Användar- och betalningsvillkor för Skellefteå kulturskola

Skellefteå Kulturskola är en kommunal, konstnärlig, pedagogisk fritidsverksamhet där barn och unga får möjlighet att lära, utöva och uppleva olika konstuttryck.

Skellefteå Kulturskola är till för barn och unga från 0 år till 19 år eller till dess man avslutat sin gymnasieutbildning. För att få ta del av Kulturskolans verksamhet ska du vara folkbokförd i Skellefteå kommun eller ha minst en vårdnadshavare som är folkbokförd i kommunen.

Det går bra att boka olika kombinationer av konstuttryck, ex. musik och teater, teater och film.

I en terminskurs ingår minst 11 lektionstillfällen. Med lektionstillfälle menas ordinarie undervisning och de delar av undervisningen som sker i form av digitala lektioner, gemensamma framträdanden, konserter, uppspel, workshops, studiebesök och aktiviteter som arrangeras av Skellefteå Kulturskola.

Lektioner kan komma att ställas in vid ordinarie lärares frånvaro. Ibland meddelas detta med lång framförhållning och ibland sker det samma dag till exempel vid sjukdom. Inställd lektion meddelas via StudyAlong iRum. Om så är möjligt sätter vi in vikarie då ordinarie lärare är frånvarande.

I kursen ingår även tillgång till videolektioner i vissa ämnen och annat material som finns i StudyAlong.

Kulturskolan erbjuder även kortare kurser och i dessa fall framgår det av kurskatalogen hur många tillfällen som ingår.

Information om Kulturskolans terminsstart, terminsslut och lov meddelas på hemsidan, via mejl och sociala medier. Vid eventuella avvikelser från detta skickar respektive lärare ut terminsinformation som gäller den aktuella gruppen.

Information om uppspel, konserter etc. kommer från respektive lärare under terminen.

I vissa terminskurser finns det möjlighet till undervisning under sport-, påsk- och höstlov.

Ibland behöver Kulturskolans lärare göra om scheman och ändra lektionstider för att sätta ihop så bra grupper som möjligt. De flesta förändringar görs i övergången från termin till termin.

Om ändring av tidpunkt behöver göras efter terminsstart så sker det i dialog med elever och vårdnadshavare.

Lektionslängden kan komma att ändras beroende på hur många elever som anmält sig. Varje lektion är minst 15 minuter.

Det kan hända att Kulturskolan kan tvingas ställa in eller ändra en tid för en kurs. Läraren meddelar eleven/gruppen och vårdnadshavare om förändringen. Kan du då inte delta har du rätt att avboka kursen. Om vi tvingas att ändra dag för kursen och du inte längre kan delta, så kan du avboka kursen.

Deltagartillfällena som sker i grupp och/eller individuellt och anpassas så långt det är möjligt efter deltagarnas behov och intressen.

Med jämna mellanrum kan du få möjlighet att framträda i olika forum, om du vill. Det kan handla om allt från öppna lektioner till stora konserter eller föreställningar. Pedagogen ser till att det sker i en form som känns trygg och rolig.

Som elev är du en betydelsefull del av gruppen. Alla behövs för att det ska bli musik, dans, teater eller film och för att det ska bli trevlig stämning. Det är viktigt att vid eventuell frånvaro, meddela läraren via StudyAlong/iRum eller via SMS.

Om du spelar ett instrument blir det mycket roligare om du övar mellan lektionerna – hellre kort och ofta, än länge och sällan. Passa på och använd det material och de videolektioner som finns på StudyAlong för att lära dig ännu mer.

När man medverkar i konserter, uppspel och föreställningar så är det viktigt att man deltar aktivt, förbereder sig och meddelar eventuell frånvaro med så god framförhållning som möjligt.

Du som elev på Kulturskolan får gärna komma med förslag och idéer och påverka undervisningen. Kulturskolan tar gärna emot förslag på aktiviteter för att vidga utbudet. Hör av dig till Kulturskolan genom att mejla till kulturskolan@skelleftea.se.

Alla ska känna sig välkomna till Kulturskolan. Här finns ingen plats för mobbing, rasism eller kränkningar.

Om det är första gången du använder StudyAlong så börja med att skapa ett konto till dig och ett konto till ditt/dina barn. Ladda gärna ner appen StudyAlong både till vårdnadshavare och barn så blir det enklare att hålla löpande kontakt och ta del av videolektioner.

Anmälan gör du via StudyAlong Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du behöver BankID för att logga in.

När ditt barn redan går på en terminskurs så får du inför varje terminsskifte ett erbjudande om att fortsätta. För att boka platsen behöver du gå in på vårdnadshavarkontot i StudyAlong och bekräfta.

Kulturskolans lärare och administration kan hjälpa till och visa hur man använder systemet, men själva bokningen måste göras av dig som vårdnadshavare.

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så behöver ni få hjälp med anmälan och annan kursadministration. Mejla aldrig känsliga personuppgifter eller uppgifter som rör skyddad identitet till Kulturskolan. Ring istället Kulturskolans administration för att få hjälp med bokning och liknande.

StudyAlong är ett digitalt system för musik- och kulturskolor. Du kan logga in i StudyAlong på en dator eller via en app (appen har ett begränsat antal funktioner men utvecklas ständigt). Vårdnadshavaren har ett eget konto och eleven har ett eget konto.

Som vårdnadshavare kan du genom StudyAlong:

 • Genom ditt vårdnadshavarkonto boka kurser i kulturskolans kurskatalog
 • hålla era kontaktuppgifter uppdaterade
 • se information om bokade kurser, tidplaner, platser och lärare
 • bekräfta återanmälan det vill säga tacka ja till erbjudande om att fortsätta nästa termin genom ditt vårdnadshavarkonto
 • Följa information om undervisning via digitala klassrum (iRum)
 • Kommunicera med ditt barns lärare via det digitala klassrummet (iRum)

Du kan däremot inte avboka kurser via StudyAlong utan måste meddela Kulturskolans administration.

Som elev kan du genom StudyAlong:

 • Kommunicera med lärare och gruppkompisar via digitala klassrum (iRum)
 • Lära dig mer genom att titta på material som gruppen delar och genom tillgång till massor av gratis videolektioner

Många av aktiviteterna på Kulturskolan schemaläggs i anslutning till skoldagen, alltså innan skolan börjar och efter att skolan slutar. Ibland sker dock aktiviteterna under skoltid vilket behöver godkännas av rektor på elevens skola.

Ansökan om att få ledigt för aktiviteter på Kulturskolan under skoltid skickas enklast in via vår e-tjänst.

Ansöka om ledighet på grundskolan (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Från och med 1 januari 2021 är Kulturskolans verksamhet avgiftsfri. Det innebär att de kurser du medverkar i är gratis. Du kan kostnadsfritt låna instrument från Kulturskolan under första året. Efter ett år lämnas instrumentet tillbaka till Kulturskolan. Fiol och cello lånas alltid ut till dess eleven har uppnått full storlek. Om tillgången på instrument är god kan det finnas möjlighet att låna instrument även efter första året. Det är då viktigt att komma ihåg att om det kommer nya elever som börjar sitt första år måste man lämna tillbaka instrumentet till förmån för nya elever.

Instrumentkostnader
När man spelar musik behöver man ett instrument och under första året kan eleven låna orkesterinstrument på Kulturskolan. Om instrumentet inte finns att låna på Kulturskolan kan läraren ge vissa råd kring instrumentinköp, men får inte rekommendera specifika varumärken eller försäljningsställen.

Instrument som finns att låna på Kulturskolan

 • Tvärflöjt
 • Saxofon
 • Oboe
 • Fagott
 • Valthorn
 • Baryton
 • Tuba
 • Trumpet
 • Trombone
 • Fiol
 • Klarinett
 • Altfiol
 • Cello
 • Kontrabas

Instrument du behöver tillhandahålla själv

 • Piano
 • Gitarr
 • Trummor
 • Blockflöjt
 • Ukulele
 • Elbas

Att låna instrument i Kulturskolan är avgiftsfritt. Eventuell förslitning åtgärdas av Kulturskolan. I övrigt bekostas reparationer av elev/förälder. Det lånade instrumentet kan omfattas av familjens hemförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag.

Lånekontrakt

 • I och med att du godkänner användarvillkoren har du också skrivit under lånekontraktet.
 • När eleven ej längre deltar och avanmälts, eller haft instrumentet under ett år, ska instrumentet återlämnas inom två veckor.
 • Om instrumentet inte är återlämnat inom två veckor utgår en påminnelseavgift på 350 kr.
 • Om instrumentet inte är återlämnat när betalningstiden av påminnelseavgiften har uppnåtts kommer instrumentets marknadsvärde att faktureras.

Litteratur
I vissa musikkurser behöver du skaffa notböcker.

Tillbehör
Du kan också behöva skaffa tillbehör såsom exempelvis rörblad till saxofon, harts till stråkar, plektrum och capo till gitarr, basförstärkare till elbas, hörlurar, strängar, trumstockar, notställ.

Förbrukningsvaror
I kurser där elever får använda material från Kulturskolan exempelvis teatersmink, tyger kan en kostnad till självkostnadspris tas ut.

Anmälan till en terminskurs eller kortkurs är bindande.

Det finns olika sätt att prova på olika ämnen på Kulturskolan genom exempelvis kompisveckor, öppet hus, workshops, kortkurser och lovkurser där man får träffa våra lärare och prova ett ämne under kortare tid. Håll utkik i kurskatalogen StudyAlong och på sociala medier.

Om du ångrar dig har du rätt att avboka platsen. Avbokningen gör du som vårdnadshavare i ditt vårdnadshavarkonto på StudyAlong.

Meddelande till lärare och/eller frånvaro gäller inte som avbokning.

Anmäl mig till Kulturskolan (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Skellefteå Kulturskola är en del av Skellefteå kommun och hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR och offentlighetsprincipen. Info finns här:

Här kan du läsa mer om GDPR Öppnas i nytt fönster.

I samband med din registrering och kursbokning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig och för att uppfylla vårt uppdrag (att utföra kulturskoleverksamhet) som är av allmänt intresse.

Kulturskolan dokumenterar ibland undervisningen med bild och ljud och använder detta för pedagogiska ändamål. Vi sprider inget vidare utanför gruppen utan att ha ett uttalat godkännande ifrån vårdnadshavare/elev.

Vid framträdanden på allmän plats, exempelvis på utomhusscener kan Kulturskolan inte styra vilka andra som fotograferar eller hur de sprider materialet.

På filmkurserna ingår det som en del av undervisningen att som elev filma och bli filmad. Vi ser på filmerna tillsammans i gruppen och visar dem för inbjuden publik vid speciella tillfällen, men sprider dem inte vidare på mejl, sociala medier eller liknande utan ett uttalat samtycke ifrån vårdnadshavare/elev.

Prata i första hand med läraren om det är något som inte funkar eller om det är något du vill förändra. Ofta går det att rätta till problemet.

Önskemål, förslag och klagomål kan också lämnas via mail.

Senast uppdaterad: