Klagomål på vården

Om du känner att du inte blivit bra bemött eller inte fått rätt vård, har du möjlighet att vända dig till olika instanser med klagomål och synpunkter.

Om du känner att du inte blivit bra bemött eller inte fått rätt vård kan du vända dig direkt dit du fick vården. Det kan gälla allt från mindre problem till svåra situationer som har lett till skador. De kan bäst förklara vad som har hänt och berätta vad de ska göra för att det inte ska inträffa igen.

Du kan också lämna ditt klagomål till kundtjänst eller medicinskt ansvariga i kommunen.
Lämna klagomål och synpunkter till kommunen

Om du vill ha kontakt med en opartisk instans fristående från vården vänder du dig till Patientnämnden i Västerbotten.

Kommunens Medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, och Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, har ett övergripande ansvar för att vårdtagare får en säker och ändamålsenlig vård samt behandling av god kvalitet.

Du kan få kontakt med Medicinskt ansvarig sjuksköterska och Medicinskt ansvarig för rehabilitering via kommunens kundtjänst. Ring 0910-73 50 00 och tryck 1 för socialt stöd och omsorg. Eller lämna klagomål via denna länk

Patientnämnden

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans dit du kostnadsfritt kan vända dig med frågor som rör all offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Patientnämnden kan:

 • främja kontakt mellan patient och vårdpersonal
 • informera om vilka krav som kan ställas på vården
 • informera om patient- och läkemedelsförsäkringen
 • förmedla annan hjälp åt patienter och personal, om så behövs
 • bidra till kvalitetsutveckling i vården.

Vem kan vända sig till patientnämnden?

Patienter, anhöriga och personal kan vända sig till Patientnämnden när det uppstått problem i vården som inte gått att lösa på plats eller när kontakt önskas direkt med en opartisk instans fristående från vården.

Kontakt

Patientnämnden i Västerbotten
090-785 00 00 (växel)
E-post: patientnamnden@regionvasterbotten.se

Beskriv kortfattat i ett e-postmeddelande vad du vill ha information om eller be en handläggare kontakta dig. Av sekretesskäl kan patientnämnden inte hantera personliga uppgifter via e-post.

Postadress
Patientnämnden
Region Västerbotten
901 89 Umeå

Läs mer om patientnämnden på 1177.se Länk till annan webbplats. Där finns även annan information om vad du kan göra om du inte är nöjd med vården.

Patientförsäkring

Omfattar allt inom hälso- och sjukvård som kommunen bedriver.

Försäkringsbolag: Länsförsäkringar Västerbotten

Om du råkar ut för en skada i samband med hälso- och sjukvård och vill kräva ersättning för den från patientförsäkringen måste du göra en skadeanmälan. Det är du som bestämmer om du ska anmäla eller inte.

Rätten till patientskadeersättning

Enligt 6§ i patientskadelagen ska patientskadeersättning lämnas för personskada om det är övervägande sannolikt att skadan är orsakad av:

 • undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd, under förutsättning att skadan kunnat undvikas genom ett annat utförande eller val av annan åtgärd
 • fel i, eller felaktig hantering av, medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning använd vid undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
 • felaktig diagnos
 • överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
 • olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
 • ordination av läkemedel i strid med föreskrifter.

Så här gör du skadeanmälan

Du som har drabbats av en patientskada hos Skellefteå kommun kan vända dig direkt till Länsförsäkringar Västerbotten med en skadeanmälan.

Använd blanketten ”Skadeanmälan patientförsäkring”, som du beställer från Länsförsäkringar Västerbotten, via telefon 090–10 90 00 eller e-post: sakskador@LFvasterbotten.se

Den ifyllda blanketten skickas till:
Länsförsäkringar Västerbotten
Box 153
901 04 Umeå

Du kan även be kommunen hjälpa dig med att anmäla skadan.

Senast uppdaterad: