För vuxna - stöd för ditt missbruk eller beroende

Panikknapp

Det finns flera olika sorters hjälp att få om alkohol, droger eller spelande har blivit ett bekymmer för dig eller någon anhörig.

Rådgivningen Oden

Rådgivningen Oden är en del av kommunens öppenvård med specialisering på missbruk. Vi vänder oss till dig som känner att alkohol, droger eller spel har blivit ett bekymmer. Vi kan även vara till hjälp för dig med sex- eller porrmissbruk. Vi finns också för dig som anhörig. Vi har lång erfarenhet och vet att förändring är möjlig! Besöken är kostnadsfria och vi arbetar under sekretess.

Vi är till för dig som

 • undrar om alkohol, droger eller spel påverkar din livssituation negativt
 • finns nära någon som dricker för mycket, använder droger eller där spel blivit ett bekymmer
 • lever med någon som har ett missbruk
 • är barn och lever i en familj med missbruksproblem
 • vuxit upp i en familj där en eller båda föräldrarna missbrukat

Vi kan hjälpa dig med

 • lösningsinriktade samtal och rådgivning
 • att hitta lösningar som kan förändra din livssituation

Kontakta oss

Direktnummer till Rådgivningen Oden: 0910-73 65 54 eller 020-99 59 09
Mejla: oden@skelleftea.se

Vi kan också nås via kommunens kundtjänst på 0910-73 50 00 eller mejl: kundtjanst@skelleftea.se

Hitta till oss

Rådgivningen Oden hittar du på Köpmangatan 13F (på innergården vid Lilla Marie). Postadress: Skellefteå kommun, Rådgivningen Oden, 931 85 Skellefteå.

Andra typer av stöd vid missbruk

Du är välkommen att kontakta enheten för vuxna där vi utreder behov av stöd och behandling för missbruk. Du kan kontakta oss via Skellefteå kommuns Kundtjänst eller göra din ansökan om stöd via e-tjänsten "Ansöka om stöd från Individ- och familjeomsorgen".

Efter inkommen ansökan och genomförd utredning beslutar vi i samråd med dig om vilka insatser som är lämpliga. Det är din sociala situation och omfattningen på missbruket som avgör vilken insats som blir aktuell.

Om du är under 18 år ska du vända dig till enheten för barn- och unga utredning. Här kan du läsa mer om stöd till familjer, barn och unga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Gruppverksamheter

Skellefteå kommun erbjuder olika former av gruppverksamheter för dig som vill ta emot stöd för ditt missbruk eller beroende i närvaro av andra. Läs mer nedan om alternativ som finns.

Onsdagsgruppen

Onsdagsgruppen är en samtalsgrupp för män som tycker att alkoholen och/eller drogerna har blivit ett bekymmer och kan tänka sig att prata om det i grupp. Syftet med gruppen är att motivera och stötta varandra.

Gruppen är öppen för alla män, den är kostnadsfri att delta i och det krävs ingen anmälan. De medarbetare inom Skellefteå kommun som håller i gruppen har lång erfarenhet av att jobba med grupper. De anpassar innehållet utifrån gruppdeltagarnas behov och önskemål.

Onsdagsgruppen pausar nu över sommaren. Håll utkik här när den startar om igen.

Har du frågor går det bra att kontakta Jenny Åkerlund via Kundtjänst, 0910-73 50 00 (tryckval 1).

Välkommen att höra av dig!

Onsdagssnacket

Onsdagssnacket är en samtalsgrupp för personer som identifierar sig som kvinna, är över 18 år och som känner att alkohol eller droger är ett bekymmer och har en önskan om förändring.

Syftet med kvinnogruppen är att bryta skammen, att få möjlighet att i ett tryggt sammanhang möta andra i samma situation. Gruppen kommer att ha teman varje vecka och gruppen ses vid 6 tillfällen. Teman som kommer beröras är;

 • hur tar vi hand om oss själva
 • hur ser en sund relation ut
 • självkänsla
 • självförtroende
 • våld
 • beroendelära

För att du ska få delta vill gruppledarna först ha en enskild första träff med dig för att ta bort eventuella hinder och möjliggöra trygghet samt stämma av förväntningar inför gruppstarten.

Gruppen är kostnadsfri att delta i.

De medarbetare inom Skellefteå kommun som håller i gruppen har lång erfarenhet av att jobba med grupper.

Onsdagssnacket pausar nu över sommaren. Håll utkik här när den startar om igen.

Har du frågor går det bra att kontakta medarbetare inom Rådgivningen Oden via e-post, oden@skelleftea.se

Välkommen att höra av dig!

CRA-inspirerad öppenvårdsbehandling i grupp

CRA-inspirerad öppenvårdsbehandling i grupp riktar sig till dig som är i behov av mer omfattande öppenvårdsbehandling.

CRA (Community reinforcement approach) är en metod som kombinerar insatser riktade mot missbruket eller beroendet med insatser som handlar om boende, arbete, fritid och sociala kontakter.

Gruppbehandlingen pågår i tolv veckor med två till tre träffar per vecka.

Gruppbehandlingen är kostnadsfri men kräver att du först ansöker om stöd via Individ- och familjeomsorgen eller att du tar kontakt med den socialsekreterare du redan har.

De medarbetare inom Skellefteå kommun som arbetar med gruppbehandlingen är socionomer eller behandlingsassistenter med lång erfarenhet av behandling för personer med missbruk och beroende.

CRA-grupper erbjuds löpande då det finns lämpligt antal gruppdeltagare.

Ansök om stöd via e-tjänsten nedan eller ta kontakt med den socialsekreterare du redan har om gruppen verkar intressant.

Ansöka om stöd från Individ- och familjeomsorgen (Länk till annan webbplats)
Kontakta din socialsekreterare (Länk till annan webbplats)

Lämna in en orosanmälan

Är du orolig för någon kan du göra en anmälan till socialtjänsten. Du behöver inte vara säker på att det är så illa som du misstänker, utan du kan kontakta socialtjänsten utifrån den oro som du har. Anmälan ska göras till den kommun som personen är folkbokförd i.

Om situationen är akut – ring 112.

Lämna in en orosanmälan (Länk till annan webbplats)

Kommunens egna verksamheter som jobbar med missbruk och beroende

Bostad Först är en insats via öppenvården i Skellefteå kommun. Bostad Först innebär hjälp och stöd till personer med långvarig och/eller återkommande bostadslöshet. Insatsen innebär att personen får en lägenhet och det stöd och den behandling som personen själv vill ha.

Stödet är individanpassat, flexibelt och utgår från personens egna mål. Stödet kan handla om att minska skador av alkohol eller droger, hantera psykisk ohälsa, skapa sociala relationer, hitta sysselsättning eller annat som personen anser viktigt.

 • Stödet från Bostad Först är anpassat till varje person och bygger på att personen själv är med och skapar sina mål och framtidsplaner.
 • Praktiskt stöd för att behålla lägenheten.
 • Hjälp i kontakter med myndigheter och sjukvård.
 • Känslomässigt och socialt stöd.
 • Det ställs inga krav på nykterhet och drogfrihet, däremot stöttar och motiverar Bostat Först till en livsstilsförändring.

Det som gäller inom Bostad Först är detsamma som gäller alla andra hyresgäster, att personen följer de krav som finns i hyreslagen.

Detta betyder kortfattat att personen inom Bostad Först;

 • Betalar sin hyra
 • Inte stör sina grannar
 • Sköter om lägenheten

Vem kan få Bostad Först?

 • Du ska vara bostadslös.
 • Du ska ha missbruk och/eller psykisk ohälsa.
 • Du ska ha varit skriven i Skellefteå kommun i minst två år.

Du ansöker om Bostad Först via din handläggare inom Individ- och familjeomsorgen (IFO).

Dubbeldiagnosteamet (DD-teamet) arbetar med samsjuklighet, det vill säga med personer som har psykisk ohälsa och samtidigt har ett missbruk. Dubbeldiagnosteamet drivs gemensamt av socialtjänsten och psykiatrin i Skellefteå.

Personer med dubbeldiagnoser tillhör de mest utsatta i samhället. Dubbeldiagnosteamet är en öppenvårdsverksamhet. Målsättningen är att ge förbättrad livskvalitet, minskad droganvändning, ökad samvaro, trygghet i boende samt lämplig sysselsättning för den enskilde.

För att få hjälp av dubbeldiagnosteamet måste du först ha ett beslut om en sådan insats av en socialsekreterare.

Specialister

Teamet består av två skötare från psykiatrin samt två socionomer från socialtjänsten. De har alla direktkontakt med patienten.

Genom att arbeta i team sker en kompetensöverföring mellan psykiatriska kliniken och socialtjänsten. Vi skapar en specialistresurs och kan utveckla nya metoder.

Dubbeldiagnosteamet arbetar med frivilliga insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL).

Arbetssätt

Behandlingen sker i öppenvårdsform enligt en stegvis modell:

 • Engagemangsfas - patienten får hjälp med relationsmässiga och sociala problem.
 • Motivationsfas - vi motiverar patienten till att börja jobba med sina missbruksproblem.
 • Behandlingsfas - patienten uppnår missbruksfrihet.
 • Återfallsförebyggandefas - vi förhindrar och tar hand om eventuella återfall.

Nepo-teamet arbetar med vuxna personer över 18 år som har neuropsykiatrisk problematik i kombination med missbruk.

Nepo-teamet är en öppenvårdsverksamhet. Du behöver inte ha en fastställd diagnos för att få stöd från Nepo-teamet. På Nepo-teamet arbetar fyra behandlingsassistenter. De arbetar med att ge stöd till att leva ett så självständigt liv som möjligt. Det innebär både samtal och visst praktiskt stöd.

För att få hjälp av Nepo-teamet måste du först ha ett beslut om insats av en socialsekreterare.

Arbetssätt/metod

Stödet är utformat i tre faser:

Fas 1: Relationsbyggande
Målsättningen är att etablera en relation och motivera till att ta emot stöd i att förändra sin livssituation.

Fas 2: Genomförandefas
Målet är att hjälpa till att få en tillrättalagd livssituation och en stärkt självbild.

Fas 3: Utslussfas
Målet är ett så självständigt liv som möjligt. Det kan innebära eget boende med eller utan stöd samt struktur och rutiner i vardagen.

Torpvägen är ett tillfälligt boende för personer med missbruksproblem. Boendet har sex platser samt en lokal för gemensamma aktiviteter. På Torpvägen är det självhushåll vilket innebär att var och en lagar sin egen mat och sköter tvätt och städ. Torpvägen ska vara en fristad från alkohol, droger och våld och det är därför inte tillåtet att bruka detta under boendetiden.

Torpvägen har även en öppenvårdsverksamhet för personer med missbruk. Syftet är att ge stöd i nykterhet och förbättrad livskvalitet.

För att få stöd av Torpvägen i öppenvård behövs ett beslut av en socialsekreterare.

Hur blir man inskriven på Torpvägen?

Ansökan lämnas till socialkontoret och en socialsekreterare utreder och beslutar om boende på Torpvägen. Under utredningstiden kan du få göra ett studiebesök på Torpvägen för att träffa personalen, titta på lokalerna och ställa frågor.

Din socialsekreterare och personal på Torpvägen är med när du ska skrivas in. Du får information om reglerna för boendet. Ett beslut om boende på Torpvägen gäller i max tre månader. Vi gör tillsammans en plan för vilken typ av stöd och hjälp som behövs under boendetiden. Du får vid inskrivningen en egen kontaktperson som bland annat ansvarar för uppföljningsträffar.

Det är inte tillåtet att vistas drogpåverkad i lokalerna, att föra in droger eller bruka våld.

Vilken hjälp kan man få på Torpvägen?

Torpvägens personal har ett flexibelt arbetssätt som utgår från varje individs unika behov. Vi arbetar motiverande för att hjälpa dig att hålla dig nykter och drogfri. För den som är bostadslös ges stöd att söka bostad. Vi ger även stöd i kontakter med andra myndigheter utifrån dina behov.

Personalen består av fyra behandlingsassistenter med lång erfarenhet av att arbeta med personer med missbruk.

Solkraft är en enhet inom socialtjänsten. De vänder sig till dig som av olika anledningar står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Solkraft vill med deras insatser bidra till en bättre livssituation, bryta utanförskap och isolering samt öka din anställningsbarhet.

Solkrafts hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om deras verksamheter.

Senast uppdaterad: