Elda utomhus

Elden har i alla tider fascinerat människan. En sprakande lägereld ger extra krydda åt friluftslivet. Men den kan också sprida stor förödelse om man handskas med den på fel sätt. Allemansrätten ger dig ingen rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden.

Anmäla kommande hygges- eller naturvårdsbränning (Länk till annan webbplats)

Eldförbud under vår och sommar

Under vår och sommar kan det vara helt förbjudet att elda ute i det fria. Eldningsförbud utfärdas av Räddningstjänsten och meddelas i lokala massmedia samt här på kommunens webb. Ring kundtjänst på 0910-73 50 00 för att få reda på om eldningsförbud råder i Skellefteå.

Karta över eldningsförbud i Sverige (Krisinformation.se) Länk till annan webbplats.

När behöver du anmäla eldning?

Om du ska elda större ytor, t ex hygges- och naturvårdsbränning måste du anmäla detta till räddningstjänsten minst 30 dagar i förväg. Motivet till att anmälan gäller i de fallen är att hygges- och naturvårdsbränning ofta behöver ske då eldningsförbud sannolikt råder. Föranmälda bränningar undantas då från eldningsförbudet. Räddningstjänsten tar ut en avgift på 1200 kr för granskning och administrering av bränningsanmälan.

Anmäl kommande hygges- eller naturvårdsbränning via räddningstjänstens e-blankett. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om bränning av byggnad planeras måste tillstånd ansökas hos Skellefteå kommuns bygg- och miljökontor.

Om du ska elda ute i naturen

När det inte är extremt torrt, kraftig vind eller eldningsförbud, kan du elda. Välj eldplatsen med omsorg. Eldning sker alltid på egen risk. Tänk på att det är den som tänder som har ansvaret för elden.

Tänk på...

Elda inte då det blåser hårt! Använd helst ett fältkök eller en färdig eldstad. Om du gör upp eld är det viktigt att välja rätt plats, t ex på grus- eller sandmark och tillgång till vatten att släcka med. Se upp med vind som kan föra in gnistor över skogen. Gräv eller lägg stenar runt härden och håll elden liten.

Välj eldplats med omsorg! Grus- eller sandmark så nära vatten som möjligt är bra. Gör upp brasan på avskild plats, på säkert avstånd från byggnader och tält, se till att det inte finns torrt gräs, torv, torrt ris eller liknade i närheten som flygande gnistor kan antända. Även i jordig skogsmark är risken för bränder extra stor. Elden kan ligga och pyra nere i marken lång tid för att sedan flamma upp. Undvik också att elda nära myrstackar eller stubbar. Begränsa eldstaden med stenar och sand. Undvik att göra upp eld på eller intill berghällar. De missfärgas och kan spricka sönder och sprickorna läker aldrig igen och det blir oreparerbara skador i naturen!

  • Ha aldrig öppen låga eller glödande kol i tält eller förtält! Ett tält övertänds snabbt, och av elden bildas mycket giftiga gaser. Ha alltid en kniv tillgänglig så att du snabbt kan ta dig ut.
  • Häll aldrig på bränsle i fältkökets brännare innan du är helt säker på att lågan brunnit ut och brännaren har svalnat. Annars kan bränslet i flaskan flamma upp och du riskerar svåra brännskador.
  • På campingplatsen är det viktigt att hålla ordentligt avstånd mellan tält, husvagnar och campingbilar för att minska brandrisken. Om möjligt minst 4 meter.
  • Se till att grillar, kokplattor och liknande står på säkert avstånd från tältduken.
  • Kontrollera att alla slangar och kopplingar till gasolanläggningen är hela och ordentligt tillskruvade för att hindra läckage.
  • Ta reda på var det finns brandredskap och larmmöjligheter.

Många gräsbränder uppstår på grund av oaktsamhet i samband med grillning utomhus. Gräsbränder sprider sig snabbt och kan få oanade konsekvenser. Särskilt uppmärksam bör man vara på vårarna när fjolårsgräset ligger torrt på marken. Då bör man iaktta extra stor försiktighet. Dessutom kan du ställas till svars och blir straffad om du förorsakar en brand på grund av oaktsamhet.

Var beredd!

När du grillar över öppen brasa är det viktigt att ha vatten och gärna en våt ruska i närheten av eldplatsen under tiden man eldar. Skulle något oförutsett hända har du möjlighet att släcka innan branden sprider sig till den övriga omgivningen.

Släck och städa efter dig

Låt elden brinna ut helt och hållet. Släck ordentligt med rikligt med vatten och rör om så glöden slocknar när du har grillat klart. Förhindra glödbrand i marken genom att gräva i askan och hälla på mer vatten tills ingen glöd eller rök finns kvar. En liten spade och ett kärl för vatten är bra att ha med.

Innan platsen lämnas, försäkra dig om att det inte finns någon glöd kvar. Tänk på att den som gör upp elden har ansvaret för att den släcks. Lägg inget obrännbart skräp i elden, utan gör dig av med avfallet på rätt sätt.

Om elden sprider sig

Ring räddningstjänsten via larmnummer 112. Försök hejda elden i vindriktningen. Använd ruskor av små granar eller enar som kvistas av utom ca 1 meter i toppen. De är bättre än lövruskor. Bäst är det om ruskorna kan blötas. Piska inte på elden med stora slag, då flyger gnistor omkring och elden tar fart. Sopa in brinnande material mot elden, och tryck samtidigt ruskan mot marken så elden kvävs. Kasta undan ris och kvistar och riv bort mossa framför elden.

Brottsbalken

I det 13:e kapitlet, som handlar om allmänfarliga brott, står det i den 6 §:
Den som av oaktsamhet, genom att umgås ovarsamt med eld eller sprängämne eller på annat sätt, vållar brand eller ofärd som avses i 1, 2 eller 3 § eller framkallar fara för det.. …döms för allmänfarlig vårdslöshet till böter eller fängelse i högst sex månader.
Är brottet grovt, dömes till fängelse i högst två år. Lag (1990:416).

Miljöbalken

I miljöbalkens andra kapitel, som handlar om allmänna hänsynsregler, står det skrivet i den 3§:
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Lagen om skydd mot olyckor

Lagen om skydd mot olyckor tar i tionde kapitlet upp frågan om ansvar och där står det i den 3 § att:
Till böter skall den dömas som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbud mot eldning utomhus som har meddelats med stöd av 1 § andra stycket.

Vi ska alla hjälpas åt för att förhindra skogsbränder

För att hindra, planera och släcka bränder finns ansvar fördelat på den enskilde, på ägare, på kommun och stat. Alla kan göra något både att hindra och att medverka till minskad spridning av en skogsbrand. En del regleras i Lag om skydd mot olyckor (2003:778).

Där anges att den enskilde har skyldighet att varna och tillkalla hjälp om man upptäcker eller får kännedom om brand m.m. Detsamma gäller om det är stor fara för en brand. Alla som under året fyller lägst arton och högst sextiofem år är skyldig att medverka i räddningstjänst, i den mån kunskaper, hälsa och kroppskrafter tillåter det. Kommunen ska se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder.

Kommunen ska genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter. Kommunen ska också ansvara för räddningstjänst (bl.a. brandsläckning) och planera för sådana insatser. Tillsyn av att lagen efterlevs utövas av kommunen inom deras område och av länsstyrelsen inom länet. MSB utövar den centrala tillsynen.

Ansvar och skyldigheter är även reglerat i försäkringsvillkor och kan finnas i avtal mellan skogsägare och entreprenörer.

Håll koll med appen Brandrisk Ute

Varje år startar tusentals onödiga bränder, många av människan själv. Vi har alla ett eget ansvar för att bränder inte ska uppstå.

I appen Brandrisk Ute får du

  • koll på brandrisken där du befinner dig
  • koll på om det råder eldningsförbud
  • råd om hur du eldar och grillar på ett säkert sätt.

Appen finns både i App Store och Google Play, även på engelska.

Senast uppdaterad: