Ansök om planbesked och detaljplan

Kommunen har planmonopol vilket betyder att det är kommunen som bestämmer hur marken inom kommunen ska användas och bebyggas. Om du planerar för en åtgärd som kräver att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs har du två möjligheter. Du kan välja mellan att göra en detaljplaneansökan eller begära ett planbesked. Läs mer på denna sida för att lära dig skillnaderna.

Vad är skillnaden mellan detaljplaneansökan och planbesked?

I Skellefteå kommun har vi två olika möjligheter för den som vill börja planlägga något.

Planbesked

Ett planbesked behövs när till exempel en markägare eller exploatör vill utföra åtgärder på en fastighet som strider mot gällande detaljplan. Inom fyra månader efter att Bygg- och miljönämnden har mottagit en komplett begäran om planbesked ska ett beslut om planbesked meddelas. Beslutet tas av Bygg- och miljönämnden.

Beskedet är inte är bindande och kan inte överklagas. Beskedet ska inte uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida.

Genom planbeskedet kan den som har för avsikt att genomföra en åtgärd få ett besked om kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte. I ett planbesked tar kommunen ställning till om åtgärden som begäran gäller är lämplig att genomföra utifrån förutsättningarna på platsen, det enskilda och allmänna intresset för åtgärden, och översiktsplanen.

Av planbeskedet ska det framgå:

  • Om Bygg- och miljönämnden avser att påbörja ett planarbete eller inte.
  • En ungefärlig tidpunkt när ett beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplanen kan ges (om du får positivt besked).
  • Tydliga skäl till att Bygg- och miljönämnden inte anser det lämpligt att påbörja ett planläggningsarbete (om du får avslag).

Du kan i din begäran om planbesked be om att få veta mer om vilka planeringsunderlag som kan bli aktuella under detaljplaneringen, exempelvis utredningar. Du kan också begära att själv få hämta in ett yttrande från länsstyrelsen om planeringsunderlag, men du måste ange det i din begäran.
Du kan läsa mer om det här: Planbesked - Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Nödvändiga uppgifter och handlingar

  • Fastighetsbeteckning och fastighetsadress.
  • Situationsplan som visar placering.
  • Är avsikten att bygga nytt behövs en beskrivning av byggnationens karaktär och ungefärliga omfattning (höjd, antal lägenheter med mera). Du kan exempelvis bifoga en skiss av hur byggnader är tänkta att placeras på fastigheten och gärna en skiss som visar volymen på tänkt byggnad/byggnader.
  • In- och utfart till fastigheten samt lösning för parkering inom fastigheten. Om tomten/fastigheten är kuperad behöver sökande uppmärksamma de formella kraven på tillgänglighet.
  • Beroende på vilken typ av markanvändning som ansökan avser kan ytterligare uppgifter krävas för bedömningen. Om begäran till exempel avser förskola eller skola behövs en särskild redovisning av friytor i relation till antalet barn och ålder samt hur friytorna är planerade för verksamheten.
  • Om du som begär planbesked inte är fastighetsägare krävs ett skriftligt medgivande samt kontaktuppgifter från fastighetsägaren. Om fastigheten ägs av flera personer krävs medgivande från samtliga ägare.


Om vi behöver ytterligare underlag för att kunna bedöma begäran hör vi av oss till dig.

Detaljplaneansökan

En detaljplaneansökan är en möjlighet som Skellefteå kommun har tagit fram. Här kan du som sökande ansöka om detaljplan, där kommunen preliminärt meddelar om ärendet kan lyftas till Bygg- och miljönämnden för beslut om framtida planuppdrag. Ifall kommunen preliminärt bedömer att ärendet inte ska lyftas i Bygg- och miljönämnden, kan du trots detta kräva att nämnden fattar ett beslut om ditt ärende.

En detaljplaneansökan är en frivillig möjlighet som Skellefteå kommun erbjuder och därmed ett kostnadsfritt alternativ. Det finns inga tidsbegränsningar i kommunens hantering av en detaljplaneansökan utöver det som nämns i lagstiftningen om skyndsam och kostnadseffektiv handläggning.

Utöver ansökningsformuläret krävs det inte några avancerade underlag för en detaljplaneansökan. Det räcker med en karta med ett utritat område.

Avgift för detaljplaneansökningar
Detaljplaneansökningar är kostnadsfria.


Avgifter

Avgift för planbesked

Skellefteå kommun tar betalt för begäran om planbesked.

Kostnaden är beslutat av kommunfullmäktige och ersätter kommunen för det arbete som läggs ner i samband med hantering av planbeskedet.

Kommunen debiterar för beslut om planbesked, oavsett om beslutet är positivt eller negativt. Fakturering sker i samband med att den sökande får planbeskedet. Avgiften är baserad på komplexiteten i begäran och utgår från gällande taxa. Detaljplaneansökningar är kostnadsfria.

Om sökanden får ett positivt planbesked eller positiv detaljplaneansökan och ett planarbete påbörjas tillkommer kostnader för framtagandet av detaljplanen. Kostnaderna regleras i ett plankostnadsavtal. Kostnaden för planarbete varierar beroende på uppdragets omfattning och utgår från gällande taxa.

Gällande taxa (pdf, öppnas i nytt fönster) , 442.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Du betalar alltid en avgift för att ansöka om planbesked, oavsett om du får ett positivt eller negativt planbesked. Du kan se i tabellen nedanför vad det kan komma att kosta.

Typ av planbesked

Typ av besked

Beskrivning

Planbesked kategori 1

355 x milliprisbasbelopp för det aktuella året x 1,2

Planbesked kategori 2

469 x milliprisbasbelopp för det aktuella året x 1,2

Planbesked kategori 3

187 x milliprisbasbelopp för det aktuella året x 1,2

Planbesked kategori 1. Alla åtgärder som inte omfattas av kategori 2 eller 3.

Planbesked kategori 2. Komplexa åtgärder och/eller så kallade MKB-projekt.

Planbesked kategori 3. Åtgärder som innebär mindre ändring av gällande detaljplan, förlängning av genomförandetid för gällande detaljplan eller andra åtgärder av motsvarande komplexitet.

Avgiften för positivt besked avräknas till hälften från planavgiften vid upprättande av detaljplan. Skulle ärendet återkallas innan beslut har fattats debiteras nedlagd tid.

Förstora bilden

Klicka för att förstora bilden

Bilden visar ett flödesschema för detaljplaneansökan och ansökan för planbesked.

När ansökan inkommit behandlas den av kommunen och ett första utlåtande kan ges om kommunen tror att det kommer bli ett negativt beslut.

Om ärendet går vidare så fattar Bygg- och miljönämnden beslut om planuppdrag för detaljplaneansökningar, alternativt om ett positivt eller negativt planbesked. Ett positivt planbesked måste sedan få ett separat beslut om planuppdrag. När planuppdrag finns så ska planavtal tecknas och detaljplanearbetet börjar.

Ansök om detaljplan eller planbesked

Planbesked - begäran om (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Detaljplan - ansökan (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Om du av någon anledning inte kan använda e-tjänsten, ta kontakt med Skellefteå kommuns kundtjänst för att få en fysisk blankett.

Relaterat innehåll

Information om avgifter (gällande taxa)

Senast uppdaterad: