Information till familjehem om vårdnadsöverflyttning

Det är inte ovanligt att barn, trots att de bott länge i familjehemmet, känner en ovisshet om var de hör hemma och hur länge de ska stanna. Meningen med en vårdnadsöverflyttning är att den ska ge barnet förutsättningar för att få växa upp under trygga och stabila förhållanden.

År 2003 kom en bestämmelse i Socialtjänstlagen som sa att när ett barn bott i familjehemmet i tre år, ska man pröva om det är lämpligt att göra en vårdnadsöverflyttning, för att trygga långtidsplacerade barns familjetillhörighet. Från och med 1 juli 2022 har man valt att stärka barnets rätt till trygghet ännu mer genom att socialtjänsten efter två år ska överväga om vårdnadsöverflyttning.

I Föräldrabalken 6 kap 8§ framgår följande: har ett barn stadigvarande vårdats i annat enskilt hem än föräldrahemmet och är det uppenbart bäst för barnet att det rådande förhållandet får bestå och att vårdnaden flyttas över till den eller dem som har tagit emot barnet, skall rätten utse dessa till särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Vad krävs?

Det är viktigt att barnet har rotat sig och känner sig hemma hos familjehemsföräldrarna. Familjehemmet ska också vilja ta på sig det ansvar som det är att vara vårdnadshavare. För barnets del är det en stor fördel om föräldrarna samtycker till att familjehemsföräldrarna blir vårdnadshavare. Ibland görs vårdnadsöverflyttning utan att föräldrarna har godkänt det.

Vad innebär det att vara vårdnadshavare?

De nya vårdnadshavarna har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter enligt FB 6 kap. Det gäller att ge barnet omvårdnad, god fostran, trygghet, utbildning och tillsyn. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.

Det innebär bland annat att de nya vårdnadshavarna:

 • får underteckna papper där vårdnadshavarens underskrift krävs, t.ex. pass, id-kort m.m.
 • har tillgång till journaler på t.ex. sjukhus.
 • har möjlighet att öppna bankkonto i barnets namn.
 • får tillgång till samhällets stödapparat, t.ex. vårdbidrag, LSS m.m.
 • har ansvaret för umgänget och kontakten med barnets biologiska nätverk och blir part i tingsrätten vid eventuella umgängestvister.
 • vid start ska nya vårdnadshavare lämna in en förteckning på barnets tillgångar till Överförmyndarenheten. Detta gäller även om det inte finns några tillgångar. Årsredovisning ska lämnas in till överförmyndarenheten om tillgångar finns annars kan man ansöka om befrielse.
 • kan ansöka om ändring av efternamn.
 • ska vända sig till socialtjänsten där de bor om de behöver stöd/hjälp till barnet.
 • inte är familjehem längre.
 • fortsätter få ekonomisk ersättning från kommunen, reglerat i avtal.

Det innebär också att:

 • Socialnämndens uppföljningsansvar upphör. Vården övervägs inte längre var 6:de månad.
 • barnet blir inte arvsberättigad utan ärver sina biologiska föräldrar och deras släkt.
 • barnets biologiska föräldrar har fortsatt underhållskyldighet gentemot barnet. Det blir alltså de nya vårdnadshavarna som ska se till att barnet få detta underhåll liksom andra bidrag som barnet kan ha rätt till. Ersättningar från andra myndigheter t ex Försäkringskassan räknas bort från omkostnadsersättningen.
 • Skolfams insatser upphör.
 • de biologiska föräldrarna kan stämma om att få tillbaka vårdnaden efter två år. Familjehemsföräldrar som fått vårdnaden om barnet kan alltid kontakta Familjerätten för rådfrågning gällande eventuell stämning.
 • tidigare familjehemsföräldrar som fått vårdnaden om barnet överflyttat på sig har alltid rätt att på egen begäran bli entledigade från uppdraget (6 kap. 10 b § första stycket FB).

Hur går det till?

Socialnämnden utreder om en vårdnadsöverflyttning är bäst för barnet. Om familjehemmet även vill detta, skriver de under ett samtycke. Familjerätten gör en utredning. Om utredningen visar att en överflyttning av vårdnaden till familjehemmet är det bästa för barnet gör socialnämnden en ansökan till Tingsrätten. Domen fattas av Tingsrätten. Tingsrättens dom kan överklagas.

Senast uppdaterad: