Ansöka om god man

En god man har som uppgift att stödja en människa som behöver hjälp med att sköta sin ekonomi eller bevaka sin rätt. Om du själv eller en närstående anser att du är i behov av en god man eller förvaltare kan en ansökan göras hos tingsrätten.

Andra närstående kan anmäla att en enskild behöver hjälp av god man eller förvaltare. De kan då kontakta sjukvården, socialkontoret eller överförmyndarenheten.

Använd blankett som finns att hämta hos tingsrätten
Gå direkt till Skellefteå tingsrätts hemsida Länk till annan webbplats.

 

 • den enskilde själv
 • make
 • sambo
 • registrerad partner
 • barn
 • föräldrar
 • syskon (ev. syskonbarn)
 • överförmyndaren.

Följande uppgifter kan behövas vid ansökan om god man eller förvaltare

 • Läkarintyg som visar den enskildes behov av stöd.
 • Personbevis för den enskilde.
 • Förslag på lämplig god man.
 • Yttrande från närmaste släktingar om den enskilde inte kan ge sitt samtycke.
 • Släktförteckning (när den enskilde inte kan ansöka själv).

Här finns blanketter för samtycke och släktförteckning att ladda ner:

Samtycke till godmanskap (från huvudman) , 157.8 kB.

Släktförteckning för huvudman , 164.4 kB.

Behandlingen går snabbare om ansökan är fullständig. Innan tingsrätten tillsätter en god man eller förvaltare ska rätten ta in synpunkter från huvudmannen själv. Vid behov ska rätten även kontakta make, sambo eller registrerad partner och barn samt överförmyndare eller vårdinrättning.

Om rätten önskar kan även närstående utanför släkten eller socialtjänsten få möjlighet att yttra sig.

Anmäl till överförmyndaren

Berörda personer som tror att någon är i behov av god man kan anmäla detta till överförmyndaren. Överförmyndaren gör då en utredning och kan därefter besluta att ansöka om god man hos tingsrätten.

Socialnämnden och vissa regionanställda är skyldiga att anmäla om de finner att någon har behov av god man.

Uppgifter som du behöver lämna in

 • Personuppgifter och personnummer.
 • Social situation.
 • Boende.
 • Hälsotillstånd.
 • Närmaste släktingar.
 • Kontaktperson.
 • Ekonomisk situation, fullmakter som redan finns.
 • Förslag på god man.
 • Om möjligt – underskrift av personen som anmälan avser.
 • Om möjligt - läkarintyg för godmansskap eller förvaltarskap.
 • Om huvudmannen inte kan ge sitt samtycke eller förstår vad ett godmanskap innebär behövs ett speciellt läkarintyg.

Ett uppdrag som god man är indelat i tre delar: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Alla tre behöver inte ingå i uppdraget.

Om sörja för person ingår i uppdraget bör gode mannen ha möjlighet att besöka dig minst två gånger i månaden.

Bevaka rätt

 • Begära insatser enligt lagen om stöd och service för funktionshindrade. Exempelvis personlig assistent, kontaktperson eller särskilt boende.
 • Ansöka om bostadstillägg, handikappersättning, försörjningsstöd, fondmedel eller andra bidrag.
 • Deklarera
 • Sälja fastighet eller bostadsrätt.
 • Ansöka om boende/vårdplats.
 • Företräda huvudmannen vid boutredning och arvskifte.
 • Kontrollera att boendets kassabok och kvitton för fickpengar eller hushållspengar stämmer.

Förvalta egendom

 • Betala hushållsräkningar, eventuellt tillsammans med huvudmannen.
 • Lämna över ”fickpengar” med lämpligt mellanrum
 • I samråd med huvudmannen placera om tillgångar, sälja fast eller lös egendom, köpa möbler m.m.
 • Upprätta en budget.
 • Ordna skuldsanering, göra upp avbetalningsplaner för skulder m.m.

Sörja för person

 • Bevaka att huvudmannen får nödvändig vård och omsorg.
 • Hålla kontakt med hemtjänst och vårdpersonal om huvudmannens behov.
 • Engagera frivilligorganisationer som Röda Korset, församling, ledsagare.
 • Hålla regelbunden kontakt genom bland annat personliga besök.
 • Medverka till att dagvård eller andra aktiviteter kan ordnas.
 • För psykiskt sjuka - ”puffa på” och uppmuntra efter förmåga.

I samråd med huvudmannen

Att gode mannen samråder med huvudmannen är ett krav för alla åtgärder utom betalning av löpande hushållsutgifter. I viktiga frågor ska man även samråda med make eller sambo.
Vissa åtgärder som fastighetsförsäljning eller arvskifte kräver gemensamma överförmyndarnämndens godkännande för att bli giltiga.

En god man eller förvaltare

 • Ska inte handla dagligvaror, mata, städa, putsa fönster.
 • Ska inte ersätta den professionella vårdens insatser.
 • Behöver inte besöka huvudmannen mer än två gånger per månad för att lämna fickpengar.
 • Behöver inte följa med på läkarbesök och liknande men är givetvis tillåtet om man frivilligt vill göra det.
 • Ska inte vara förmyndare eller vårdnadshavare för huvudmannen.
 • Får inte ta på sig att uppfostra huvudmannen.
 • Får inte bestämma vad som ska köpas eller inte köpas. Huvudmannen styr efter förmåga över sina pengar och fattar själv beslut. Om huvudmannen inte har beslutsförmåga har gode mannen sista ordet. Den förmågan bedöms av läkare.

Den som är förvaltare bestämmer normalt ensam i alla ekonomiska frågor.

En fullmakt kan begränsa uppdraget

I vissa fall kan ett uppdrag begränsas exempelvis om ekonomihanteringen redan fungerar via en fullmakt. Det är viktigt att fullmakten är skriven innan huvudmannen på grund av sin sjukdom eller andra omständigheter har förlorat förmågan att fatta beslut. Beslutsförmågan bedöms av en läkare.

Ifrågasättande av lämplighet

Finns det synpunkter på befintlig god man eller förvaltare där du som anhörig eller anställd inom kommunen inte tycker att god man sköter sitt uppdrag på korrekt sätt? Då kan du göra en anmälan om ifrågasatt lämplighet. Fyll i blanketten nedan och skicka den till överförmyndarenheten på din kommun.

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se