Hammarängen

  • Projekt Verksamhetsmark
  • Fas Genomförd
  • Plats Sörböle

En logistikhub för ett hållbart Skellefteå

Efterfrågan på hållbara industriområden ökar, både från befintliga företag som vill expandera såväl som nya etableringar. Hammarängens industriområde har utvecklats för att möta det växande behovet. Industriområdet stod klart hösten 2023.

Industriområdet ligger väster om Burträskvägen, i direkt anslutning till Hammarängens befintliga industriområde. Här är företagen verksamma inom framför allt logistik och transport, men även lagerverksamhet och lättare tillverkning. Den totala tomtytan är cirka 25 hektar fördelat på ett 25-tal tomter mellan 7 000 och 13 000 kvadratmeter.

Under arbetet med industriområdet har innovationer som eldriven bergskross, dagvattenhantering, energisnåla byggbodar och en drönarflygplats gjorts. Ett av målen som uppnåddes var en hållbarhetscertifiering enligt BREEAM Design & Construction nivå Excellent. BREEAM Infrastructure hette tidigare CEEQUAL.

Ett stort antal nya näringsområden i Skellefteå behöver tillgång till fungerande transporter. På Hammarängen har förutsättningar skapats för en helt ny logistikhub, med både branschutvecklande hållbarhetsarbete och bra geografisk placering i direkt anslutning till E4. Skellefteås tillväxt gör transportflödena allt viktigare och Hammarängen spelar en central roll, med närhet till E4, Port of Skellefteå och Skellefteå Airport.

Aktörer
Skellefteå kommun
Skanska

Aktuellt i projektet

Länkar

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Frågor och svar

Det kommer att finnas anslutning från Betongvägen och gamla Burträskvägen. Även förutsättningar för kollektivtrafik ska tas i beaktning och det skapas en anslutning för gång- och cykeltrafikanter från gamla Burträskvägen.

Det finns inga specifika krav på vilken typ av verksamhet som ska bedrivas för att ha möjlighet att köpa en tomt på området. Däremot är grundtanken att det främst är företag kopplade till logistik och transport som kommer att attraheras av områdets geografiska placering och logistiska möjligheter. Dessutom kan det bli aktuellt med till exempel verksamheter inom lager och lättare tillverkning, speciellt om de har en naturlig koppling till logistik och transport.

Det finns alltid moment kopplade till hållbarhet där utfallet inte når upp till högt ställda mål, bland annat på grund av utomstående faktorer som inte är möjliga att påverka. Dessutom är hela branschen fortfarande i en lärande och utforskande fas, där både Skellefteå kommun och Skanska vill driva på utvecklingen och flytta gränserna framåt för vad som är möjligt att uppnå inom hållbarhet. Samtidigt är det inte en tävling som går ut på vem som är bäst, utan om att göra nya framsteg som hela branschen kan ta tillvara.