Stöd till lokala utvecklingsinsatser – ett enkelt sätt att få fart på utvecklingen

Skellefteå kommun stöttar föreningar och organisationer i landsbygderna. Bland annat genom bidraget lokala utvecklingsinsatser. Mindre projekt kan få bidrag på upp till 200 000 kronor. Det finns också möjlighet till större bidrag. Sista dag för ansökan är 31 mars och 31 september.

Syftet med bidraget (som är en del av kommunstyrelsens medel till förfogande) är att stimulera initiativ i Skellefteås landsbygder som bidrar till kommunvisionen och målet om 90 000 invånare.

Vem kan söka bidraget?

Föreningar/organisationer som har ett projekt eller en idé som är framåtsyftande och bidrar till utveckling av kommunvisionen och målet om 90 000 invånare.

Hur och när söker man bidraget?

Bidraget söks senast 31 mars eller senast 30 november i Interbook GO när det gäller småskaliga initiativ. Bidrag till storskaliga initiativ kan sökas löpande under året. För mer information angående storskaliga initiativ kontakta kommunens landsbygdsgrupp via Kundtjänst 0910-73 50 00 tryck 4

Här hittar du en affisch "Har du en utvecklingsidé för din by eller din ort" , 905.1 kB. att skriva ut om du till exempel vill sätta upp på byns anslagstavla.

För vilka kostnader kan man söka bidraget?

 • Insatser i samband med planerade projekt eller aktiviteter
 • Framtagande av lokal vision/byaplan eller förnyande av vision/byaplan som är äldre än fem år
 • Stöd till start av olika verksamheter som gynnar allmänheten eller det omgivande lokalsamhället

En byaplan är en nedskriven strategi som beskriver hur ni vill att byn ska utveckla sig. Byaplanen ska vara ett arbetsredskap och hjälpmedel där ni samlar era idéer för detta utvecklingsarbete.

Med byaplanen som grund står ni väl rustade med en strategi och riktning för era projektidéer. Detta gör det även lättare för er att söka hjälp, stöd och bidrag för själva genomförandet.

Behöver ni stöd i arbetet med att ta fram en byaplan så kan ni höra av er till Skellefteå kommuns landsbygdsgrupp så ordnar vi det!
Kundtjänst 0910-73 50 00 tryck 4

Kom igång och håll det levande!

 • Berätta vad ni ska göra, förankra arbetet med byaplanen hos alla som bor i byn.
 • Bjud in till arbetsträffar.
 • Inspirera! Visa vad andra har gjort.
 • Låt alla bidra med idéer, på sitt sätt.
 • Dela på ansvaret, skapa gärna arbetsgrupper för olika områden.
 • Sammanställ idéerna och berätta om resultatet.
 • Besluta om planen på byaföreningens årsmöte.
 • Ta upp byaplanen återkommande på era olika möten i byn för att hålla byaplanen levande och relevant.
 • Följ upp och fra era framgångar!
 • Samla in nya idéer och revidera byaplanen, minst vart femte år

Hur mycket bidrag kan sökanden få?

Småskaliga initiativ kan få maximalt 200 000 kronor per år.
Framtagande av byaplan 5 000 kronor.
Storskaliga initiativ kan få mer än 200 000 kronor.

När betalas bidraget ut?

En rapport av genomförd aktivitet läggs in i Interbook GO och därefter betalas bidraget ut. Det går att få 80 % av bidraget i förskott.

 • Ansökningar som innehåller planerade aktiviteter eller arrangemang som faller inom ramen för andra kommunala bidragsstöd hänvisas till berörd förvaltning.
 • Insatserna ska vara framåtsyftande och skapa utveckling (bidrag ges inte till drift och underhåll).
 • Aktiviteten ska ha ett samhällsnyttigt ändamål och komma allmänheten/lokalsamhället till nytta.
 • Endast juridiska personer kan söka bidraget-inte privatpersoner.
 • Utifrån senaste ansökningsdag är det tre veckors handläggningstid innan besked om beslut lämnas.

 • Projektet eller insatsen gynnar ett större geografiskt område i kommunen, till exempel en kommundel eller ort.
 • Aktiviteten ska ha ett samhällsnyttigt ändamål och komma allmänheten/lokalsamhället till nytta.
 • Endast juridiska personer kan söka bidraget-inte privatpersoner.
 • Insatser som bidrar till att möta dokumenterade behov prioriteras. Med dokumenterade behov menas åtgärder eller inriktningar som går i linje med sökandes och/eller kommunens övergripande planer och strategier.
 • stöd till start av olika verksamheter som gynnar allmänheten eller det omgivande lokalsamhället.
Senast uppdaterad: