Vad är en detaljplan och hur läser du den?

En detaljplan reglerar på vilket sätt mark och vatten inom ett avgränsat område får användas. Detaljplanen bestämmer t.ex. om bostäder får byggas samt hur mycket som får byggas och var byggnaderna får placeras.

En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning.

Det är plankartan som är juridiskt bindande och därför avgörande vid prövning av bygglov. På plankartan finns bestämmelser om vad som är tillåtet att göra inom det avgränsade området. Här finns bestämmelser om vad som får byggas, till exempel småhus, flerbostadshus, lokaler för handel eller idrottsanläggningar. Även vatten- och naturområden samt områden för parker och gator redovisas. Det finns även bestämmelse för hur stora byggnaderna får bli och ibland också hur de ska se ut. Detaljplanen kan ibland också innehålla bestämmelser av skydd av kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller värdefull natur. Här är ett exempel på hur en detaljplanekarta kan se ut.

Exempel på hur en plankarta kan se ut med färgkoder, texter och symboler
Så här ser planbeskrivningens framsida ut, en bild i fågelperspektiv där området som planen gäller är utmärkt tillsammans med namnet på kvarteret/området.Förstora bilden

Planbeskrivningen hör till plankartan och ska underlätta förståelsen för planförslaget. Det är ett skriftligt dokument som redovisar de förutsättningar som finns för detaljplanen och hur den ska kunna genomföras. Syftet med planen och vilka konsekvenser den kan innebära för sakägare, andra berörda och miljön tas också upp. Planbeskrivningen ska även visa hur planen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt.

Senast uppdaterad: