Riktlinjer för parkering

Riktlinjerna ska stödja kommunens övergripande mål och planer och bidra till att dessa uppfylls. Riktlinjerna för parkering avser i första hand parkering i centralorten och Centrala stan där de största utmaningarna finns och där ytor för bilparkering är begränsade.

För övriga kommunen är parkeringssituationen relativt god. Där handlar
det mer om hela resan perspektivet, där särskilda parkeringslösningar kan underlätta byte av färdmedel och därigenom även bidra till att göra det enklare att bo och verka på landsbygden.

Parkeringsplanens fyra punkter

 • Öka det hållbara resandet i hela kommunen (hela resan)
 • Attraktivare och hållbar stadsmiljö
 • Balanserad och god tillgänglighet för samtliga trafikantslag
 • Effektivare markanvändning

Riktlinjerna utgör ett viktigt verktyg för kommunens fortsatta planeringsarbete. Allt arbete med planering som berör parkering i Skellefteå kommun ska utgå från riktlinjerna och dess inriktningar enligt nedan

Skellefteå kommun är en till ytan stor kommun. Ungefär halva befolkningen bor utanför centrala Skellefteå och Skelleftedalen. För många medborgare, särskilt de som bor och verkar på landsbygderna, behövs bilen för att kunna ta del av nödvändig service. Kommunens arbete med parkering ska främja hållbara färdmedel.

Parkeringslösningar ska användas som ett verktyg för att öka andelen gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer. Kommunen ska även planera och möjliggöra parkeringsplatser som stimulerar användande av ny hållbar teknik för fordon.

Inriktningen ska även vara att främja miljöfordon exempelvis elbilar eller biogasbilar med mera.

Planering och investeringar bör utgå från ”Hela resan”-perspektivet, det vill säga hur resorna fungerar från dörr-till-dörr. Det är därför också viktigt att riktlinjerna för parkering utgår från perspektivet ”Hela resan”. Riktlinjerna ska bidra till att förkorta restider, förbättra pendling med kollektiva färdmedel och öka trafiksäkerheten och på så sätt även minimera de negativa miljöeffekterna.

Andelen bilresor till arbetsplatser i Skellefteå bör minska. Kommunen och dess bolag ska vara förebilder för att bidra till mer hållbara arbetsresor, genom såväl styrning och reglering av parkering som åtgärder som uppmuntrar till ett mer hållbart resande. För kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot bilen är det viktigt att tillgängligheten
är någorlunda jämförbar. Det gångavstånd som brukar accepteras till kollektivtrafikens hållplatser bör jämställas med godtagbara gångavstånd mellan bilparkeringsplatsen och bostaden. Avståndet mellan arbetsplatsen och dess tillhörande parkering ska kunna vara ännu längre.

Inriktningar

 • Öka antalet platser med cykelparkering och antalet säkra och trygga väderskyddade cykelparkeringar
 • Lokalisera pendlarparkering för både cykel och bil i nära anslutning till hållplatser för kollektivtrafik och starka pendlingsstråk.
 • Planera och möjliggör parkeringsplatser för ny hållbar teknik (ex. laddstationer).

Arbetet med parkering ska stödja utvecklingen av en attraktiv stadsmiljö. Det ska som invånare och besökare vara enkelt och trivsamt att som gående och cyklist ta del av utbudet av kommersiell service samt kommunal service och mötesplatser som torg, parker och uteserveringar.

Bilister är, precis som alla andra trafikantgrupper, en del av stadslivet, men i Centrala stan ska gående, cyklister och kollektivtrafiken prioriteras högre än bilisterna. Det begränsade utrymmet betyder att användningen av tillgänglig yta behöver effektiviseras för att ge plats för, i första hand, människor och stadsliv. Det innebär att biltrafikens utrymme kommer att minska till fördel för de andra trafikslagen. Det finns målpunkter i Centrum som det ska vara enkelt att nå med bil, centrumhandeln är ett exempel.
Genomfartstrafiken ska minska och besökare ska enkelt hitta en parkeringsplats.

Parkering ska i första hand ske på kvartersmark. Skellefteå kommun ska så långt det är möjligt undvika utbyggnad av gatumarksparkering. Nya parkeringsplatser bör anläggas på kvartersmark avskilt från gaturummet. Boendeparkering ska ske på kvartersmark och angöring/leveranser ska så långt det är möjligt också ske på kvartersmark.

För en attraktiv stadsmiljö är det viktigt att de befintliga parkeringsytorna ses över och underhålls. Trygghet och säkerhet vid parkeringar är viktigt för ett inkluderande och jämställt transportsystem. Arbetet med att säkerställa att även närområdet vid parkeringshus och parkeringsytor upplevs trygga och säkra bör ske i samverkan mellan privata och offentliga aktörer.

Inriktningar

 • Gatumarksparkering för bil på rätt plats. Öka andelen gång- och cykelytor och ytor för verksamheter och aktiviteter.
 • Mark för parkering ska balanseras mot behov av kvartersmark för att skapa en attraktiv boendemiljö och stadsmiljö.
 • Arbetsplatsparkering för bil bör styras till kvartersmark i utkanten av eller utanför Centrum
 • Parkering ska anpassas efter stadsbilden och parkeringshus bör rymma lokaler för verksamheter i markplan mot gata.
 • Parkeringsanläggningar och gångstråk till dessa ska utformas så att de upplevs trygga oavsett tid på dygnet

I Centrum är det tydligt att det finns behov av att använda marken mer effektivt. Eftersom utrymmet är begränsat prioriteras gående, cyklister och kollektivtrafik som, i jämförelse med bilen, är betydligt mer kapacitetsstarka transportmedel och tar betydligt mindre yta i anspråk.

Gaturummens yta i tätorterna ska prioriteras för den rörliga trafiken. Av stannande trafik på gatorna ska angöring samt lastning och lossning prioriteras främst. Cykelparkering och bilparkering för rörelsehindrade ska prioriteras före annan parkering på gata. Besöksparkering ska i huvudsak ske i parkeringsanläggningarna. En ny parkeringsnorm ska tydliggöra formerna för ett framtida friköpsförfarande vid de tillfällen då en fastighetsägare inte kan lösa parkeringsbehovet på annat sätt.

Inriktningar

 • På tomtmark ska parkering för boende prioriteras före besöks- och kundparkering. I sista hand tillgodoses behovet för arbetsplatsparkering.
 • Gaturummen i Centrala stan ska prioriteras för den rörliga trafiken. Yta för angöring samt lastning och lossning ska prioriteras före parkering.
 • Nya parkeringslösningar som kan leda till lägre bilinnehav ska prövas.
 • Samnyttjande av parkeringsanläggningar ska eftersträvas för verksamhets- och besöksparkering.
 • Efterfrågan på parkering ska styras genom tid och prissättning

Som tidigare nämnts finns de största utmaningarna för parkering i de mest centrala delarna av Skellefteå. Centrala Skellefteå, i synnerhet Centrala stan, är med sitt utbud av arbetsplatser och service av stor betydelse för pendlare, besökare och invånare inom kommunen och i närliggande kommuner. Därför ska riktlinjerna för parkering skapa förutsättningar till att göra stadskärnan mer lättillgänglig oavsett hur man väljer att ta sig dit. Riktlinjerna för parkering ska underlätta och förbättra tillgängligheten för de hållbara transportsätten, samtidigt som de bidrar till att skapa en attraktiv och hållbar stadskärna.

Det ska vara tydligt för såväl boende som besökare och näringsidkare var det finns parkering i kommunen samt regleringen av denna. Utifrån detta ska det vara enkelt att planera sin resa utifrån gällande förutsättningar. En god sammanvägd tillgänglighet uppnås genom att prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik inom tätorterna. Cykelparkering ska alltid finnas närmare målpunkten än bilparkering. För dem som inte kan gå, cykla och åka kollektivt ska det finnas möjlighet att parkera sin bil inom rimliga
avstånd.

Inriktningar

 • I Centrala stan ska besöksparkering för bil prioriteras, de mest centrala bilparkeringsplatserna ska i första hand vara tillgängliga för besöks- och korttidsparkering.
 • Parkering för rörelsehindrade ska säkerställas i lägen som innebär så korta avstånd till målpunkt som möjligt
 • När nya parkeringar planeras ska behovet av platser för cykel, motorcyklar samt moped klass 1 beaktas
 • Cykelparkering ska placeras närmare entréer än bilparkering (undantaget parkeringsplatser för rörelsehindrade)

Texten ovan är en kortversion av riktlinjerna. Riktlinjerna som helhet finns att läsa i dokumenten nedan.

Riktlinjer för parkering , 1.6 MB.

Bilaga - riktlinjer för parkering , 7.1 MB.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se