Ansöka om god man

En god man har som uppgift att stödja en människa som behöver hjälp med att sköta sin ekonomi eller bevaka sin rätt. Om du själv eller en närstående anser att du är i behov av en god man eller förvaltare kan en ansökan göras hos tingsrätten.

Andra närstående kan anmäla att en enskild behöver hjälp av god man eller förvaltare. De kan då kontakta sjukvården, socialkontoret eller överförmyndarenheten.

Använd blankett som finns att hämta hos tingsrätten
Gå direkt till Skellefteå tingsrätts hemsida Länk till annan webbplats.

 • den enskilde själv
 • make
 • sambo
 • registrerad partner
 • barn
 • föräldrar
 • syskon (ev. syskonbarn)
 • överförmyndaren.

Följande uppgifter kan behövas vid ansökan om god man eller förvaltare

 • Läkarintyg som visar den enskildes behov av stöd.
 • Personbevis för den enskilde.
 • Förslag på lämplig god man.
 • Yttrande från närmaste släktingar om den enskilde inte kan ge sitt samtycke.
 • Släktförteckning (när den enskilde inte kan ansöka själv).

Här finns blanketter för samtycke och släktförteckning att ladda ner:

Samtycke till godmanskap (från huvudman) , 157.8 kB.

Släktförteckning för huvudman , 164.4 kB.

Behandlingen går snabbare om ansökan är fullständig. Innan tingsrätten tillsätter en god man eller förvaltare ska rätten ta in synpunkter från huvudmannen själv. Vid behov ska rätten även kontakta make, sambo eller registrerad partner och barn samt överförmyndare eller vårdinrättning.

Om rätten önskar kan även närstående utanför släkten eller socialtjänsten få möjlighet att yttra sig.

Anmäl till överförmyndaren

Berörda personer som tror att någon är i behov av god man kan anmäla detta till överförmyndaren. Överförmyndaren gör då en utredning och kan därefter besluta att ansöka om god man hos tingsrätten.

Socialnämnden och vissa regionanställda är skyldiga att anmäla om de finner att någon har behov av god man.

Uppgifter som du behöver lämna in

 • Personuppgifter och personnummer.
 • Social situation.
 • Boende.
 • Hälsotillstånd.
 • Närmaste släktingar.
 • Kontaktperson.
 • Ekonomisk situation, fullmakter som redan finns.
 • Förslag på god man.
 • Om möjligt – underskrift av personen som anmälan avser.
 • Om möjligt - läkarintyg för godmansskap eller förvaltarskap.
 • Om huvudmannen inte kan ge sitt samtycke eller förstår vad ett godmanskap innebär behövs ett speciellt läkarintyg.

Ett uppdrag som god man är indelat i tre delar: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Alla tre behöver inte ingå i uppdraget.

Om sörja för person ingår i uppdraget bör gode mannen ha möjlighet att besöka dig minst två gånger i månaden.

Bevaka rätt

 • Hjälpa till med myndighetskontakter
 • Ansöka om insatser via Socialtjänstlagen, exempelvis hemtjänst, särskilt boende och försörjningsstöd.
 • Ansöka om insatser via LSS, exempelvis personlig assistent eller boende eller daglig verksamhet.
 • Ansöka om bostadstillägg, handikappersättning, försörjningsstöd, fondmedel eller andra bidrag.
 • Deklarera
 • Sälja fastighet eller bostadsrätt.
 • Företräda huvudmannen vid boutredning och arvskifte.

I samråd med huvudmannen

Den gode mannen ska alltid samråda med huvudmannen kring samtliga åtgärder förutom betalning av löpande hushållsutgifter. Om en läkare har bedömt att huvudmannen inte är beslutsför ska den gode mannen lyssna på huvudmannen så långt det är möjligt, men det är gode mannen som har sista ordet. I viktiga frågor ska man även samråda med make eller sambo. Vissa åtgärder som fastighetsförsäljning eller arvskifte kräver gemensamma överförmyndarnämndens godkännande för att bli giltiga.

En god man eller förvaltare

 • Ska inte handla dagligvaror, mata, städa, putsa fönster.
 • Ska inte ersätta den professionella vårdens insatser.
 • Behöver inte besöka huvudmannen mer än två gånger per månad för att lämna fickpengar.
 • Behöver inte följa med på läkarbesök och liknande men är givetvis tillåtet om man frivilligt vill göra det.
 • Ska inte vara förmyndare eller vårdnadshavare för huvudmannen.
 • Får inte ta på sig att uppfostra huvudmannen.
 • Får inte bestämma vad huvudmannen köper för sina fickpengar.

Den som är förvaltare bestämmer normalt ensam i alla avtal samt ekonomiska frågor.

Ifrågasättande av lämplighet

Finns det synpunkter på befintlig god man eller förvaltare där du som anhörig eller anställd inom kommunen inte tycker att god man sköter sitt uppdrag på korrekt sätt? Då kan du göra en anmälan om ifrågasatt lämplighet. Fyll i blanketten nedan och skicka den till överförmyndarenheten på din kommun.

Senast uppdaterad: