Vad är en serviceförklaring?

En serviceförklaring avser att förtydliga vad en medborgare kan förvänta sig av en tjänst som levereras av Skellefteå kommun. Den innehåller också information om var du kan vända dig med synpunkter, klagomål och beröm.

En serviceförklaring måste innehålla ett löfte om tjänstens innehåll. Om vi inte håller det vi lovat i serviceförklaringen kommer vi att undersöka vad som inträffat, erkänna misstaget och snarast rätta till det som har blivit fel.

En serviceförklaring hjälper till att identifiera problemområden samt höja kvaliteten på tjänsten. Det är kunderna som lyfter fram vilka problem de har och Skellefteå kommun kan sedan jobba vidare med förbättring och utveckling.

Skellefteå kommun jobbar kontinuerligt med att ta fram serviceförklaringar inom olika områden och verksamheter.

Här har vi samlat alla beslutade serviceförklaringar

Här kan du läsa och ta del av vad som gäller för dig som har försörjningsstöd. Vilket ansvar ligger på dig och vilket ansvar har personalen?

Vårt ansvar

All personal har tystnadsplikt och den kompetens som behövs för att handlägga ditt ärende korrekt. Du har rätt att få ett gott bemötande av den personal du möter.

Du kan förvänta dig att få:

 • information om försörjningsstöd
 • hjälp med att fylla i din ansökan
 • stöd av tolk vid bokade besök under hela handläggningstiden om du behöver det
 • aktuell information om ditt ärende via Mina Sidor och Kundtjänst
 • ett skriftligt beslut inom tre veckor med information om beslutet
 • information om hur du kan överklaga beslutet om du inte är nöjd och hjälp att överklaga

Ditt ansvar

För att vi ska kunna leva upp till dina förväntningar behöver vi din hjälp. Vi behöver en komplett ansökan från dig för att kunna utreda ditt ärende, annars begär vi komplettering. Vi vill även att du berättar för oss om din ekonomiska situation förändras under handläggningstiden. Via Mina sidor och Kundtjänst kan du enkelt få information om hur långt vi har kommit med ditt ärende under handläggningstiden.

Synpunkter, klagomål och beröm

Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information för att vi ska kunna bli bättre. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör och det bemötande vi ger. Lämna dina synpunkter via Skellefteå kommuns hemsida . Du kan även lämna dina synpunkter direkt till personalen eller genom kundtjänst.

Lämna din synpunkter här

Du kan även lämna dina synpunkter direkt till personalen eller genom kundtjänst.

Vad är serviceförklaringar?

Serviceförklaringar är konkreta löften som förklarar vad medborgaren kan förvänta sig av kommunens tjänster. Serviceförklaringar är en del av kommunens arbete med kvalitetsutveckling.

Vårt ansvar

All personal har tystnadsplikt och den kompetens som behövs för att ge dig det stöd du behöver. Du har rätt att få ett gott bemötande av den personal du möter.
Som placerad i familjehem kan du förvänta dig att:

 • du har en egen socialsekreterare som är ansvarig för din placering
 • du får information av socialsekreteraren om anledningen till placeringen och dina rättigheter
 • familjehemmet där du stadigvarande bor har blivit utrett och godkänt av socialnämnden
 • du får kontakt med din socialsekreterare per telefon eller blir uppringd inom tre arbetsdagar. Vid akuta behov kan socialtjänsten alltid nås dygnet runt
 • din socialsekreterare träffar dig efter behov men minst 2 gånger/år
 • du får stöd i kontakten med släkt och nätverk
 • vi lyssnar till vad du vill och tycker och du får större inflytande ju äldre du blir
 • du får vara med och påverka din vårdplan och din genomförandeplan
 • vi tar ansvar för att följa din hälsa
 • vi tar ansvar för att följa din utbildning

Synpunkter, klagomål och beröm

Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information för att vi ska kunna bli bättre. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör och det bemötande vi ger. Du kan även lämna dina synpunkter direkt till din socialsekreterare, via Skellefteå kommuns hemsida eller genom Skellefteå kommuns kundtjänst på 0910-73 50 00.

Lämna din synpunkter här

Du kan även lämna dina synpunkter direkt till din socialsekreterare eller genom Skellefteå kommuns kundtjänst 0910 73 50 00.

Den här serviceförklaringen är för dig som söker eller har insatser enligt LSS. Här kan du läsa vad du kan förvänta dig av socialkontoret, Skellefteå kommun och vad du kan göra för att vi ska kunna ge dig rätt stöd och det stöd som du förväntar dig.

Vårt ansvar

Vi ansvarar för att fatta beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och att dina beviljade insatser genomförs. Stödet är frivilligt för dig. Vårt ansvar är att göra information om LSS tillgänglig för dig som medborgare. Vi ska också samarbeta med andra myndigheter och funktioner i samhället för att du som har en funktionsnedsättning ska få stöd av bra kvalité.
Vi ansvarar också för att du möter kompetent personal som behandlar dig bra, värnar om din integritet och som ger dig stöd att kommunicera.
För att få stöd enligt LSS måste du omfattas av den personkrets som anges i 1§ LSS. Du lämnar in en ansökan, ditt behov av stöd utreds. I beslutet står det om du har rätt till den insats du har sökt eller inte.

Vi lovar dig att

 • utforma stödet så att det stärker dig att leva ett självständigt liv
 • du får en kontaktpersonal som tillsammans med dig gör en genomförandeplan för din beviljade insats
 • genomförandeplanen beskriver vad som är viktigt för dig och blir vår grund för att kunna ge dig rätt stöd i rätt tid utifrån det behov som du har
 • du och din kontaktpersonal följer upp om du har fått det stöd som du behöver
 • vi anpassar stöd och insats efter det som händer i ditt liv
 • arbeta för att skapa möjligheter för dig att vara delaktig i samhället
 • stödja dig att få tillgång till information om det som är viktigt för dig för att du ska kunna delta i samhället
 • stödja dig att förstå informationen så att du kan fatta beslut om hur du vill leva ditt liv på bästa sätt
 • stödja dig att göra val i livet och hjälpa dig att förstå vilka konsekvenser dina val kan ge
 • stödja dig att planera din dag så du vet vad som ska hända och har mod att våga prova alternativ

Ditt ansvar

För att vi ska kunna ge dig rätt stöd och det stöd som du förväntar dig behöver vi din hjälp.

Vi förväntar oss:

 • Att du berättar om dig, ditt liv och dina behov så att vi kan fatta beslut och planera stödet.
 • Att du utifrån dina förutsättningar planerar stödet tillsammans med din kontaktpersonal och sedan berättar hur du tycker att stödet fungerar.
 • Att du berättar om ditt behov av stöd förändras. Prata med din kontaktpersonal eller den handläggare som fattat beslut om ditt stöd.

Om vi inte håller vad vi har lovat

Vi vill höra vad du tycker så att vi kan bli bättre. Om du eller vi upplever att vi inte håller det vi lovat vill vi gärna ha kontakt med dig. Berätta för oss på vilket sätt eller varför vi inte hållit vårt löfte. Vi bestämmer sedan hur vi ska göra för att förbättra vårt arbete.
Om du inte är nöjd med ditt beslut så ger vi dig information om hur du överklagar beslutet. Vi kan hjälpa dig att överklaga om du vill det. Skellefteå kommun har ansvar för att erbjuda dig stöd inom 3 månader, från att du har fått beslut.

Är du inte nöjd med det stöd du får? Eller har du andra funderingar och synpunkter?

Ta kontakt med ansvarig chef, din LSS-handläggare eller någon personal.

Lämna din synpunkter här

Här kan du läsa om vad som gäller för dig som söker eller har hemtjänst, vad du kan förvänta dig av oss och vad du kan bidra med för att vi ska kunna leva upp till förväntningarna.

Vårt ansvar

Vi garanterar att i varje möte värna om din integritet och trygghet.

Det innebär att

 • all personal har tystnadsplikt. Det innebär att den information vi har om dig inte sprids till någon annan, inte heller till närstående, utan din tillåtelse
 • vi tar i dig med varsamma händer och bemöter dig med värme och vänlighet
 • vi stöttar dig inom ramen för ditt biståndsbeslut för att du ska kunna leva ett gott liv. Utifrån dina förutsättningar stärker vi och tar tillvara dina förmågor så att du får göra det du vill och kan själv
 • all personal bär kommunens legitimation väl synlig
 • om du vill kontaktar vi dig om vi blir mer än 30 minuter sena till överenskommen tid
 • vi går bara in hos dig om du är hemma eller om vi har tillåtelse från dig
 • när vi möts har vi tid för dig
 • vi har kunskap för att ge dig rätt stöd utifrån dina behov

När du ansöker om hemtjänst garanterar vi att du får information om beslutsprocessen.

Det innebär att

 • vi tar kontakt med dig inom tre vardagar från att du sökt kontakt med kommunens kundtjänst
 • vi fattar beslut senast två veckor efter ansökan om stöd kommit in från dig, under förutsättning att vi fått in alla uppgifter. Du har rätt att lämna in uppgifterna på finska.
 • du får muntlig och skriftlig information om hemtjänst. Du har rätt att få informationen på finska om du vill ha det.
 • om du inte är nöjd med beslutet får du information och stöd att överklaga det
 • du får stöd av tolk om du behöver det

När du har hemtjänst garanterar vi att värna om ditt självbestämmande och att du är delaktig i att planera hur utformningen av ditt stöd ska se ut.

Det innebär att

 • vi lyssnar på dig och tar hänsyn till dina värderingar, åsikter, trosuppfattning och kulturella bakgrund
 • du har rätt att få hemtjänst på finska om du vill ha det.
 • du får en kontaktperson med särskilt ansvar som ser till dina intressen och behov samt är din länk till övrig personal
 • du och din kontaktperson har genomförandesamtal där ni talar om dina intressen, önskemål och rutiner samt hur och när stödet till dig ska genomföras. Om du önskar kan en närstående eller företrädare vara med
 • det vi kommit överens om i genomförandesamtalet skrivs ned i en genomförandeplan och undertecknas senast tre veckor efter att du påbörjat hemtjänst. Genomförandeplanen följs upp minst en gång per år eller vid behov
 • du vid behov får information av din kontaktperson om förändringar som berör dig och ditt stöd

Vi garanterar att vi värnar om ditt välbefinnande.

Det innebär att

 • om du vill och ditt hälsotillstånd kräver det stöttar dig i att kontakta hälso-och sjukvårdspersonal
 • om du vill stöttar vi dig i att upprätthålla kontakten med personer som är viktiga för dig
 • vi håller antalet personer som arbetar med dig så få som möjligt
 • måltiderna som vi serverar anpassas till dig och du får påverka var och när du vill äta och dricka
 • vi stöttar dig i att uppleva skillnad mellan vardag och helgdag
 • du får information om aktiviteter som anordnas i närområdet

Ditt ansvar

För att vi ska kunna leva upp till dina förväntningar behöver vi din hjälp. Vi vill att du bidrar med information för att vi ska kunna fatta rätt beslut och tillsammans med dig planera, genomföra och följa upp ditt stöd. Vi vill gärna att du berättar för oss om sådant som du tycker är viktigt för oss att känna till om dig och ditt liv. Du kan också skriva ner det i ett formulär som vi tillhandahåller. Om vi behöver information från exempelvis din hälsocentral eller närstående kommer vi också behöva din tillåtelse.

Vi vill också att du meddelar din kontaktperson om du tillfälligt vill avsäga dig en eller flera insatser eller om ditt behov av stöd förändras. Om du behöver mer stöd kan du göra en ny ansökan hos biståndsbedömare.

Synpunkter, klagomål och beröm

Vi följer upp hur vi lever upp till våra garantier. Vi vill gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör och det bemötande vi ger. Därför är dina synpunkter, klagomål och beröm värdefulla för att vi ska kunna bli bättre.

Lämna din synpunkter här

Om du tycker att vi inte lever upp till våra garantier lovar vi att du får möjlighet att tala med ansvarig chef inom tre vardagar.

Här kan du läsa om vad som gäller för dig som söker eller bor på vård- och omsorgboende, vad du kan förvänta dig av oss och vad du kan bidra med för att du ska kunna leva livet bäst möjligt och kunna klara dig själv.

Vårt ansvar

Vi garanterar att i varje möte värna om din integritet och trygghet.

Det innebär att

 • all personal har tystnadsplikt. Det innebär att den information vi har om dig inte sprids till någon annan, inte heller till närstående, utan din tillåtelse
 • vi tar i dig med varsamma händer och bemöter dig med värme och vänlighet
 • vi stöttar dig inom ramen för ditt biståndsbeslut för att du ska kunna leva ett gott liv. Utifrån dina förutsättningar stärker vi och tar tillvara dina förmågor så att du får göra det du vill och kan själv
 • all personal bär namnbricka och kommunens legitimation väl synlig
 • om du vill kontaktar vi dig om vi blir mer än 30 minuter sena till överenskommen tid
 • vi går bara in hos dig om du är hemma eller om vi har tillåtelse från dig
 • när vi möts har vi tid för dig
 • vi har kunskap för att ge dig rätt stöd utifrån dina behov

När du ansöker om Vård och omsorgsboende garanterar vi att du får information om beslutsprocessen.

Det innebär att

 • vi tar kontakt med dig inom tre vardagar från att du sökt kontakt med
  kommunens kundtjänst
 • vi fattar beslut senast två veckor efter ansökan om stöd kommit in från dig, under förutsättning att vi fått in alla uppgifter
 • du får muntlig och skriftlig information om Vård och omsorgsboende
 • om du inte är nöjd med beslutet får du information och stöd att överklaga det
 • du får stöd av tolk om du behöver det
 • du har rätt till ärendehantering på finska, både muntligt och skriftligt
 • du har rätt till information om vård och omsorgboende på finska.

När du har Vård och omsorgsboende garanterar vi att värna om ditt självbestämmande och att du är delaktig i att planera hur utformningen av ditt stöd ska se ut.

Det innebär att

 • vi lyssnar på dig och tar hänsyn till dina värderingar, åsikter, trosuppfattning och kulturella bakgrund
 • du har rätt till vård och omsorgsboende på finska om du vill ha det
 • du får en kontaktperson med särskilt ansvar som ser till dina intressen och behov samt är din länk till övrig personal
 • du och din kontaktperson har genomförandesamtal där ni talar om dina intressen, önskemål och rutiner samt hur och när stödet till dig ska genomföras. Om du önskar kan en närstående eller företrädare vara med
 • det vi kommit överens om i genomförandesamtalet skrivs ned i en genomförandeplan och undertecknas senast tre veckor efter att du påbörjat Vård och omsorgsboende. Genomförandeplanen följs upp minst en gång per år eller vid behov
 • du vid behov får information av din kontaktperson om förändringar som berör dig och ditt stöd

Vi garanterar att vi värnar om ditt välbefinnande.

Det innebär att

 • om du vill och ditt hälsotillstånd kräver det stöttar dig i att kontakta hälso-och sjukvårdspersonal
 • om du vill stöttar vi dig i att upprätthålla kontakten med personer som är viktiga för dig
 • vi håller antalet personer som arbetar med dig så få som möjligt
 • måltiderna som vi serverar anpassas till dig och du får påverka var och när du vill äta och dricka
 • vi stöttar dig i att uppleva skillnad mellan vardag och helgdag
 • du får information om aktiviteter som anordnas i närområdet

Ditt ansvar

För att vi ska kunna leva upp till dina förväntningar behöver vi din hjälp. Vi vill att du bidrar med information för att vi ska kunna fatta rätt beslut och tillsammans med dig planera, genomföra och följa upp ditt stöd. Vi vill gärna att du berättar för oss om sådant som du tycker är viktigt för oss att känna till om dig och ditt liv. Du kan också skriva ner det i ett formulär som vi tillhandahåller.

Om vi behöver information från exempelvis din hälsocentral eller närstående kommer vi också behöva din tillåtelse.

Vi vill också att du meddelar din kontaktperson om du tillfälligt vill avsäga dig en eller flera insatser eller om ditt behov av stöd förändras. Om du behöver mer stöd kan du göra en ny ansökan hos biståndsbedömare.

Synpunkter, klagomål och beröm

Vi följer upp hur vi lever upp till våra garantier. Vi vill gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör och det bemötande vi ger. Därför är dina synpunkter, klagomål och beröm värdefulla för att vi ska kunna bli bättre.

Dina synpunkter kan lämnas personligen till våra medarbetare, här på vår webbplats eller genom vår kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00, tryck 1.

Om du tycker att vi inte lever upp till våra garantier lovar vi att du får möjlighet att tala med ansvarig chef inom tre vardagar.

Lämna din synpunkter här

Vad är en serviceförklaring?

Serviceförklaringar är konkreta löften som förklarar vad invånaren kan förvänta sig av kommunens tjänster. Serviceförklaringar är en del av kommunens arbete med kvalitetsutveckling.

​Här kan du läsa om vad som gäller för dig som söker eller har hemtjänst, vad du kan förvänta dig av oss och vad du kan bidra med för att vi ska kunna leva upp till förväntningarna.

Vårt ansvar

Vi garanterar att i varje möte värna om din integritet och trygghet.

Det innebär att

 • all personal har tystnadsplikt. Det innebär att den information vi har om dig inte sprids till någon annan, inte heller till närstående, utan din tillåtelse
 • vi tar i dig med varsamma händer och bemöter dig med värme och vänlighet
 • vi stöttar dig inom ramen för ditt biståndsbeslut för att du ska kunna leva ett gott liv. Utifrån dina förutsättningar stärker vi och tar tillvara dina förmågor så att du får göra det du vill och kan själv
 • all personal bär kommunens legitimation väl synlig
 • när vi möts har vi tid för dig
 • vi har kunskap för att ge dig rätt stöd utifrån dina behov

När du ansöker om dagverksamhet garanterar vi att du får information om beslutsprocessen.

Det innebär att

 • vi tar kontakt med dig inom tre vardagar från att du sökt kontakt med kommunens kundtjänst
 • vi fattar beslut senast två veckor efter ansökan om stöd kommit in från dig, under förutsättning att vi fått in alla uppgifter
 • du får muntlig och skriftlig information om dagverksamhet
 • om du inte är nöjd med beslutet får du information och stöd att överklaga det
 • du får stöd av tolk om du behöver det
 • du har rätt att få ditt ärende hanterat på finska om du vill.

När du har dagverksamhet garanterar vi att värna om ditt självbestämmande och att du är delaktig i att planera hur utformningen av ditt stöd ska se ut.

Det innebär att

 • vi lyssnar på dig och tar hänsyn till dina värderingar, åsikter, trosuppfattning och kulturella bakgrund
 • du får en kontaktperson med särskilt ansvar som ser till dina intressen och behov samt är din länk till övrig personal
 • du och din kontaktperson har genomförandesamtal där ni talar om dina intressen, önskemål och rutiner samt hur och när stödet till dig ska genomföras. Om du önskar kan en närstående eller företrädare vara med
 • det vi kommit överens om i genomförandesamtalet skrivs ned i en genomförandeplan och undertecknas senast tre veckor efter att du påbörjat dagverksamhet. Genomförandeplanen följs upp minst en gång per år eller vid behov
 • du vid behov får information av din kontaktperson om förändringar som berör dig och ditt stöd

Vi garanterar att vi värnar om ditt välbefinnande.

Det innebär att

 • om du vill och ditt hälsotillstånd kräver det stöttar dig i att kontakta hälso-och sjukvårdspersonal
 • om du vill stöttar vi dig i att upprätthålla kontakten med personer som är viktiga för dig
 • vi håller antalet personer som arbetar med dig så få som möjligt
 • måltiderna som vi serverar anpassas till dig och du får påverka var och när du vill äta och dricka
 • vi stöttar dig i att uppleva skillnad mellan vardag och helgdag
 • du får information om aktiviteter som anordnas i närområdet

Ditt ansvar

För att vi ska kunna leva upp till dina förväntningar behöver vi din hjälp. Vi vill att du bidrar med information för att vi ska kunna fatta rätt beslut och tillsammans med dig planera, genomföra och följa upp ditt stöd. Vi vill gärna att du berättar för oss om sådant som du tycker är viktigt för oss att känna till om dig och ditt liv. Du kan också skriva ner det i ett formulär som vi tillhandahåller. Om vi behöver information från exempelvis din hälsocentral eller närstående kommer vi också behöva din tillåtelse.
Vi vill också att du meddelar din kontaktperson om du tillfälligt vill avsäga dig en eller flera insatser eller om ditt behov av stöd förändras. Om du behöver mer stöd kan du göra en ny ansökan hos biståndsbedömare.

Synpunkter, klagomål och beröm

Vi följer upp hur vi lever upp till våra garantier. Vi vill gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör och det bemötande vi ger. Därför är dina synpunkter, klagomål och beröm värdefulla för att vi ska kunna bli bättre.

Dina synpunkter kan lämnas personligen till personalen, lämna din synpunkter här. Lämna din synpunkter här eller genom vår kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00, tryck 1.

Om du tycker att vi inte lever upp till våra garantier lovar vi att du får möjlighet att tala med ansvarig chef inom tre vardagar.

Här kan du läsa om vad som gäller för dig som tar kontakt med Centrum mot våld, vad du kan förvänta dig av oss och vad du kan bidra med för att vi ska kunna leva upp till förväntningarna.

Vårt ansvar

Vid Centrum mot Våld (våldsutsatta) har personalen specialistkompetens när det gäller våld i nära relationer. Du har rätt att få ett gott bemötande då du vänder dig dit för att få stöd. Till oss kan du vända dig oavsett kön, etnicitet och sexuell läggning.

All personal har tystnadsplikt, den bryts enbart av anmälningsskyldigheten när det gäller barn som far illa.

När du kontaktar CMV kan du förvänta dig att:

 • Du som ringer till CMV på 020-61 60 60 och lämnar ett meddelande blir uppringd så snart som möjligt, senast inom en vecka.
 • Du erbjuds samtal om dina våldsupplevelser utifrån dina behov.
 • Barn erbjuds krisbearbetande samtal om det våld de upplevt. Ansökan om barnsamtal görs hos socialtjänsten.
 • Du kan få hjälp att komma i kontakt med polisen.

Synpunkter, klagomål och beröm

Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information för att vi ska kunna bli bättre. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör och om det bemötande vi ger. Du kan lämna dina synpunkter direkt till din behandlare eller via vår webbplats.

Lämna din synpunkter här

Du kan också lämna synpunkter genom kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00.

Här kan du läsa om serviceförklaringen "Insatser för unga vuxna och nyanlända".

Skellefteå kommuns ansvar

Du kommer att få ett gott bemötande av den personal du möter.

Skellefteå kommun lovar

 • språkstöd till Teorin i körkortsundervisningen.
 • lära dig var jobben finns
 • lära dig hur du utvecklar ditt CV
 • lära dig hur du skriver ett personligt brev
 • kunskap om hur du söker ett arbete
 • coachning och stöttning när du söker arbete
 • intyg från alla aktiviteter och praktikplatser som du deltar i under din tid på arbetsmarknadsenheten
 • lära dig hur man hittar information om studier, företagsregister och starta eget.

Ditt ansvar

Att du aktivt deltar i din planering under programtiden.

Om vi inte håller vad vi lovar

Om du anser att vi inte lever upp till serviceförklaringen erbjuder vi dig ett möte inom 14 dagar där vi tillsammans utreder vad som kan vara orsaken till avvikelsen och vad som kan göras bättre.

Lämna synpunkter

Vi uppskattar om du lämnar synpunkter på våra tjänster. Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information som hjälper oss att bli bättre. Du kan lämna dina synpunkter på olika sätt. Många föredrar att prata med berörd personal på plats eller via telefon. Skellefteå kommuns telefonnummer är 0910-73 50 00.
Det finns även andra kontaktvägar. Klicka på länken nedan och välj det som passar dig. Du kan vara anonym om du vill.

Lämna din synpunkter här

Vad är serviceförklaringar?

Serviceförklaringar är konkreta löften som förklarar vad medborgaren kan förvänta sig av kommunens tjänster. Serviceförklaringar är en del av kommunens arbete med kvalitetsutveckling.

Här kan du läsa om vad du kan förvänta dig av personalen och vad personalen förväntar sig av dig när du besöker Eddahallens badhus.

Skellefteå kommun lovar att:

 • Badanläggningen är hel och ren
 • Personalen bidrar till en säker och trygg miljö
 • Erbjuda en hälsofrämjande badmiljö med vattenaktiviteter för alla åldrar
 • Det finns ett café med varierat utbud

Skellefteå kommuns ansvar

Du kommer att få ett professionellt och trevligt bemötande med god service från kunnig personal som är lyhörda för kundens önskemål.

Ditt ansvar

 • Att du visar hänsyn och respekt för andra badgäster och personal.
 • Att du duschar och tvättar dig utan badkläder innan bad.
 • Att du som förälder håller uppsikt över medföljande barn och ser till att blöjbarn har badblöja.
 • Att du pratar med personalen om du undrar över något eller har synpunkter.
 • Att du i övrigt följer badhusets allmänna regler.

Om vi inte håller vad vi lovar

Om tjänsten brister i kvalitet eller inte motsvarar löftet lovar vi att skyndsamt se över våra rutiner så att vi kan förbättra vårt arbete, öka servicegraden och återkoppla resultatet till dig. Du kan lämna dina synpunkter på olika sätt. Många föredrar att prata med berörd personal på plats eller via telefon. Skellefteå kommuns telefonnummer är 0910-73 50 00. Det finns även andra kontaktvägar. Klicka på länken nedan och välj det som passar dig. Du kan vara anonym om du vill.

Lämna synpunkter

Vi uppskattar om du lämnar synpunkter på våra tjänster. Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information som hjälper oss att bli bättre. Du kan lämna dina synpunkter på olika sätt. Många föredrar att prata med berörd personal på plats eller via telefon. Skellefteå kommuns telefonnummer är 0910-73 50 00.
Det finns även andra kontaktvägar. Klicka på länken nedan och välj det som passar dig. Du kan vara anonym om du vill.

Lämna din synpunkter här

Vad är serviceförklaringar?

Serviceförklaringar är konkreta löften som förklarar vad medborgaren kan förvänta sig av kommunens tjänster. Serviceförklaringar är en del av kommunens arbete med kvalitetsutveckling.

Här kan du läsa om vad du kan förvänta dig när du läser en utbildning i svenska för invandrare.

Skellefteås ansvar

 • Språkstöd på de vanligaste modersmålen och extra stöd i dina studier vid behov.
 • Högst en månads väntetid från ansökningsdatum till start
 • Möjlighet till studier motsvarande heltid

Ditt ansvar:

 • Att du aktivt deltar i undervisningen

Om vi inte håller vad vi lovar

Om du anser att vi inte lever upp till serviceförklaringen erbjuder vi dig ett möte inom 14 dagar där vi tillsammans utreder vad som kan vara orsaken till avvikelsen och vad vi kan förändra.

Lämna synpunkter

Vi uppskattar om du lämnar synpunkter på våra tjänster. Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information som hjälper oss att bli bättre.

Du kan lämna dina synpunkter på olika sätt. Många föredrar att prata med berörd personal på plats eller via telefon. Skellefteå kommuns telefonnummer är 0910-73 50 00. Det finns även andra kontaktvägar. Klicka på länken nedan och välj det som passar dig. Du kan vara anonym om du vill.

Lämna din synpunkter här

Vad är en serviceförklaring?

Serviceförklaringar är konkreta löften som förklarar vad medborgaren kan förvänta sig av kommunens tjänster. Serviceförklaringar är en del av kommunens arbete med kvalitetsutveckling.

Skellefteå kommun ligger i framkant när det gäller elevers möjlighet att påverka måltidssituationen i skolan. Barn- och grundskolenämnden ger tillsammans med måltidsavdelningen ytterligare möjlighet till delaktighet och inflytande genom en serviceförklaring.

Skellefteå kommuns ansvar:

 • Vi lovar att du ska kunna vara med och påverka skolmåltiden på just din skola via matråd.
 • Om du inte känner dig delaktig prata med din lärare så får du hjälp och svar på dina frågor.

Elevens ansvar

 • Du är aktiv och engagerad med det du tycker är viktigt kring skolmåltiden. Det kan vara att det finns tillräcklig tid att äta, att miljön i restaurangen är lugn och trivsam eller vad som finns på salladsbordet.

Elevens egna önskemål i fokus

Det är väldigt olika vad eleverna själva tycker är viktigt i skolmåltidssituationen. Det kan röra sig om att det finns tillräckligt med tid för at täta, till om miljön i restaurangen är trivsam eller vad som finns på salladsbordet. Genom att rektor, pedagogisk personal och skolmåltidspersonal arbetar tillsammans med eleverna i matråd, har elevernas egna förslag till förbättringar möjlighet att genomföras på varje skola. Kom ihåg att skolmatsedeln gäller för kommunens samtliga skolor och kan påverkas via skolmatsappen, inte matrådet.

Korta fakta om matråd

 • Matråd är en del av elevrådet
 • Rektor eller den person som rektor utser är sammankallande
 • Aktiva matråd är ett politiskt beslut och en serviceförklaring
 • Utvärdering sker vid läsåret slut
 • Skolmåltidspersonal finns representerade på matrådsmöte
 • Dagordning och mötesprotokoll skickas alltid till klassråd och anslås
 • Diplom skickas till skolan och möjlighet finns att prisas som ett gott exempel

Synpunkter från eleverna

Elever har rätt att lämna synpunkter om de upplever att serviceförklaringen inte uppfylls.
Det är viktigt att eleverna själva känner till det här. Åsikter kan tas emot av lärare, lämnas till kundtjänst på telefon 0910 – 73 50 00.

Lämna din synpunkter här

Vad är en serviceförklaring?

Serviceförklaringar är en del av kommunens arbete med kvalitetsutveckling. Det är konkreta löften som förklarar vad medborgaren, i det här fallet eleven, kan förvänta sig av kommunens tjänster.

Här kan du läsa om serviceförklaringen för konsumentvägledning.

Skellefteå kommuns ansvar

 • Opartisk vägledning.
 • Att erbjuda konsumentvägledning till både privatpersoner och företag.
 • Att erbjuda informationsträffar inom området konsumenträtt för större och mindre grupper.

Skellefteå kommun lovar att:

 • Du får tydlig information om ärendets gång och återkoppling enligt överenskommelse.
 • Ditt ärende behandlas med sekretess.
 • Du får hjälp till självhjälp.
 • Du får handfast hjälp med att kontakta företag och myndigheter om du har särskilda behov.
 • Du får träffa en vägledare personligen, per telefon eller via e-post, på det sätt som passar dig bäst.

Ditt ansvar

 • Att ha alla handlingar till hands i kontakten med oss och lämna så korrekt information som möjligt.
 • Att kontakta kommunens kundtjänst om du vill komma i kontakt med oss eller om du anser att vi inte håller vad vi lovar.

Om vi inte håller vad vi lovar

Om du upplever att vi inte håller vad vi lovar vill vi att du hör av dig till kundtjänst och beskriver på vilket sätt vi brutit löftet. Vi förklarar då varför, och ser över våra rutiner för att förbättra vårt arbete.

Lämna synpunkter

Vi uppskattar om du lämnar synpunkter på våra tjänster
Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information för att vi ska kunna bli bättre. Du kan lämna dina synpunkter på olika sätt. Många föredrar att prata med berörd personal på plats eller via telefon. Skellefteå kommuns telefonnummer är 0910-73 50 00. Det finns även andra kontaktvägar. Klicka på länken nedan och välj det som passar dig. Du kan vara anonym om du vill.

Lämna din synpunkter här

Vad är serviceförklaringar?

Serviceförklaringar är konkreta löften som förklarar vad medborgaren kan förvänta sig av kommunens tjänster. Serviceförklaringar är en del av kommunens arbete med kvalitetsutveckling.

Här kan du läsa om serviceförklaringen för bygglov.

Skellefteå kommuns ansvar

Du kommer att få ett gott bemötande av den personal du möter.

Skellefteå kommun lovar att du får:

 • följande information om ditt bygglovsärende från vår kundtjänst, vår webbplats eller vid "Får jag lov?":
  – Om handlingar som du behöver för att söka bygglov.
  – Om ungefärlig avgift för ditt bygglov.
  – Om du har ett såkallat enkelt eller vanligt ärende.
  – Var du ska vända dig om du behöver kontakta andra myndigheter.
 • återkoppling inom sju arbetsdagar från att vi har tagit emot din ansökan.
 • veta om din granne får möjlighet att lämna synpunkter på din bygglovsansökan.
 • beslut om bygglov för enkla ärenden inom högst fyra veckor från det att vi har fått in alla handlingar.
 • beslut om bygglov för vanliga ärenden inom högst åtta veckor från det att vi har fått in alla handlingar.
 • beslut om startbesked för eldstad inom högst två veckor från det att vi har fått in alla handlingar.

Ditt ansvar:

Lämna in en komplett ansökan, med alla handlingar, som innehåller de uppgifter som vi behöver för att kunna handlägga ditt ärende.

Kontakta oss om du har frågor eller om du vill ha hjälp att fylla i din ansökan.

Om vi inte håller vad vi lovar

Om du hör av dig för att vi inte har levt upp till vad vi lovat kommer du att få en förklaring till varför vi inte höll löftet. Vi kommer även att se över våra rutiner för att förbättra vårt arbete.

Lämna synpunkter

Vi uppskattar om du lämnar synpunkter på våra tjänster
Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information för att vi ska kunna bli bättre. Du kan lämna dina synpunkter på olika sätt. Många föredrar att prata med berörd personal på plats eller via telefon. Skellefteå kommuns telefonnummer är 0910-73 50 00. Det finns även andra kontaktvägar. Klicka på länken nedan och välj det som passar dig. Du kan vara anonym om du vill.

Lämna din synpunkter här

Vad är en serviceförklaring?

Serviceförklaringar är konkreta löften som förklarar vad medborgaren kan förvänta sig av kommunens tjänster. Serviceförklaringar är en del av kommunens arbete med kvalitetsutveckling.

Här kan du läsa om serviceförklaringen för halkbekämpning.

Skellefteå kommuns ansvar

 • erbjuda ett prioriterat gång- och cykelvägnät, som sandas när halt väglag råder.
 • utföra dokumenterade kontroller för behov av halkbekämpning vid väderomslag
 • utföra tätare halkbekämpning under vardagar på busstationen och busshållplatserna längst Kanalgatan samt de gång- och cykelstråk som är högtrafikerade
 • ta undan kanter på det prioriterade gång- och cykelvägnätet samma dag som angränsande vägar blivit snöröjda med plogbil
 • invånare i Skellefteå kommun kan hämta gratis sandningsgrus för att sanda vid sin fastighet
 • det vid vägomledningar ska finnas alternativ halkbekämpad väg för
 • gång- och cykelled
 • framkomlighet för gång- och cykeltrafik lyfts fram som en specifik punkt vid tekniska kontorets träff med snöröjnings- och halkbekämpningspersonal.

Ditt ansvar:

Hör av dig till kundtjänst om du upplever brister i halkbekämpningen.

Synpunkter, klagomål och beröm

Vi uppskattar om du lämnar synpunkter på våra tjänster. Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information som hjälper oss att bli bättre.

Du kan lämna dina synpunkter på olika sätt. Många föredrar att prata med berörd personal på plats eller via telefon. Skellefteå kommuns telefonnummer är 0910-73 50 00 tryck 3.

Det finns även andra kontaktvägar. Klicka på länken nedan och välj det som passar dig. Du kan vara anonym om du vill.

Lämna din synpunkter här

Vad är en serviceförklaring?

Serviceförklaringar är konkreta löften som förklarar vad medborgaren kan förvänta sig av kommunens tjänster. Serviceförklaringar är en del av kommunens arbete med kvalitetsutveckling.

Här kan du läsa om vad du kan förvänta dig av återvinningscentralerna i kommunen.

Vårt ansvar

Skellefteå kommun lovar att:

 • Du ska ha tillgång till två återvinningscentraler som har kvällsöppet, måndag – torsdag, i Skellefteå kommun (undantaget veckor med ”röda dagar”).
 • Du ska kunna hitta den information du behöver för att kunna källsortera ditt avfall. Var du kan lämna ditt avfall och vilka öppettider som gäller. Informationen ska du kunna hitta via digital media (Skellefteå kommuns webbplats samt appen Mitt Skellefteå)
 • 90 % av det material du lämnat på en återvinningscentral går vidare för återvinning.
 • Du ska hitta personal på återvinningscentralen om du behöver hjälp med något.

Ditt ansvar:

 • Du lämnar ditt avfall som ska återvinnas på rätt ställe d.v.s. utifrån skyltning och informationen på återvinningscentralerna.

Om vi inte håller vad vi lovar

Om du hör av dig till kundtjänst för att vi inte har levt upp till vad vi lovat kommer vi att ta kontakt med dig. Du får då en förklaring till varför vi inte höll löftet. Vi kommer även att se över våra rutiner för att förbättra vårt arbete.

Lämna synpunkter

Vi uppskattar om du lämnar synpunkter på våra tjänster. Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information som hjälper oss att bli bättre.

Du kan lämna dina synpunkter på olika sätt. Många föredrar att prata med berörd personal på plats eller via telefon. Skellefteå kommuns telefonnummer är 0910-73 50 00. Det finns även andra kontaktvägar. Klicka på länken nedan och välj det som passar dig. Du kan vara anonym om du vill.

Lämna din synpunkter här

Vad är en serviceförklaring?

Serviceförklaringar är konkreta löften som förklarar vad medborgaren kan förvänta sig av kommunens tjänster. Serviceförklaringar är en del av kommunens arbete med kvalitetsutveckling.

Här kan du läsa om vilket ansvar kommunen har när det gäller källsortering och avfall.

Skellefteå kommun lovar att:

 • hjälpa till med rådgivning för de flerbostadshusföreningar (hyresrätter och bostadsrätter) som vill anpassa sina lägenheter och soprum till att underlätta för källsortering av matavfall, tidningar, förpackningar och farligt avfall (batterier, småelektronik, sprayburkar, glödlampor, lysrör).
 • du som invånare i Skellefteå kommun enkelt och via flera kanaler ska kunna hitta den information du behöver för att kunna källsortera ditt hushållsavfall.
 • du genom personliga möten ska få kunskap om hur och varför du ska sortera ditt hushållsavfall.

Ditt ansvar

Du källsorterar ditt avfall rätt enligt anvisningar och lämnar det på avsedd plats.

Om vi inte håller vad vi lovar

Om du hör av dig till kundtjänst för att vi inte har levt upp till vad vi lovat kommer vi att ta kontakt med dig. Du får då en förklaring till varför vi inte höll löftet. Vi kommer även att se över våra rutiner för att förbättra vårt arbete.

Lämna synpunkter

Vi uppskattar om du lämnar synpunkter på våra tjänster. Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information som hjälper oss att bli bättre.

Du kan lämna dina synpunkter på olika sätt. Klicka på länken nedan och välj det som passar dig. Du kan vara anonym om du vill.

Lämna din synpunkter här

Vad är en serviceförklaring?

Serviceförklaringar är konkreta löften som förklarar vad medborgaren kan förvänta sig av kommunens tjänster. Serviceförklaringar är en del av kommunens arbete med kvalitetsutveckling.

Senast uppdaterad: