Cykla

Cykelplan

Cykelplanen fungerar som ett underlag till projektering, samhälls- och trafikplanering men är även ett sätt att visa inv...

Nya och förbättrade cykelbanor

När Skellefteå växer blir det fler som cyklar och vi måste bygga ut nätet av cykelbanor samtidigt som vi tar hand om och...

Tips i trafiken

Trafiken kan ibland vara intensiv och många ska samsas på gator, gångbanor och gång- och cykelbanor. För att skapa en sä...

Varannan cykel

Det finns massor av goda skäl att cykla. Det vet du säkert redan.

Vintercykla

Längs kommunens prioriterade gång- och cykelbanor startar plogningen vid 3-5 cm snö.

I Skellefteå kommun finns ca 24,8 mil gång- och cykelbanor och kommunen ansvarar för ca 18,7 mil. Huvudcykelnätet består både av separata gång- och cykelbanor och av gator där cyklingen sker i blandtrafik.

Kommunen arbetar aktivt med att göra det både säkrare och enklare att cykla. Det gör vi för att Skellefteå ska kunna växa hållbart, med bättre luft, bättre hälsa och mindre klimatpåverkan. Vi planerar nya gång- och cykelbanor, bygger om korsningar så att de blir smidigare och trafiksäkrare och sätter ut cykelparkeringar på strategiska platser. Arbetet med att prioritera cyklister och fotgängare kommer att fortsätta.

Tack för att du cyklar!

Vi är många som cyklar i Skellefteå. I centrala Skellefteå finns det cirka 1500 cykelparkeringar. Under sommarhalvåret placeras ytterligare cirka 120 cykelparkeringsplatser ut. I Centrum finns två typer av cykelparkeringar: hjulhållande cykelställ och cykelställ med möjlighet till ramlåsning. Under 2022 och 2023 har även ett antal cykelparkeringar för större, bredare cyklar monterats vid SARA Kulturhus.

Bra cykelparkeringar innebär, utöver bra service till cyklisterna, ett attraktivare och mer fungerade stadsrum. Om cykelparkeringar saknas, finns på fel plats eller är felaktigt utformade så kommer de inte användas och resultatet blir istället att cyklar parkeras på ett mindre bra sätt.

Vi bygger 200 nya parkeringsplatser

Behovet av cykelparkeringar är som störst i Centrum, det är därför Skellefteå kommun fokuserar på att utöka antalet cykelparkeringsplatser inom Centrum. De närmaste åren kommer vi att bygga cirka 200 nya cykelparkeringsplatser.

Parkera cykeln i cykelställ

Det är viktigt att du alltid parkerar din cykel i ett cykelställ. Att parkera cykeln i ett cykelställ gör det enklare för alla att ta sig fram och det ser trevligare ut i Skellefteå Centrum. En felparkerad cykel kan utsätta andra för fara om den blockerar en utrymningsväg, nödutgång, gångpassage eller ett ledstråk för synskadade. Undvik därför att parkera längs med husväggar.

En till två gånger per år städar Skellefteå kommun bort övergivna och trasiga cyklar från Skellefteå Centrum. Anledningen är att förbättra tillgängligheten. Trasiga och kvarlämnade cyklar tar plats i cykelparkeringar, försämrar framkomligheten och är även ett hinder vid renhållningen.

Om din cykel står länge på ett ställe, märker vi upp den för att kunna se om den är övergiven. De cyklar som står kvar med märkningen efter cirka tre veckor fraktas bort och förvaras i tre månader.

Skrotning eller hittegods

Cyklar som bedöms som skrot, till exempel saknar väsentliga delar som hjul, styre och/eller har så svåra skador att de inte går att cykla på, skickas till skrotning omgående. Cyklar som har ett värde överlämnas till Polisens hittegods.

Om din cykel fraktats bort

Om du saknar din cykel bör du kontakta Polisen.

Det finns fyra cykelpumpar i centrala Skellefteå. 2 av dessa är eldrivna och två drivs manuellt med en fotpump. Alla är enkla att använda och klarar de flesta ventiler som finns på cyklar, barnvagnar och rullstolar. Pumparna är öppna dygnet runt.

  • På den västra sidan av E4, vid korsningen med Nygatan (vid trafikljusen)
  • På den östra sidan av Tjärhovsgatan, vid korsningen med Nygatan
  • På den norra sidan av Storgatan, vid korsningen med Trädgårdsgatan
  • Vid de västra cykelställen med tak vid SARA Kulturhus

I Skellefteå vill vi göra det enkelt för dig som cyklar. Med 24,8 mil cykelväg, ska det vara enkelt och smidigt att ta sig fram. Ta hjälp av cykelkartan för att hitta rätt. Utmed delar av huvudcykelnätet i Skelleftedalen finns även vägvisningsskyltar som visar riktning och avstånd mellan Centrum och olika stadsdelar.

Digital cykelkarta

Den digitala kartan visar cykelvägarna i Skellefteå kommun. Du kan zooma, panorera och söka efter platser och adresser. I kartan finns även en cykelparkeringar och cykelpumpar i Skellefteå Centrum. Den ger även information om cykelstråket går på en gång- och cykelbana eller i blandtrafik. Om du har gps aktiverad kan du i din mobiltelefon se var du befinner dig genom att använda knappen "Min plats".

Länk till den digitala cykelkartan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tryckt cykelkarta

Cykelkartan finns även i tryckt format och uppdateras vartannat år. Den tryckta cykelkartan visar cykelvägar i Skelleftedalen. På kartan kan du se:

  • cykelbanor i huvudcykelnätet och övrigt/lokalt cykelnät
  • rekommenderad cykling i körbana
  • cykelpumpar
  • översiktliga avstånd från Centrum

Cykelkartan kan du hämta gratis hos Kundtjänst. Kartan uppdaterades senast 2022.

Cykelkartan

Cykelkartan