Adoption

Adoptioner ska alltid ske för barnets bästa. De kan vara internationella eller inhemska, vanligast är de internationella. Vid adoption av utländskt barn behövs ett medgivande från socialnämnden. En utredning ligger till grund för beslutet.

Vem får adoptera?

För att få adoptera ska man ha fyllt 25 år. Makar måste adoptera gemensamt. Sambor får inte adoptera gemensamt. Det är möjligt att adoptera ensam.

Föräldrautbildning och medgivande

Den som vill adoptera ett utländskt barn ska gå en obligatorisk föräldrautbildning för att få kunskap om adopterade barn och deras behov. Om du vill gå föräldrautbildning, kontakta familjerätten på socialkontoret som kan hänvisa till aktuell utbildning.

Socialkontoret gör en utredning för att kartlägga blivande adoptionsföräldrars sociala situation och lämplighet. Den ligger till grund för socialnämndens medgivande och för en presentation av de sökande till givarlandet. Medgivandet gäller i tre år. Därefter måste en ny ansökan göras.

Samtycke

Då de sökande har utsetts som föräldrar till ett visst barn ska socialnämnden skyndsamt lämna ett skriftligt samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta.

Adoptionsbeslut

En adoption som beslutats i ett land som är anslutet till Haagkonventionen blir automatiskt gällande i Sverige. Övriga adoptioner genomförs i svensk domstol.

Anmälan vid hemkomsten

När adoptivföräldrarna kommit hem med barnet ska de anmäla detta till socialnämnden. De ska även lämna in kopior av samtliga handlingar rörande barnet. Socialnämnden har ett särskilt ansvar för uppföljning av adopterade barn.

Senast uppdaterad: