Systematiskt kvalitetsarbete

Skellefteå kommun har påbörjat en resa gällande systematiskt kvalitetsarbete. Många verksamheter har redan kommit långt med att implementera detta arbetssätt, till exempel förskolan och skolan. Skellefteå kommun står nu inför att ta ett större grepp om det systematiska kvalitetsarbetet för att samverka och samarbete bättre internt. Detta genom en medveten satsning på utvecklingen av kvalitetsarbetet.

I Skellefteå kommun har vi tagit ett helhetsgrepp om kvalitetsfrågor och arbetar aktivt med kvalitetsutveckling i hela organisationen.

För att uppnå detta gjordes en omorganisation av det tidigare kommunledningskontoret. Detta för att skilja support och service från strategiska frågor samt samordning och ledning gällande uppdrag från kommunledningen. En ny enhet vid namn Kvalitet och förnyelse sattes samman för att ta ett helhetsgrepp kring kvalitetsfrågorna i kommunen. Ett kvalitetsråd har också etablerats där alla förvaltningar är representerade. Kvalitetsrådet träffas och diskuterar kvalitetsfrågor på en strategisk nivå en gång i månaden.

Nominerad till årets kvalitetskommun 2013

Att ansöka till Årets kvalitetskommun 2013 var en del i arbetet med att strategiskt satsa på kvalitetsutveckling. Kvalitetsarbetet lyfts upp till ytan genom Kommunkompassen, det verktyg SKL använder för att utvärdera kommunens kvalitetsarbete, visar tydligt att kvalitet är något som uppnås tillsammans – med alla medarbetares engagemang.

Syftet med att ansöka till årets kvalitetskommun var att:

 • Få en motor för fortsatt kvalitetsarbete
 • Få en värdemätare för vårt sätt att arbeta med kvalitetsutveckling
 • Lyfta fram alla medarbetares centrala roll
 • Dela med oss av våra idéer och ta del av andras
 • Sätta kvalitetsarbetet i fokus
 • Skapa stolthet och engagemang hos medarbetarna

Goda exempel

Ett led i Skellefteå kommuns satsning på kvalitetsutveckling är att lyfta goda exempel. Många artiklar har publicerats om olika utvecklingsprojekt som alla haft som gemensam nämnare att de har höjt kvalitén i verksamheten.

Inom skolan

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan, skolan och vuxenutbildningen systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen.

Exempel på systematiskt kvalitetsarbete inom skola och förskola:

Inom socialtjänsten

Socialnämnden i Skellefteå kommun har infört ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Inom Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Exempel på systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och service för personer med funktionsnedsättning.

Stöd och service har uppdrag att på ett professionellt sätt ta emot den person som har ett behov av stöd och service.

Att arbeta utifrån den värdegrund, de styrkort, den verksamhetsidé och den serviceförklaring som ligger till grund för verksamheten.

Stöd och service uppdrag

 • Utreda personens behov på ett sätt som präglas av rättssäkerhet och där vi ser personen ur ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv.
 • Planera och samordna personens stöd utifrån bedömt behov och beslut.
 • Utforma ett stöd som bygger på personens delaktighet och som ökar hans/hennes möjligheter till ett självständigt och meningsfullt liv.
 • I ett vardagsarbete ge rätt stöd där personen omfattas av god omvårdnad, god service och kan leva under trygga förhållanden.
 • Följa upp stödet så att personen får det stöd han/hon har rätt till.
 • Det stöd vi ger bygger på lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL), socialförsäkringsbalken och lagen om hälso- och sjukvård (HSL).
  Du kan läsa mer om detta här


Stöd och service värdegrund

 • Den enskildes vilja till privatliv ska respekteras.
 • Den enskildes självbestämmande och integritet ska respekteras. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ha inflytande och medbestämmande över sina insatser.
 • Jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet ska eftersträvas. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.
 • Varje beslut om insats fattas efter en individuell prövning. Insatserna följer beslutet och anpassas till den enskilde.
 • Den enskilde får ett gott bemötande och det vi erbjuder håller hög kvalitet.

Så här ser Stöd och service organisation ut.

Ledningsgruppen

Titel

Namn

Avdelningschef, övergripande ansvar för avdelning och ledningsgrupp

Åsa Israelsson

Chef för beslutsenheten

Christina Kvarnström

Chef för verksamhetsstöd

Madelene Wigenstam

Ekonom

Fredrik Nilsson

Sekreterare

Camilla Berglund

Verksamhetschef boende

Lena Levander

Verksamhetschef barn, unga och daglig verksamhet

Erik Jansén

Verksamhetschef personlig assistans

Maud Berggren

Verksamhetschef socialpsykiatri

Cecilia Lundberg

Senast uppdaterad: