Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som är rörelsehindrad kan få parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål. Tillståndet gäller i de flesta länder i Europa. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om särskilda skäl finns. Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är inte en social förmån.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

Tillstånd för förare

Du som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand med bästa möjliga hjälpmedel inom rimligt gångavstånd från en parkeringsplats kan beviljas parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Det krävs att du själv kör bilen för att få använda ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade förare. Du får inte använda parkeringstillstånd för förare om du är passagerare i bilen.

Tillstånd för passagerare

Om du är passagerare och inte själv kör bilen utfärdas tillstånd bara i undantagsfall. I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna köra fram och hjälpa passageraren till målpunkten och därefter åka och parkera bilen på en vanlig parkeringsplats. Om du kan lämnas ensam, sittande inomhus, medan föraren parkerar bilen på en vanlig parkeringsplats har du inte rätt till parkeringstillstånd för passagerare.

Möjligheten att stanna och parkera vid transport av sjuka eller rörelsehindrade regleras särskilt i trafikförordningen, 11 kapitlet § 9.

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är inte en social förmån.

Exempel på när parkeringstillstånd inte kan beviljas:

I punkterna nedan avser rörelsehinder alltid gångförmågan.

 • En blind person, som inte har något rörelsehinder.
 • Enbart svårigheter att bära.
 • Enbart mag- och tarmproblem, exempelvis tarminfektion eller inkontinens, då en person akut kan behöva uppsöka toalett.
 • Enbart svårigheter att ta sig i och ur en bil.
 • Rörelsehinder av kortvarigt slag.

Ansökan om parkeringstillstånd, beslut och överklagande

Ansökan om parkeringstillstånd ska göras hos den kommun där den sökande är folkbokförd. Beslutande myndighet är den kommunala nämnd som beslutar om trafikfrågor. I Skellefteå är det samhällsbyggnadsnämnden som fattar beslut.

Bedömning av ansökan görs av kommunens handläggare, som även har möjlighet att samråda med förtroendeläkare. Ett parkeringstillstånd utfärdas för högst fem år. Ett tillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste göras och prövningen sker då utan hänsyn till det tidigare tillståndet. Kommunens beslut av en ansökan om parkeringstillstånd kan överklagas till länsstyrelsen.

Tillståndet är personligt, ansöker man som fordonsförare får tillståndet endast användas när den sökande kör själv, inte om den sökande åker som passagerare. Söker man som passagerare får tillståndet endast användas när innehavaren åker med samt är beroende av förarens hjälp vid förflyttning utanför fordonet.

Parkeringstillståndet ska placeras i fordonets främre del så att dess framsida är synlig för kontroll utifrån. Tillståndet måste vara giltigt under hela den tid parkeringen sker. Tillstånd som upphört att gälla ska återlämnas till samhällsbyggnadsnämnden, Skellefteå kommun. Missbruk av tillståndet kan medföra återkallelse av tillståndet.

 • P-plats reserverad för rörelsehindrade
 • 3 timmar där parkering enligt lokala trafikföreskrifter är förbjuden eller tillåten kortare tid än 3 timmar.
 • 3 timmar på gågata.
 • I hela landet

 • De parkeringsplatser för rörelsehindrade som Skellefteå kommun tillhandahåller är avgiftsbefriade. Du får högst stå i 3 timmar på samma parkeringsplats under vardagar 9-18 och vardag före sön- och helgdag klockan 9-15, sedan måste du flytta bilen. Tidsbegränsningen gäller ej övrig tid.
 • Om du parkerar på en parkeringsplats som inte är avsedd för rörelsehindrade måste du betala parkeringsavgift.

Stöld eller förlust av parkeringstillståndet ska polisanmälas. Bekräftelsen på anmälan skickas till kommunen, samhällsbyggnadsnämnden, som spärrar tillståndet och utfärdar ett nytt. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är stöldbegärliga. Tillståndet bör därför inte förvaras i ett fordon förutom då tillståndet utnyttjas för parkering. Upphittat tillstånd ska lämnas till polisen eller till den myndighet som utfärdat det.

En person som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand med bästa möjliga hjälpmedel inom rimligt gångavstånd från en parkeringsplats kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Funktionsnedsättningen ska ha en varaktighet om minst sex månader. Ett parkeringstillstånd är inte en social förmån.

Om personen inte själv kör bil utfärdas tillstånd bara i undantagsfall. Om personen kan lämnas ensam, sittande inomhus, medan föraren parkerar bilen på en vanlig parkeringsplats har hen inte rätt till parkeringstillstånd för passagerare.

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas:

 • Mag- och tarmproblem, exempelvis där en person akut kan behöva uppsöka toalett.
 • Enbart behov av att parkera på en bred plats, exempelvis på grund av svårigheter att kliva i/ur bil.
 • Vid kortvariga rörelsehinder (mindre än 6 månader).
 • Svårigheter att bära.
 • Svårigheter att ta sig i/ur bil
 • Synnedsättning där personen inte har något rörelsehinder.
 • För passagerare som efter nödvändig assistans klarar att lämnas på resmålet och där invänta medan föraren parkerar fordonet på vanlig parkeringsplats.

Att tänka på vid utfärdande av intyg:

 • Utlåtandet får inte bygga på enbart anamnes eller den sökandens egna uppgifter.
 • Objektiv bedömning av gångsträcka. Beskriv hur gångsträckan uppmätts, ex. 6-minuters gångtest.
 • Behov av eventuella vilopauser för att uppnå maximal förflyttningssträcka. Beskriv om det gäller sittande eller stående vila.
 • Statusfynd/undersökningsfynd och hur det påverkar förflyttningsförmågan
 • Gärna klassning enligt NYHA skalan vid hjärtsjukdom
 • Röntgenfynd
 • Har utredning på specialistklinik gjorts? Om ja, beskriv vad det visat.
 • Behandling/rehabilitering och förväntad effekt.
 • Hur lång tid nuvarande svårigheter väntas kvarstå.
 • Om utlåtandet avser rörelsehindrad passagerare måste läkaren även beskriva om personen efter nödvändig assistans, har förmåga att ensam invänta föraren inomhus vid målpunkten. Om svaret är nej ska läkaren beskriva orsaken till det.

Utlåtanden ska utfärdas i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2018:54 för hälso- och sjukvårdspersonal om avfattande av intyg med mera. Intyg får aldrig avse en person som är närstående till intygsutfärdaren.

Har du frågor eller saknar e-legitimation?

Kontakta Kundtjänst.
kundtjanst@skelleftea.se
0910-73 50 00, knappval 3

Senast uppdaterad: