Rehabilitering och habilitering

Kommunen ansvarar för den hälso- och sjukvård som utförs av arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast i kommunens särskilda boenden, dagliga verksamheter eller i ordinärt boende när utredning eller åtgärd inte kan göras på hälsocentral utan behöver ske i hemmet.

Ansvaret omfattar dig som är 18 år och äldre. Demensutredningar för dem som bor i ordinärt boende samt asylsjukvård ingår däremot inte i kommunens ansvar.

Vänd dig i första hand till din hälsocentral vid nytillkomna problem med hälsan eller för kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut. Om hälsocentralen bedömer att ett hembesök är nödvändigt övergår ansvaret till kommunen.

Kontakta kommunens arbetsterapeut eller fysioterapeut

Du når kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster via kundtjänst, dagtid måndag - fredag, på telefon 0910-73 50 00, tryck 1.

Hur arbetar vi?

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuter arbetar med personens förmåga att utföra, eller vara delaktig i, meningsfulla aktiviteter, att man får en fungerande vardag trots sin funktionsnedsättning. Det kan t.ex. handla om att kunna klä sig, förflytta sig eller sköta sina vardagliga sysslor i hemmet. Man utreder vilka faktorer som påverkar - i omgivningen, hos personen (kroppsfunktioner, vilja, vanor mm) och i aktiviteten.

Åtgärder planeras tillsammans med personen och viktiga personer som finns runt personen, och kan t.ex. vara:

  • Rådgivning och stöd kring att hantera sin vardag, tex dagsplanering och organisering av hemmiljön
  • Träning i att utföra det som är svårt, på vanligt sätt eller genom att anpassa hur man gör.
  • Förskrivning av hjälpmedel eller förändringar i hemmiljön

Fysioterapeut / Sjukgymnast

Fysioterapeuter arbetar med rörelseförmåga, rörelsebeteende och hur det påverkar hälsan. Man utreder vilka bakomliggande kroppsfunktioner som är ett hinder för detta, t.ex. ledrörlighet, muskeltonus, stå- eller sittbalans, gångförmåga, smärta eller aktivitetsnivå.

Åtgärder planeras tillsammans med personen och viktiga personer som finns runt personen, och kan t.ex. vara individuellt utformande träningsprogram för att bibehålla/förbättra förmågor.

Fysioterapeuter förskriver t.ex. stå- eller gånghjälpmedel, andra förflyttningshjälpmedel eller träningshjälpmedel. De samarbetar med arbetsterapeut kring exempelvis sittande.

Inte alltid fysioterapeut och arbetsterapeut

Hälso- och sjukvårdsåtgärder som arbetsterapeut eller fysioterapeut bedömt som aktuella utförs inte alltid av dem. Efter bedömning och instruktion kan åtgärderna vissa gånger utföras av dig själv eller med stöd av anhörig, personlig assistent, hemtjänst eller personal på boendet. Exempelvis vid träning kring att ta sig i och ur sängen, klä på sig efter en skada eller att utföra ett träningsprogram för att bibehålla rörlighet.

Arbetsterapeut och fysioterapeut ansvarar alltid för att bedöma hur och av vem åtgärden kan utföras, samt för att följa upp resultatet.

Efter barn- och ungdomshabilitering

När du inte längre tillhör barn- och ungdomshabiliteringen kan det variera vem du ska vända dig till istället.

Om det finns pågående åtgärder vid utskrivningen överrapporterar barn- och ungdomshabiliteringen till annan vårdgivare, till exempel till kommunens arbetsterapeut om en åtgärd behöver ske i hemmet.

När flera vårdgivare är involverade i din vård ska en Samordnad Individuell Plan (SIP) upprättas inför utskrivning. Där ska det framgå vem som är ansvarig för vad när det gäller din hälso- och sjukvård. Det kan vara någon på din hälsocentral, på Skellefteå kommun eller på sjukhuset. Om du får nya problem senare, och inte har någon pågående vårdkontakt, kan du alltid vända dig till din hälsocentral.

Om du har förskrivna hjälpmedel hemma som du inte längre kan eller behöver använda, ska de återställas till Hjälpmedel Västerbotten på Skellefteå Lasarett. Om du är osäker på vilka hjälpmedel som står registrerade på dig kan arbetsterapeut eller fysioterapeut på barn- och ungdomshabilitering skriva ut en lista.

Vid flytt till annat boende kan dubbel utrustning av hjälpmedel, till exempel personlyft och hygienstol, behållas under en övergångsperiod på max ett år. Det gäller bland annat om du flyttar från dina föräldrar till eget boende.

Vid en ansökan om bostadsanpassningsbidrag behöver ett intyg skrivet av arbetsterapeut eller annan sakkunnig bifogas till ansökan. Intyget ska beskriva den sökandes funktion och förmåga samt hinder i hemmet som gör att sökanden har svårt att, eller inte kan, utföra saker som denne vill och behöver kunna utföra. Arbetsterapeuten kan föreslå lämpliga åtgärder men det är handläggare för bostadsanpassningsbidraget som utreder och tar beslut om vilka åtgärder som bidrag beviljas för.

Läs mer om hur du söker bidrag för bostadsanpassning

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: