfunktioner: ekonomi och lokaler, HR och bemanning, myndighet och nämnd samt kvalitet och innovation. Dessutom finns stödfunktioner ute i verksamheterna så som barn- och elevhälsa och administration.

Förvaltningen verkar under två separata nämnder. För- och grundskolenämnden har det politiska ansvaret för verksamheterna förskola och grundskola, och Gymnasienämnden har ansvar för gymnasieutbildning, vuxenutbildning samt enheten för arbetsmarknad.

Senast uppdaterad: