Familjerådslag

Familjen väljer själv om familjerådslag kan vara ett alternativ för familjen. Vill man ha det så tar man kontakt med Socialtjänsten och då kopplas en samordnare in. Samordnaren är frikopplad från Socialtjänsten och arbetar bara vid familjerådslag. Samordnaren är utbildad i metoden och har varit samordnare tidigare i de flesta fall. Socialtjänsten sammanställer några frågor de vill ha besvarade för att sedan överlämna till samordnaren.

Samordnaren träffar familjen och går igenom vilket nätverk som finns. Sedan kontaktar samordnaren nätverket och informerar om tillvägagångssättet i familjerådslag samt bjuder in. Datum och plats fastställs i samråd med familjen. Beroende på tid för rådslaget ordnas med mat och dryck etc.

Så här fungerar ett familjerådslag

  • Socialtjänsten ger alla deltagare sin bild av familjen och då finns tillfälle för frågor. Socialtjänsten kan i vissa fall bjuda in en informatör från exempelvis skolan som kan berätta mer om familjens situation. Även här ges tillfälle för frågor.
  • Alla i nätverket sitter sedan tillsammans och svarar på de förutbestämda frågorna. Under diskussionerna är det viktigt att rådslaget ser framåt och inte ältar det som varit.
  • Svaren blir något av en handlingsplan som rådslaget tillsammans skall följa i framtiden. Ingen professionell närvarar då rådslaget diskuterar svaren på frågorna. Rådslaget utser någon som antecknar.
  • När rådslaget upplever att man är klar med alla frågor och är eniga kallas Socialtjänsten och samordnaren in för att lyssna på svaren på frågorna. Socialtjänsten ska sedan godkänna svaren på frågorna. Ibland behöver man diskutera en gång till och eventuellt korrigera vissa svar.
  • När Socialtjänsten godkänt svaren och uppföljande rådslag bestämts är rådslaget slut och samordnaren lämnar sitt uppdrag.
Senast uppdaterad: