Detaljplanering steg för steg

En detaljplan kan förklaras som ett demokratiskt förankrat kontrakt mellan markägaren, kommunen och grannarna. Den består av en karta, som visar bland annat vad som är tillåtet att bygga och driva i området, och en beskrivning, som ytterligare förklarar detaljplanen. Detaljplanen styr bland annat bygglov.

Detaljplaner regleras genom plan- och bygglagen (PBL), men påverkas också av andra lagar t ex miljöbalken, ordningslagen och räddningstjänstlagen. Normaltid för att ta fram en detaljplan är minst ett år från uppstart, beroende på detaljplanens komplexitet.

Planprocessen i åtta steg. Beskrivning av varje steg finns under bilden på sidan.Förstora bilden
  1. En detaljplaneprocess kan starta på olika sätt. Ofta är det markägaren eller exploatören som tar kontakt med kommunen när de behöver en ny detaljplan för att kunna utföra ett byggprojekt. Bygg- och miljönämnden prioriterar de ansökningar och planbesked som kommer in och ger uppdrag till verksamheten att ta fram nya detaljplaner.
  2. Ett detaljplaneförslag tas fram. Underlag samlas in, det kan vara t ex utredningar kring marken där det ska byggas, bullernivåer samt vatten- och avlopp. En tidplan för arbetet tas också fram.
  3. Planförslaget ska presenteras i ett samråd. Samråd betyder att ett första detaljplaneförslag ställs ut och det går att ta del av i Stadshuset och på kommunens hemsida. Samråden hålls under några veckor och berörda har då möjlighet att tycka till. Synpunkter samlas in för att bearbetas vidare.
  4. Utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden, tillsammans med eventuella kompletteringar av utredningar, bearbetas förslaget inför granskningen.
  5. Granskningen är ett andra tillfälle att presentera och ställa ut detaljplaneförslaget som nu har bearbetats efter samrådet. Detaljplaneförslaget går också då att ta del av i Stadshuset och på kommunens hemsida. Även under dessa veckor finns möjlighet att lämna in synpunkter för de som berörs av detaljplaneförslaget.
  6. Nu när alla har fått möjlighet att tycka till om förslaget görs ev. justeringar utifrån de synpunkter som kommit in. Om väsentliga ändringar görs ställs förslaget ut för granskning en gång till innan det går vidare till politiken för antagande.
  7. Antagande innebär att politiken beslutar att detaljplanen är färdig.
    Det beror på detaljplanens karaktär om den antas av bygg- och miljönämnden eller kommunfullmäktige.
  8. Detaljplanen vinner laga kraft ca fyra veckor efter politiken beslutat att anta detaljplanen, om ingen överklagat innan dess. Om beslutet överklagas ska ärendet prövas i domstol innan detaljplanen kan vinna laga kraft. Först när detaljplanen vunnit laga kraft är det möjligt att exempelvis söka bygglov, avstycka fastigheter med mera, i enlighet med detaljplanen.

Du hittar alltid information om aktuella detaljplaner på skelleftea.se/detaljplaner Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: