Cykelplan

Cykelplanen fungerar som ett underlag till projektering, samhälls- och trafikplanering men är även ett sätt att visa invånarna hur cykelvägnätet successivt byggs ut och kopplas samman.

Cykelplanen syftar till att främja cykeltrafiken i Skellefteå kommun. Förutom att bygga ett attraktivt, sammanhängande gång- och cykelvägnät arbetar Skellefteå kommun även med att motivera och informera om cykling för att fler bilburna trafikanter ska välja cykeln framför bilen de gånger det är möjligt. Detta bidrar till att skapa en attraktiv, hälsofrämjande och miljövänlig kommun.

Mål

Cykelplanen ska bidra till att uppfylla andra kommunala mål, såsom miljömål, renare stadsluft och de folkhälsopolitiska målen. Målen för planen är att:

  • Skapa ett logiskt gång- och cykelvägnät som kopplar samman viktiga mål.
  • Öka andelen cykeltrafik genom att förbättra cyklistens förutsättningar i trafiken.
  • Minska antalet cykelrelaterade personskador.
  • Visa på olika förslag till åtgärder för ett ökat cyklande.
illustration cykel stad vision

Cykelboksluten är ett sätt att summera och kommunicera det gångna årets arbete för att nå de övergripande målen i cykelplanen och att skapa ett avstamp för en fortsatt positiv utveckling av Skellefteå som cykelkommun.

Här kan du läsa om cykelåret 2021!

Under 2021 har huvudcykelvägnätet byggts ut med cirka 5,1 kilometer ny gång- och cykelbana, vilket medförde att andelen gång- och cykelbana inom huvudcykelnätet ökade och utgör nu 74,5 %. Även lokalcykelnätet har byggts ut under 2020 med cirka 1 km gång- och cykelbana.

Satsningar i anslutning till Bergsbyns industriområde

Utbyggnaden av huvudcykelnätet har under 2021 skett främst i anslutning till industrietableringarna i Bergsbyns industriområde. Utöver den utbyggnad som färdigställts under 2021 kommer utbyggnad av en 5,5 km lång gång och cykelbana längs med Torsgatan att påbörjas under 2022.

I Boliden har en del av Skolgatan byggts ut med gång- och cykelbana förbi skolan och i Byske har Dalbomsgatan byggts ut med gång- och cykelbana förbi Byske busstation.

Cykelräkningar

Årliga mätningar av cykelflöden är ett viktigt verktyg för att se om de insatser som genomförs leder till att cykeltrafiken ökar.

Antalet cyklister som korsar Skellefteälven på de fyra broarna i Skellefteå centralort varierar men trenden visar på en svag ökning. Under 2021 passerade cirka 8100 cyklister/vardagsdygn älven.

Mätningarna är stickprov som kan variera mycket beroende på väder, gatuavstängningar etc. Pandemiåren 2020 och 2021 har sannolikt även ha lett till färre arbets- och skolresor.

Säkra skolvägar

För att elever och föräldrar ska känna sig trygga och våga låta sina barn gå eller cykla till skolan är det viktigt att skolvägen är och känns trygg och säker.

Skellefteå kommun arbetar därför med trafiksäkerhetsåtgärder och att bygga samman cykelvägnätet. Under 2021 har ett antal trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförts längs med skolvägar. Bland annat byggdes ny gång- och cykelbana längs med en del av Skolgatan i Boliden förbi Bolidenskolan. Åtgärden syftar till att leda till högre trafiksäkerhet och trygghet för de oskyddade trafikanterna och samtidigt sänka bilisternas hastighet genom att körbanans bredd har minskats.

Under 2021 byggdes även fyra nya hastighetssäkrade passager, varav två på Kanalgatan i Centrum och två i anslutning till den nybyggda cirkulationsplatsen vid Jägarvägen/Klockarbergsvägen på Norrböle.

2021 fanns det 135 hastighetsdämpade gång- och cykelpassager inom Skellefteå kommun, majoriteten längs med huvudcykelnätet.

Cykelolyckor

Skellefteå kommuns mål är att öka cykeltrafiken samtidigt som antalet svårt skadade och dödade cyklister ska minska. För att minska antalet och konsekvenserna av cykelolyckor har Skellefteå kommun byggt ut gång- och cykelvägnätet, hastighetssäkrat ett flertal cykelpassager och prioriterat halkbekämpningen på gång- och cykelbanor. För att minska de allvarliga konsekvenserna av cykelolyckor är användandet av cykelhjälm mycket viktigt.

Bland cyklister är singelolyckor är den vanligaste skadeorsaken, såsom avkörning, fall eller kollision med fasta hinder. Bland de allvarligt skadade cyklisterna de senaste 10 åren stod singelolyckorna för 82 procent. Samtliga dödsolyckor var kollisioner mellan motorfordon och cyklist.

De senaste fyra åren har antalet allvarligt skadade cyklister inte överstigit 5 personer per år och inga dödsolyckor har inträffat sedan 2015.

Cykelparkering

Beläggningen på cykelparkeringarna i Centrum har visat att antalet platser är för få. Under 2021 påbörjades därför en större utbyggnad av cykelparkering, med cirka 400 cykelparkeringsplatser i anslutning till Sara Kulturhus. Av dessa 400 parkeringsplatser för cykel är 280 väderskyddade. Arbetet färdigställs under 2022.

Skellefteå kommun har genomfört en enkätundersökning med syftet att låta Skellefteborna ge synpunkter på Skellefteå som cykelstad.

Enkäten fanns tillgänglig digitalt från den 22 augusti till den 25 september 2022 och annonserades via Skellefteå kommuns Facebook och Instagram. 289 svarade på enkäten 2022. Här anges ett kortfattat resultat av enkätsvaren.

Respondenterna blev tillfrågade hur nöjda de var med Skellefteå som cykelstad, på en skala 1-5 där 5 var bäst. Det genomsnittliga betyget har ökat från 2,45 år 2016 till 2,53 år 2022.

När det gäller cykelvägnätet är respondenterna mest nöjda med cykelvägnätets bredd, minst nöjda är de med cykelvägnätets sammanlänkning och skick.

Att gång- och cykelbanan är separerad från biltrafik, trafiksäkerhet och ett jämnt underlag anses vara de viktigaste faktorerna för respondenterna.

Närhet till målpunkten och möjlighet till ramlåsning anses vara de viktigaste faktorerna för cykelparkering. Vid långtidsparkering accepteras ett längre avstånd till målpunkten.

Andelen elcyklar och större, bredare cyklar ökar jämfört med resultatet från 2016. 78% av respondenterna anger att de cyklar varje vecka. Den vanligaste resan med cykel går till arbete eller skola. Även nöjes-, fritids- och inköpsresor är vanliga.

Endast 30 % av respondenterna fortsätter att cykla på vintern. Över 70% av respondenterna anger att de undviker att cykla när snöröjningen är undermålig eller vid halka.

Ungefär 30% av respondenterna är beredda att cykla upp till 30 minuter till sin målpunkt, vilket motsvarar ungefär 7,5 km.

Cyklisternas otrygghet är hög på landsbygden.

Respondenterna gavs möjlighet att med egna ord ange vad de tycker att Skellefteå kommun ska göra för att förbättra för cyklister i Skellefteå kommun. Nedan anges de fem vanligaste önskemålen:

  1. Gång- och cykelbanor mellan byar/samhällen
  2. Bättre snöröjning
  3. Jämnt underlag på cykelvägnätet
  4. Pendlingscykelvägar in till Skellefteå
  5. Fler gång- och cykelbanor

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: