Bostadsanpassning

Du kan söka bidrag för bostadsanpassning hos kommunen om du på grund av bestående eller långvarig funktionsnedsättning behöver anpassa din bostad för att den ska fungera i din vardag.

Du kan söka bidraget för att göra anpassningar i din permanenta bostad för att det ska bli lättare för dig att sköta din hygien, laga mat, äta, sova och ta dig in i och ur bostaden.

Vanliga exempel på bostadsanpassningar är att ta bort trösklar, ersätta ett badkar med en dusch, installera en spisvakt, göra en ramp till entrén, bredda en dörröppning, installera automatiska dörröppnare och specialhissar.

Information om bidraget

Vad du kan söka bidrag för beror på vad du har för funktionsnedsättning och hur den påverkar dig i din vardag. Anpassningen ska vara nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Du kan söka bidrag för bostadsanpassning om behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel genom hjälpmedel eller omdisponering av bostaden.

Ansök om bidrag

Du ansöker om bidrag till bostadsanpassning via vår e-tjänst eller på en särskild blankett (du hittar även den via knappen till e-tjänsten nedan). Blanketten kan skannas in och skickas digitalt, postas till adressen som står på blanketten eller lämnas till kundtjänst.

Ansök om bidrag till bostadsanpassning (Länk till annan webbplats)
Skicka in blankett eller intyg (Länk till annan webbplats)

Förutom själva ansökan ska du även skicka in:

Fastighetsägaren (samtliga om det finns flera) ska skriva under blanketten och därigenom godkänna bostadsanpassningen.

Beslut och utbetalning

När din ansökan har kommit till kommunen och är komplett utreder en handläggare ditt ärende. Vid behov bokar handläggaren tid för ett hembesök hos dig. Handläggaren bedömer om de sökta åtgärderna är bidragsberättigade enligt Lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Om du får bidrag till en bostadsanpassning ska du kontakta en entreprenör (hantverkare) och beställa arbetet. När arbetet är färdigt skickar du in kopior på fakturorna till kommunen. Därefter betalar kommunen ut det faktiska beloppet så du kan betala fakturorna.

Om du har fyllt i en fullmakt hjälper kommunen till att upphandla entreprenör, anlita entreprenör och betala för arbetet med ditt bidrag.

Tänk på att

  • du kan inte få ROT-avdrag och bostadsanpassningsbidrag för samma arbete.
  • om du beställer ett större arbete än vad som ingår i beslutet betalar du själv för det som inte ingår i beslutet.
  • du kan inte få bidrag för eget arbete, endast för materialet.
  • arbetet och anpassningen ska utföras på ett fackmässigt sätt och följa gällande regelverk.
  • konsumentlagstiftningen gäller mellan dig och entreprenören du anlitar. Kommunens konsumentrådgivare kan ge dig mer information om dina rättigheter enligt konsumentlagstiftningen.

Kommunens konsumentrådgivare

Överklagande av beslut

Om du får avslag på hela eller delar av din ansökan kan du överklaga beslutet till kommunen. Kommunen kan ändra beslutet om det kommit fram ny information som påverkar beslutet. Om kommunen står fast vid sitt beslut kan du överklaga till Förvaltningsrätten.

Vänd dig till Skellefteå kommuns kundtjänst om du vill ha information om hur du överklagar.

Ansök om bidrag till bostadsanpassning (Länk till annan webbplats)

Nedladdningsbara blanketter:

Frågor och svar

Fastighetsägare kan ansöka om återställningsbidrag från kommunen för att återställa en bostadsanpassning som är till nackdel för andra boende.

Ansökan görs på särskild blankett.

I lagen om bostadsanpassningsbidrag §12-14 finns mer information Länk till annan webbplats.

Ja, i vissa fall kan du ansöka om bidrag i efterhand för anpassningar som gjorts senaste två åren.

Bifoga kopior på fakturor/kvitton samt ett intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig när du ansöker. Använd gärna via vår digitala tjänst.

Du kan söka bidrag för nödvändiga anpassningar i din permanenta bostad.

  • Du kan inte söka bidrag till bostadsanpassning om du bor i gruppboende eller i ett vård- och omsorgsboende (tidigare kallat särskilt boende och äldreboende).
  • Åtgärderna ska inte innefatta normalt underhåll av bostaden.
  • Behovet får inte ha uppstått på grund av byggnadstekniska brister.
  • Om du är nyinflyttad i din bostad och kände till din sjukdom eller funktionsnedsättning innan du flyttade kan du få avslag på din ansökan.
  • Du kan söka bidrag för bostadsanpassning om behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel genom hjälpmedel eller omdisponering av bostaden.

Läs vad som står i lagen om bostadsanpassningsbidrag. Länk till annan webbplats.

Kommunens handläggare arbetar med målet att du ska få ett snabbt beslut om bidrag till bostadsanpassning. När du har fått beslutet ska du själv beställa arbetet från en entreprenör (hantverkare).

Hur lång tid det tar innan bostadsanpassningen är färdig beror på när hantverkaren har tid att utföra arbetet. Berätta gärna för entreprenören när du beställer arbetet att det är angeläget att du får hjälp så fort som möjligt. Ring gärna till entreprenören och påminn om arbetet drar ut på tiden.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: