För- och grundskolans vision och mål

Alla barn är välkomna i vår kommun där de ska ha möjligheten att bli sitt bästa jag.

Skellefteås kommunala förskolor, förskoleklasser, fritids och grundskolor arbetar tillsammans för att alla elever ska komma in på ett nationellt gymnasieprogram efter årskurs 9. Det innebär att vi ständigt arbetar för att ditt barn ska finnas i ett sammanhang som känns inbjudande och tryggt. Vi ser det som en självklarhet att barnen och eleverna ska känna arbets- och studiero.

Våra skolor arbetar med både ämneskunskaper och demokratiska värderingar. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att varje barn ska bli sitt bästa jag.

För att nå dit strävar vi hela tiden mot ett antal mål. Dessa mål är antagna av för- och grundskolenämnden i Skellefteå kommun.

 1. Lärmiljöerna är tillgängliga
  Vi har nått målet när
  • lärmiljöer är anpassade utifrån ett pedagogiskt, fysiskt och socialt perspektiv, så att de är bra för alla och nödvändiga för vissa
  • lärmiljöer ger alla barn och elever möjlighet att bli sitt bästa jag.
 2. Barnets bästa är beaktat
  Vi har nått målet när
  • vi tar beslut med hänsyn till barnets perspektiv*, barnperspektivet**och barnrättsperspektivet***
  • vi har fungerande rutiner och system för barns och elevers delaktighet och inflytande.

  * Barnets perspektiv = Vi för dialog med barnet/eleven tillsammans med dess vårdnadshavare för att allas röster ska bli hörda.
  ** Barnperspektivet = Vi lyssnar till professionens bedömning gällande vad som är bäst för barnet/eleven utifrån individ- och/eller gruppnivå.
  *** Barnrättsperspektivet = Vi förhåller oss till vad lagstiftningen säger inom det område ärendet gäller.
 3. Likvärdigheten är säkerställd
  Vi har nått målet när
  • alla elever kan läsa efter årskurs 1 och när de är behöriga till gymnasiet efter årskurs 9.
  • varje barn och elev möter arbetssätt som möjliggör likvärdig bedömning av måluppfyllelsen
  • vi har rutiner och system som säkerställer att varje barn och elev möter en likvärdig verksamhet idag och imorgon
  • vi fördelar resurser kompensatoriskt så att varje barn och elev kan utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.
 4. Lärandet är synligt
  Vi har nått målet när
  • lärandet är formativt* för alla och progression av utveckling synliggörs på alla nivåer i styrkedjan
  • vi har en dela-kultur
  • stolthet visas över lyckanden och lärdomar dras av misslyckanden
  • formativt förhållningssätt genomsyrar alla våra utbildningsformer
  • alla elever är behöriga till gymnasiet.

  * Formativ bedömning är till för elevers livslånga lärande. Detta innebär att kontinuerlig återkoppling är en grundbult i arbetssättet och lärarna måste vara medvetna om hur olika typer av respons påverkar elevers lärande och ökad måluppfyllelse.

  Motsatsen till formativ bedömning är summativ bedömning, som ofta handlar om prov, test, rätt eller fel. Båda sätten behövs i dagens undervisning.
Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2019-05-21