Skyltinstruktion för byggnader

Kommunens verksamheter ska vara lätta att hitta och det ska vara lätt att förstå att det är Skellefteå kommun som bedriver verksamheten.

Skyltningen ska också underlätta orientering och kommunikation för kommunanställda och vara vägledande för beställande och utförande förvaltning i samband med skyltning.

Instruktionerna gäller för skyltning av kommunens verksamheter, i egna fastigheter och i inhyrda fastigheter.

I huvudsak gäller instruktionerna för skyltning inomhus. För skyltning utomhus finns en skyltinstruktion som antagits av Kommunfullmäktige november 2012.

I kommunens grafiska profil finns ett avsnitt som beskriver hur skyltar grafiskt ska utformas. Det finns även ett fördjupande dokument med många goda exempel som heter. Goda exempel – Skyltning.

Denna instruktion har tagits fram av förvaltningen support och lokaler i samarbete med kommunens tillgänglighetsrådgivare och handikappkonsulent.

Läs mer

Nybyggnad

Vid nybyggnad ska all skyltning, utomhus och inomhus, ingå i byggprojektet. Vid nybyggnation ingår även hjälp att upprätta utrymningsplaner. Skyltningen tas med i upphandlingen
och utförs av entreprenör eller av förvaltningen support och lokaler. Kostnaden ingår i totalkostnaden för projektet.

Utbyggnad och ombyggnad

Vid utbyggnad eller ombyggnad ska skyltningen, för den byggnadsdel som omfattas av ombyggnaden, ingå i byggprojektet. Om verksamheten önskar övrig skyltning och/eller hjälp att upprätta nya utrymningsplaner bör verksamheten beställa detta i samband med projektets start. Det kan också beställas av verksamheten i ett senare skede. Skyltningen utförs av entreprenör eller av förvaltningen support och lokaler. Beställande verksamhet/förvaltning står för kostnaden.

Förändring av verksamhet eller kompletteringar av befintlig skyltning

Vid förändringar av verksamhet eller vid önskemål om kompletteringar kan verksamheterna beställa detta av förvaltningen support och lokaler. Beställande verksamhet/förvaltning står för kostnaden.

Skyltningsprincip

En bra och enhetlig skyltning ska bidra till att besökaren får en positiv bild av Skellefteå kommun och av våra verksamheter. Besökaren ska kunna orientera sig efter målpunkter.

En målpunkt är en knutpunkt där man gör ett vägval, exempelvis vid trappor eller hiss. Besökaren ska behöva lägga så lite information som möjligt på minnet, det ska räcka att veta slutmålet när man börjar vid entrén.

Behövlig information ska komma där vägvalet behöver göras:

 1. Vid huvudentrén - besökaren väljer riktning eller trapphus/hiss
 2. Vid trapphus/hiss - besökaren väljer riktning eller våningsplan
 3. På våningsplanet - besökaren väljer riktning för att hitta sitt slutmål

För tydlighetens och underhållets skull ska antalet skyltar vara så få som möjligt. Skyltarna ska också innehålla så lite informationstext som möjligt. För mycket text kan skapa förvirring.

I byggnadens huvudentré ska det finnas en tydlig informationstavla som visar vilka verksamheter som finns i huset och vilken våning och trapphus/hiss som de sorterar under. En tydlig informationstavla är särskilt viktig om det inte finns någon reception eller annan personlig service i direkt anslutning till huvudentrén.

I huvudsak ska vägvisningen inom fastigheten ske genom pendlade riktningsskyltar som placeras vinkelrätt mot gångriktningen. När besökaren står vid den stora informationstavlan ska riktningsskyltar till övriga målpunkter vara synliga.

Vid trapphus/hissar ska våningsplanskyltar ange vad som finns på de olika våningsplanen. Dessa skyltar ska placeras vid hissdörrarna och i trapphuset på alla våningar. En motsvarande hisskylt placeras inuti hissen. Vid verksamheternas entréer på våningarna ska det finnas riktningsskyltar med verksamheternas namn.

På alla dörrar ska det finnas en liten skylt längst upp som visar vilket nummer rummet har. Rumsnummerskylten har inte så stor betydelse för besökaren men är viktig för de som jobbar med fastigheten.

Viktiga rum ska ha en rumsnamnsskylt. Det kan vara sammanträdesrum, toaletter och kapprum som är viktiga för besökaren att hitta. Det kan också vara rum som har en särskild funktion för anställda, till exempel förråd, elcentral och städcentral.

I fastigheter med många sammanträdesrum kan det förekomma egen numrering av sammanträdesrummen samt att de namnges. I sådana fall ska numret stå före namnet på skyltningen, till exempel ” 3007, Björken”.

Rumsnamnskyltar som vänder sig till allmänheten, till exempel sammanträdesrum, toaletter och kapprum, ska kompletteras med en skylt som har symbol och punktskrift. Symboler på skyltarna ska följa Piktogram enligt Specialpedagogiska institutet.

Det måste finnas nödutrymningsskyltar som visar närmsta vägen ut vid nödsituationer. I varje fastighet finns en brandskyddsdokumentation som reglerar hur de enskilda skyltarna ska se ut och var de ska placeras. Dessutom behövs utrymningsplaner som visar en översikt av det område i fastigheten man är i och var utrymningsvägarna och återsamlingsplatserna finns.

Tillgänglighet

Enligt Plan- och bygglagen ska alla offentliga lokaler vara tillgängliga för alla. När man planerar en skyltning måste man därför tänka på att människor har olika behov.

En del har nedsatt syn och behöver kunna komma nära skylten för att kunna läsa den och en del behöver kompletterande punktskrift för att kunna ta till sig informationen.

Det finns också en del som inte kan läsa vanlig text på grund av exempelvis utvecklingsstörning, dyslexi eller att man inte kan det svenska språket. Då behövs symboler som komplement.

Att tänka på

 • Skyltar och symboler ska vara lätta att upptäcka och läsa.
 • De ska placeras så att de är lätta att komma nära.
 • De ska ha en bra ljushetskontrast mellan text och skyltbotten (minst 0,40 enheter enligt NCS) och mellan skylt och vägg. Skyltens yta ska inte ge reflexer.
 • Texthöjden ska vara anpassad efter läsavståndet.
 • I byggnadens huvudentré ska det finnas tydliga informationsskyltar och orienteringen ska vara logiskt uppbyggd.
 • Skyltningen kan behöva kompletteras med kännbar orienteringstavla, ljud samt punktskrift.

Sorteringsprincip

Information ska så långt som möjligt sorteras i en logisk ordning.
Om det finns flera målpunkter och verksamheter som ska rymmas på samma riktningsskylt ska de sortera enligt följande, i fallande ordning:

 • målpunkter som ligger rakt fram (pil pekar uppåt)
 • målpunkter som ligger till vänster (pil pekar vänster)
 • målpunkter som ligger till höger (pil pekar höger)
 • verksamheter som ligger rakt fram (pil pekar uppåt), om flera så i bokstavsordning
 • verksamheter som ligger till vänster (pil pekar vänster), om flera så i bokstavsordning
 • verksamheter som ligger till höger (pil pekar höger), om flera så i bokstavsordning

Verksamheterna ska stå med en verksamhet per lamell.

På våningsplansskyltar och hisskyltar ska översta planet stå överst med tillhörande verksamheter i bokstavsordning under, sedan följer näst översta planet och så vidare.

Innehållsförteckning

Informationstavla – vid huvudentrén

Informationstavlan ska visa besökaren vilka verksamheter som finns i huset. Den ska placeras väl synligt innanför huvudentrén.

Utförande

 • Beroende på verksamhetens behov samt vilken betydelse fastigheten har för allmänheten.
 • Kan utformas digitalt med skärm eller som vanlig skylt.
 • Kan med fördel innehålla en översiktskarta över fastigheten.
 • Ska kompletteras med en taktil/kännbar orienteringstavla och information på punktskrift och/eller inspelat tal om lokalen är publik

Montering

 • Placeras så nära huvudentrén som möjligt och så att den är lätt att komma nära.
 • Placeras med höjden 1850 mm till överkant.
Informationstavla med svart text på vit botten

Informationstavla entré

Riktningsskylt - längs stråk och vid målpunkter

Riktningsskyltarna ska hjälpa besökaren att välja rätt riktning och visa var en viss verksamhet finns. De kan hänga i taket eller vara väggmonterade.

Svart nedpendlad skylt med vit text och pil som visa riktningen.Förstora bilden

Nedpendlad riktningsskylt

Ritning som visar skyltstommens storlek och textens storlek och placering.

Måttsättning (obs! ej skalenlig)

En detaljbild som visar hur en skylt kan fästas mot ett tak.

Exempel på infästning av nedpendlade skyltar

Väggmonterad riktningsskylt med stor vit text och ännu större vit riktningspil på mörkgrå bakgrund.

Exempel på väggmonterad riktningsskylt

Utförande

 • Lameller med 90-graders hörn.
 • Stomme: 1 mm aluminiumplåt.
 • Lackering: Enkelsidig pulverlack 80 μm.
 • Dubbelsidig skylt: 2 enkelsidiga stommar av samma höjd sammanfogas med foamtejp (kuddar) till en dubbelsidig skyltstomme.
 • I enstaka fall med lång text kan skyltlängd utökas till 1200 mm.
 • Ska innehålla text och pil. Pil som pekar uppåt och till vänster ska placeras till vänster om texten, pil som pekar till höger ska placeras till höger om texten.
 • Ska innehålla symboler för reception, WC, RWC och sammanträdesrum om lokalen är publik.

Montering

 • Monteras hängande i wire (och i varandra) eller fästes på vägg. I skolor och utsatta miljöer bör de fästas på vägg. De ska vara lätta att montera och demontera.
 • Pendlade skyltar som pekar rakt fram monteras centriskt i korridorerna/mitt för korridorerna.
 • Pendlande skyltar som pekar åt vänster/höger monteras i vänster-/högerkant.
 • Pendlande skyltarna hängs med underkant lägst 2100 över golv. Om inte alla skyltar kan hängas i höjd monteras skyltarna i bredd.

Våningsplansskylt - vid hiss och i trapphus

Våningsplansskylten ska hjälpa besökaren att välja rätt våningsplan. Den ska också hjälpa besökaren att veta var den är.

Våningsplansskylt - vit text på mörkgrå botten samt en ritning på plexiglas.

Exempel på våningsplansskylt, montering 16650 mm över golv

Närbild på hur ram är bockad.

Exempel på bockning av ram

Utförande

 • Ram som rymmer information på papper i storleken A4 eller A3 bakom reflexfri plexiglasskiva.
 • Stomme: 1.5 mm plan aluminiumplåt.
 • Lackering: enkelsidig pulverlack 80 μm.
 • Kulör på aluminiumplåt: grå S 7500/RAL 7043.
  Information på papper följer särskild grafisk mall.
 • Typsnitt: Open Sans Extra Bold, Open Sans Regular och Open Sans Light.
 • Svart målpunktstext: Open Sans Extra Bold.
 • Ska kompletteras med punktskrift om lokalen är publik.

Montering

 • Väggmonterade skyltar monteras med överkant 1650 mm över golv med dold infästning. Går det inte att montera på angiven höjd på grund av väggmonterad utrustning, får avsteg göras

Hisskylt - inuti hissen

Hisskylten ska hjälpa besökaren att välja rätt våningsplan. Utformas som våningsplansskylt.

Utförande

 • Ram som rymmer information på papper i storleken A4 eller A3 bakom reflexfri plexiglasskiva.
 • Stomme: 1.5 mm plan aluminiumplåt.
 • Lackering: enkelsidig pulverlack 80 μm.
 • Kulör på aluminiumplåt: grå S 7500/RAL 7043.
 • Information på papper följer särskild grafisk mall.
 • Typsnitt: Open Sans Extra Bold, Open Sans Regular och Open Sans
 • Light.
 • Svart målpunktstext: Open Sans Extra Bold.
 • Ska kompletteras med punktskrift om lokalen är publik.

Montering

 • Väggmonterade skyltar monteras med överkant 1650 mm över golv med dold infästning. Går det inte att montera på angiven höjd på grund av väggmonterad utrustning får avsteg göras.

Rumsnummerskylt - längst upp på dörren

Rumsnummerskylten visar vilket specifikt rum det är. Används i samband med bland annat felanmälan.

Liten vit skylt med svart text sitter på dörrkarmen ovanför dörren

Exempel på rumsnummerskylt

Utförande

 • Skylt av gravyrlaminat med höjden 10 mm och tjockleken 1,6 mm.
 • Siffror med 6 mm höjd.
 • Kulör: Vit med graverad text.
 • Fastigheter med flera byggnader numreras med byggnad och rum (ex hus 5, rum 1002 = 5/1002).

Montering

 • Fastsättning skall ske med två skruvar.
 • Skylt placeras på karmen uppe vid dörrbladets övre hörn på dörrens ut- och gångjärnssida.

Rumsnamnskylt - utanför rummet

Rumsnamnsskylten visar vilken typ av rum det är. Ett kontor, ett sammanträdesrum, toalett, kapprum, serverrum, förråd med mera.Rumsnamnsskylten visar besökaren om den har nått sitt slutmål.

Rumsnamnsskyltarna ser olika ut beroende på vilken typ av rum det är.

Närbild på liten vit skylt med svart text.

Exempel på rumsnamnsskylt

Utförande

 • Skylt av natur eloxerat aluminium, höjd 25 mm.
 • Graverad text med svarta bokstäver och siffror, höjd på bokstäver och siffror 15 mm.
 • Texten centreras.
 • Skyltar skall kontrasteras mot vägg min 0,40 enligt NCS.
 • Text ska kontrasteras mot skyltbakgrund min 0,40 enheter enligt NCS.

Montering

 • Skyltar placeras på väggen bredvid dörren på handtagssidan.
 • Höjd 1650 mm över golv och 30 mm från dörrfoder resp. dörrsmyg.
 • Skyltar fästs med 2 skruvar med försänkt huvud.
Kontorsskylt med plats för utbytbara textremsor.

Exempel på kontorsskylt dom är enkel att förändra

Utförande

 • Skylt av natur eloxerat aluminium i ram. Varje sektion är 45 mm hög (bilden visar 3 sektioner)
 • Typsnitt Open Sans. Texten vänsterställs.

Montering

 • Skyltar placeras på väggen bredvid dörren på handtagssidan.
 • Höjd 1650 mm över golv och 30 mm från dörrfoder resp. dörrsmyg.
 • Skyltar fästs med 2 skruvar med försänkt huvud.
 • Går det inte att montera enligt anvisning får avsteg göras.
Mörkgrå skyltar med vit text sitter på sidan vid dörren. Exempel på två skyltar - toalett och sporthall.

Exempel på rumsnamnsskylt som visar rummets specifika funktion

Utförande

 • Stomme: 1 mm aluminiumplåt.
 • Storlek: 150 x 150 mm.
 • Lackering: enkelsidig pulverlack 80 μm.
 • Kulör på aluminiumplåt: grå S 7500/RAL 7043 (om väggen är vit).
 • Vit text (om väggen är vit och aluminiumplåten mörk) Höjd på bokstäver och siffror 60 mm.
 • Typsnitt Open Sans. Texten centreras.
 • Skylten ska kontrastera minst 0.40 enheter enligt NCS mot väggen och texten ska kontrastera motsvarande mot skylten vilket innebär att om väggen har en annan kulör så måste skylt och text ha en annan kulör.
 • RWC, WC och sammanträdesrum ska kompletteras med symbol med upphöjd relief och punktskrift. Symbolen placeras högst upp, text under och punktskrift längst ner på skylten. Symbolen ska följa Pictogram enligt Specialpedagogiska institutet. Punktskriften ska ha samma innehåll som texten. Tänk på att kontrolläsa punktskriften vid leverans så att den stämmer.

Montering

 • Höjd 1650 mm över golv och 30 mm från dörrfoder respektive dörrsmyg.
 • Går det inte att montera enligt anvisning får avsteg göras.

Nödutrymningsskylt

Nödutrymningsskylt visar närmsta vägen ut vid exempelvis en brand.Skyltarna ska synas även om det är mörkt i lokalen.

Grön utrymningsskylt med ljusa symboler

Belyst efterlysande utrymningsskylt

Grön utrymningsskylt med vita symboler som lyses igenom

Genomlysande utrymningsskylt

Utförande

 • Skyltning med nödutrymningsskyltar ska ske enligt upprättad brandskyddsdokumentation med efterlysande skyltar alternativt genomlysta skyltar med symbol enligt AFS 2008:13.
 • Skyltarna ska innehålla en rullstolssymbol om de visar på en utrymningsväg som är tillgänglig för personer med rörelsenedsättning eller om de visar på en utrymningsväg till säker plats i avvaktan på hjälp.

Nödutrymningsplaner

Nödutrymningsplaner ska ge besökare och användare av lokalerna en överblick av den del av fastigheten som man befinner sig i och var man kan hitta utrymningsvägar vid exempelvis en brand.

Utförande

 • Ska upprättas och anslås enligt AFS 2000:42.
 • Laminerat A3 med ram. Ramen ska kontrastera mot vägg med minst 0,40 enheter enligt NCS.
 • Skylten ska innehålla symbol som visar tillgänglig utrymningsväg för personer med rörelsenedsättning samt symbol för säker plats i avvaktan på hjälp om sådan finns.
 • Taktila/kännbara utrymningsskyltar tas fram om behov finns.

Montering

 • Skyltar monteras med mekanisk infästning.
Senast uppdaterad: