Bo bredvid en riskanläggning

Följande information gäller för dig som bor intill en sevesoanläggning, farlig verksamhet eller riskanläggning enligt utvinningsavfallsförordningen.

För att undvika olyckor krävs ett ständigt arbete med säkerhet. Varje företag har noggranna säkerhetsinstruktioner och inarbetade rutiner som är baserade på riskanalyser. De bedömer hur troligt det är att en olycka ska inträffa, hur omfattande den kan bli och vilka konsekvenser den kan få. Planer och rutiner finns också för om en olycka skulle hända och vilka åtgärder som då ska vidtas.

Utbildning är en viktig del i arbetet med säkerhet. Regelbundet hålls större övningar där medarbetare från företag och räddningstjänst medverkar. Här testas de planer som ska finnas hos både verksamheten och kommunen för att hantera en olycka. Varje övning utvärderas för att se vad som eventuellt kan förbättras och utvecklas.

Förebyggande säkerhetsarbete görs systematiskt genom besiktningar av anläggningarna.

Säkerhetsarbetet för de farliga ämnena som en del verksamheter handskas med omfattar även transport till och från verksamheterna, liksom lossning, lastning och lagring.

Allt för att det ska vara så tryggt som möjligt.

Så varnas du vid en allvarlig olycka

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA
Om en allvarlig olycka med farliga ämnen inträffar eller om ett dammbrott sker kan du få veta det på flera olika sätt. Ett sätt är att ett informations- eller varningsmeddelande sänds ut via tv eller radio.

Ett annat sätt är utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik” (larmsignal), vilket finns i Skelleftehamn, Örviken, Yttre Ursviken, Skellefteå centralort och Boliden.

SMS till personer
Den som begär VMA, viktigt meddelande till allmänheten, kan även begära att SMS skickas till mobiler som används i ett visst område för att varna och informera dessa personer.

Utomhusvarningssystemet
Utomhussignalen består av sju sekunder långa signaler med 14 sekunders paus emellan. Signalen upprepas under minst två minuter. När faran är över ljuder en 30 sekunder lång signal.

Signalen provas varje kvartal (var tredje månad). Det sker klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Så här varnas du vid olycka

Så här varnas du vid olycka

 • Om du är ute, gå inomhus.
 • Stäng fönster, dörrar och ventilation.
 • Lyssna på Sveriges Radio P4 eller se på text-tv eller tv för ”Viktigt
  meddelande till allmänheten”, VMA.
 • Om gasen blir besvärande gör ett provisoriskt andningsfilter av
  till exempel en handduk. Dränk in tyget med vatten och andas
  genom det. Vattnet binder gasen till viss del.
 • Avvakta instruktioner via radio eller tv.

Rök och gas kan ha starkt stickande lukt som kan ge sveda i ögon
och näsa samt ge irritation i halsen och hosta.

Tänk på vindriktningen och rör dig bort från olyckan genom att gå vinkelrätt mot vinden.

Utrymning – lämna området
Utrymning innebär att du omedelbart måste lämna området och
bege dig till en plats högre upp (eller längre bort från området).
Beslut om utrymning meddelas via Sveriges radio – P4.
Om du blir sjuk eller skadad ring 1177 för råd om vård. Vid akut sjukdom ring 112.

När du lämnat området

 • Meddela anhöriga
 • Ring polisen 114 14 och meddela att du är i säkerhet.
 • Se till att mottagande kommun registrerar dig när du kommit till
  uppsamlingsplatsen.

Vid utrymning, ta med dig:

 • legitimation
 • mediciner
 • kontanter
 • toalettartiklar
 • liggunderlag, sovsäck

Räkna med att du kan bli borta några veckor.

Hur fort går det?

Vattnet stiger relativt snabbt, men det kommer ingen flodvåg. Om vattnet börjar stiga kan man komma undan i promenadtakt. (undantaget område i direkt anslutning till dammen). Ett brott i Vargforsdammen i Norsjö kommun skulle innebära en tio meters höjning i centrala Skellefteå, tio timmar efter dammhaveriet.

Hur högt kan vattnet stiga?

Det varierar längs älvssträckan. Som mest stiger vattnet tio meter över normalvattennivå. Det gäller centrala Skellefteå.

Hur länge kan översvämningen pågå?

Inte mer än en vecka.

Vad ska jag göra?

Sök information. Lyssna på Sveriges Radio P4 och läs instruktioner på
Skellefteå kommuns webbplats.

Mer information

 • Lyssna på Sveriges radio, P4
 • Larm vid akut nödläge: 112
 • Information vid olyckor och kriser: 113 13
 • Råd vid skada eller sjukdom: 1177

Insatskarta

Insatskarta

Insatstider på en karta

Anläggningar som hanterar farliga ämnen
1. Boliden Rönnskär
2. Bolidens Anrikningsverk
3. Air liquide
4. Wibax AB
5. Northvolt
8. Tuvan biogasanläggning, Skellefteå kommun

Kemikaliedepåer
6. EPC Sverige AB (avvecklades 2024)
7. Forcit Sweden AB

Bergtäkter
10. NCC Industry AB – Fagermyrberget, Byske
11. Skanska Asfalt och Betong AB – Örnänget-Rönnbäcken
12. Svevia AB – Ryssbrännberget, Bergsbyn
13. Swerock AB – Furuberget, Jörn
14. Swerock AB – Björnberget, Risliden

Gruvor
15. Björkdalsgruvan AB – Björkdalsgruvan
16. Boliden mineral AB – Kankbergsgruvan
17. Boliden mineral AB – Renströmsgruvan

Flygplats
9. Skellefteå Airport

Kraftverksdammar
18. Skellefteå kraft AB – Båtfors
19. Skellefteå kraft AB – Finnfors
20. Skellefteå kraft AB – Granfors
21. Skellefteå kraft AB – Krångfors
22. Statkraft Sverige – Kvistforsen

Dammar för utvinningsavfall
23. Boliden mineral AB – Gillervattnet
24. Boliden mineral AB – Hötjärn
25. Björkdalsgruvan AB – Västra spärrdammen
26. Björkdalsgruvan AB – Nya klaringsdammen

Översiktskarta var man kan se anläggningarna

1. Boliden Rönnskär

Vid smältverket utvinns metaller och kemikalier ur råvaror från gruvor och återvinningsmaterial. Under framställningen bildas svaveldioxid som lagras på industriområdet och levereras till kunder med bil och järnväg. Ammoniak, som används i kopparproduktionen, transporteras med järnväg och lagras på industriområdet.

Risker och möjliga olyckor

En olycka med utsläpp av ett farligt ämne i form av gas skulle kunna sprida sig till samhället. Vid en brand i verksamheten skulle även brandröken kunna sprida sig till samhället.

Farliga ämnen

 • Svaveldioxid, ammoniak och klor, som är giftiga gaser
 • Gasol som är en brandfarlig gas
 • Svavelväte som är en brandfarlig och giftig gas
 • Metallhaltiga ämnen med miljöfarliga egenskaper

Boliden Mineral AB
932 81 Skelleftehamn
Telefon 0910-77 30 00

2. Bolidens anrikningsverk

I Bolidens anrikningsverk anrikas malmen från gruvorna i Skelleftefältet till olika metallkoncentrat. Anrikningen av malmen sker i flera processer och under dessa processer används olika kemiska ämnen med farliga egenskaper.

Risker och möjliga olyckor

En olycka med stort gasformigt utsläpp av ett farligt ämne som kan driva in mot bebyggelsen i närområdet. Vid en brand i verksamheten skulle även giftig brandrök kunna sprida sig in mot Bolidens samhälle.

Farliga ämnen

 • Svaveldioxid, en giftig gas
 • Gasol, en brandfarlig gas
 • Väteperoxid, en vätska som kan bidra till ett snabbare
  brandförlopp
 • Metallhaltiga ämnen med miljöfarliga egenskaper

Boliden Mineral AB
Nya Bjurliden
936 32 Boliden
Telefon 0910-77 40 00

3 Air Liquide

Air Liquide Gas AB, Skelleftehamn är ett syrgasverk beläget inne på Boliden Rönnskärs område. I processen skiljs syre från den omgivande luften. För att minska lagringsbehovet kondenseras syrgasen till flytande form. På verket i Skelleftehamn arbetar 1–4 personer dagtid. Under övrig tid övervakas verket från annan ort.

Risker och möjliga olyckor

Vid en brand på anläggningen skulle brandrök kunna sprida sig till samhället. Den syrgas som finns på anläggningen kan vid en sådan händelse göra att branden blir mycket häftig på grund av syrets brandunderstödjande egenskaper. Ett läckage av flytande syre kommer att påverka Boliden Rönnskär, men inte sprida sig till samhället.

Farliga ämnen

Det farliga ämnet inom verksamheten är syre som koncentrerats från luften och kondenserats till flytande form. Den farliga egenskapen hos syrgas är att den kan bidra till ett mycket snabbt brandförlopp.

Air Liquide Gas AB
P70
932 81 Skelleftehamn
Telefon 0910-77 39 77

4 Wibax

I oljehamnen i Skelleftehamn finns Almer Oil & Chemical Storage AB och Wibax AB. Verksamheterna hanterar stora mängder brandfarlig vätska och kan lasta och lossa mellan både fartyg och tankbil.

Risker och möjliga olyckor

De största konsekvenserna kan uppkomma om vätskan i någon av cisternerna fattar eld och att brandrök sprider sig till samhället. Ett läckage som inte fattar eld skulle också kunna sprida sig till havet och få negativa konsekvenser på miljön.

Farliga ämnen

 • Brand- och miljöfarliga vätskor
 • Frätande vätskor
 • Farligt avfall

Wibax AB
Batterigatan 12
941 47 Piteå
Telefon 0911-25 02 00

5 Northvolt Ett

Vid Northvolts anläggning produceras och återvinns litiumjonbatterier. Vissa kemikalier kommer att produceras av råmaterial som sedan används i batteriproduktionen. Anläggningen är under uppbyggnad och verksamhetens omfattning kommer under de kommande åren att öka.

Risker och möjliga olyckor

De allvarligaste olyckorna som kan inträffa är större utsläpp av miljöfarliga ämnen till Skellefteälven eller att giftig brandrök sprider sig till Bergsbyn vid händelse av en okontrollerad brand vid batterihanteringen.

Farliga ämnen

 • Brandfarliga och giftiga ämnen
 • Oxiderande ämnen
 • Frätande vätskor
 • Farligt avfall

6 EPC Sverige AB

Kemikaliedepån på Björkdalsgruvans område avvecklades 2024 och är inte längre en farlig verksamhet.

7 Forcit Sweden AB

På Näsudden i Skelleftehamn finns Forcit Sweden AB. Verksamheten hanterar ett oxiderande ämne. I depån lossas, lagras och lastas kemikalien för vidare leverans till kund.

Risker och möjliga olyckor

De största konsekvenserna som kan uppkomma är om en brand uppstår i verksamheten som leder till att brandrök innehållande kväveoxider sprider sig till samhället. Det finns också en risk för explosion men den är extremt liten.

Farliga ämnen

 • Oxiderande fasta ämnen

Forcit Sweden AB
Prästgatan 25 713 31 Nora
Telefon 0587-10 999

8 Tuvan

På Tuvan i Skellefteå finns ett avloppsreningsverk som betjänar Skellefteå kommun. Inom reningsverksområdet finns också en biogasanläggning. I verksamheten produceras biogas som processas så att biogasen kan användas som fordonsgas. Som reservgas (backup) för att säkra leveranser av fordonsgas finns även en anläggning för hantering av flytande naturgas (LNG). Lastning och
lossning till lastbil är en del av verksamheten.

Risker och möjliga olyckor

Om det inträffar en allvarlig olycka inom anläggningen bedöms inte bostadshus i området påverkas annat än att de kan nås av irriterande rök. Risken för påverkan och olyckor gäller snarast de personer som vistas inom anläggningsområdet; egna anställda, inhyrd personal och entreprenörer.

Farliga ämnen

 • Biogas, flytande naturgas (LNG), brandfarliga vätskor

Skellefteå kommun,
931 85 Skellefteå
Telefon 0910-73 50 00

9 Skellefteå Airport

Skellefteå Airport har av Länsstyrelsen klassats som farlig verksamhet. Alla flygplatser som har ett driftgodkännande enligt 6 kapitlet 9 § första stycket i luftfartslagen klassas automatiskt som farlig verksamhet och omfattas därmed av särskilda skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor.

Flygplatsen har en egen beredskapsstyrka med särskilt utrustade räddningsfordon. Styrkan består av en insatsledare och fyra flygplatsbrandmän. Vid flygplanshaveri larmas även de kommunala räddningsstyrkorna.

Verksamheterna omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Det innebär att verksamheten är skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område och att kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor och i så hög grad som möjligt begränsa följderna av dem.

Risker och möjliga olyckor

Risken för att en allvarlig kemikalieolycka ska påverka personer som bor och vistas utanför täkten betraktas som försumbar. Risken för påverkan gäller snarast de personer som vistas inom täktområdet

10 NCC INDUSTRY AB (FAGERMYRBERGET, BYSKE)

Farliga ämnen

 • Explosiva ämnen, oxiderande ämnen, brandfarlig vätska, brandfarlig gas.

NCC Industry AB Kyösti Vuollet, Site Manager
Selsvik, Byske
Telefon 070-367 99 00

11 SKANSKA INDUSTRIAL SOLUTIONS AB (RÖNNBÄCKEN)

Farliga ämnen

 • Sprängmedel och eldningsolja

Skanska Industrial Solutions AB
112 74 Stockholm
Telefon 010-448 00 00

12 SVEVIA AB (RYSSBRÄNNBERGET, BERGSBYN)

Farliga ämnen

 • Explosiva ämnen, oxiderande ämnen, brandfarlig vätska

Svevia AB
Box 1008, 901 20 Umeå
Telefon 08-404 10 00

13 SWEROCK AB (FURUBERGET, JÖRN)

Farliga ämnen

 • Explosiva ämnen, oxiderande ämnen, brandfarlig vätska.

Swerock AB
Box 3035 , 903 02 Umeå
Telefon 0733-84 77 62

14 SWEROCK AB (BJÖRNBERGET, RISLIDEN)

Farliga ämnen

 • Explosiva ämnen, oxiderande ämnen, brandfarlig vätska.

Swerock AB
Box 3035, 903 02 Umeå
Telefon 0733-84 77 62

15 BJÖRKDALSGRUVAN

På Björkdalsgruvans industriområde finns underjordsgruva, dagbrott, anrikningsverk och dammar. Verksamheten omfattas av lagen
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor och är klassad som en farlig verksamhet
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Risker och möjliga olyckor

Om det uppstår ett dammbrott i någon av anläggningens klarningsdammar bedöms ett par bostadshus kunna påverkas med allvarliga konsekvenser till följd av dammbrottet. I övrigt betraktas risken för att en allvarlig kemikalieolycka ska påverka personer som bor och vistas utanför gruvområdet, som försumbar. Risken för påverkan gäller snarast de personer som vistas inom gruvområdet; egna anställda, inhyrd personal och entreprenörer.

Farliga ämnen

 • Explosiva ämnen, oxiderande ämnen, brandfarlig vätska

Björkdalsgruvan AB
Björkdalsgruvan 1
93494 Kåge
Telefon 0910-725 75

16 BOLIDEN MINERAL AB (KANKBERG)

På Kankbergsgruvans industriområde finns en underjordsgruva.
Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och
är klassad som en farlig verksamhet enligt lag (2003:778) om skydd
mot olyckor.

Risker och möjliga olyckor

Risken för att en allvarlig kemikalieolycka ska påverka personer
som bor och vistas utanför gruvområdet betraktas som försumbar.
Risken för påverkan gäller snarast de personer som vistas inom
gruvområdet; egna anställda, inhyrd personal och entreprenörer.
Det föreligger dock viss risk att ett utsläpp hamnar i ett angränsande vattendrag och därmed påverkar detta. De risker som finns med gasolanläggningen är att läckage sker i tanken eller någon annanstans i systemet vilket innebär att gasolläcker ut till omgivningen.

Om sedan gasolen antänds så uppstår brand som kan sprida sig.

Farliga ämnen

 • Explosiva ämnen, oxiderande ämnen, brandfarlig vätska, brandfarlig gas.

Boliden Mineral AB Kankbergsgruvan
Norra Åkulla 10
936 93 Boliden
Telefon 0910 - 77 40 00

17 BOLIDEN MINERAL AB (RENSTRÖM)

På Renströmgruvans industriområde finns en underjordsgruva.
Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och
är klassad som en farlig verksamhet enligt lag (2003:778) om skydd
mot olyckor.

Risker och möjliga olyckor

Risken för att en allvarlig kemikalieolycka ska påverka personer
som bor och vistas utanför gruvområdet betraktas som försumbar.
Risken för påverkan gäller snarast de personer som vistas inom
gruvområdet; egna anställda, inhyrd personal och entreprenörer.
Det föreligger dock viss risk att ett utsläpp hamnar i ett angränsande
vattendrag och därmed påverkar detta.

Farliga ämnen

 • Explosiva ämnen, oxiderande ämnen, brandfarlig vätska, brandfarlig
  gas

Boliden Mineral AB Renströmsgruvan
936 93 Renström
Telefon 0910 - 77 40 00

Länsstyrelsen har klassat kraftverksdammarna som farlig verksamhet.
Gruvdammarna har klassats som riskanläggningar enligt Förordning (2013:319) om utvinningsavfall. Bolidens och Björkdals dammar omfattas av 57-63§§ i den förordningen. Om ett dammbrott eller fara för dammbrott skulle uppstå kommer räddningstjänsten att gå ut med ett VMA, Viktigt meddelande till allmänheten i radio och TV. Räddningstjänst och polis kommer även kontrollera att ingen människa finns kvar inom de översvämningshotade områdena.

Kraftverksdammar

Risker och möjliga olyckor

Den riskbild som finns för kraftverksdammarna är huvudsakligen
stigande vattennivåer i Skellefteälven om ett dammbrott skulle ske.
Andra risker som finns, kan vara oplanerade utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen till mark och vatten samt svaga isar och snabbt
förändrade vattenhastigheter till följd av vattenreglering.

18 SKELLEFTEÅ KRAFT AB - BÅTFORS
19 SKELLEFTEÅ KRAFT AB - FINNFORS
20 SKELLEFTEÅ KRAFT AB - GRANFORS
21 SKELLEFTEÅ KRAFT AB - KRÅNGFORS
22 STATKRAFT SVERIGE - KVISTFORSEN

Dammar för utvinningsavfall

Anrikningssand är den del av malmen som återstår som restprodukt
efter utvinning av värdemineral. Under gruvans driftstid deponeras
anrikningssand i ett sandmagasin, som efter anrikningsverksamhetens avslutande efterbehandlas för att utgöra en naturlig del av omgivande terräng. Anrikningssanden transporteras i slurryform (blandning av vatten och sand) till sandmagasinet vilket är uppbyggt med omkringliggande dammar.

Risker och olyckor

Den riskbild som finns vid gruvdammarna är huvudsakligen omfattningen av uppdämd volym sand och vatten. Vid ett dammbrott kommer stora delar av den uppdämda volymen att sköljas ut över den omkringliggande omgivningen. Kommunen har en plan för räddningsinsatser enligt 3 kap §6 Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Denna kan du ta del av genom att kontakta Räddningstjänsten.

23 BOLIDEN MINERAL AB – HÖTJÄRNSMAGASINET
24 BOLIDEN MINERAL AB – GILLERVATTNETMAGASINET

En del av sandmagasinet Hötjärnsmagasinet utgörs av en vattenreningsanläggning med tillhörande invallningar. Vattnet renas för att klara ställda myndighetskrav före avbördning till recipienten Brubäcken. Sandmagasinet Gillervattnet är numera slutfyllt och efterbehandlat och dämmer sand och en mindre mängd vatten. Vattnet från Gillervattnetmagasinet avbördas via Hötjärnsmagasinet och renas således innan det släpps ut.

Vid en olycka som hotar omgivningen kan Boliden Mineral AB aktivera tyfoner inom området vilket innebär utrymning.
Utrymning innebär att du omedelbart måste lämna området och
bege dig till en plats högre upp (eller längre bort från området).

Räddningstjänsten kan även initiera VMA genom SMS till de telefoner som befinner sig i området.


25 BJÖRKDALSGRUVAN AB – NYA KLARNINGSDAMMEN
26 BJÖRKDALSGRUVAN AB – VÄSTRA SPÄRRDAMMEN

Sandmagasinet är uppbyggt som en deponi med omkringliggande
dammar (kontrollerad hantering av både anrikningssand och vatten).
Till detta hör även ett klarningsmagasin där klarnat vatten samlas
upp efter att anrikningssanden sedimenterat.

Vid en olycka som hotar omgivningen kan Räddningstjänsten initiera VMA genom SMS till de telefoner som befinner sig i området. Följ anvisningarna i meddelandet. Björkdalsgruvan AB kan komplettera varningen genom att aktivera trafikljussignaler vid tillfartsvägar till området.

Senast uppdaterad: