Arkitekttävling ska skapa mer liv och rörelse i Scharinsområdet

Översiktsbild Scharinsområdet

Foto: Jonas Westling

Scharins är ett gammalt industriområde precis vid Skellefteälven i Ursviken, uppkallat efter ett träindustriföretag som bedrev verksamhet där i nästan 100 år. Det var en blomstrande plats av historisk betydelse. Idag är stora delar av området igenvuxet och det finns goda möjligheter att planera bostäder och förbättra tillgängligheten till älvsrummet för allmänheten.

Området är dock förknippat med en stor utmaning, tidigare utsläpp från den fabrik som låg där. Trots omfattande saneringsinsatser uppfyller en del av marken inte kraven på säkra bostäder.

Hur kan vi ge nytt liv till det gamla industriområdet, och skapa en exklusiv livsmiljö omgiven av vatten och natur?

Hur kan vi ge nytt liv till det gamla industriområdet, och skapa en exklusiv livsmiljö omgiven av vatten och natur?

Några av de frågor vi vill ha svar på är:

 1. Vilka nya sätt finns det att bygga bostäder - trots den delvis förorenade marken? Vad kan vi lära oss från andra platser runt om i världen som har liknande erfarenheter?
 2. Hur kan vi bygga på det exklusiva läget med närheten till vatten och grönska, och skapa platser för både avkoppling och aktivitet?
 3. Hur kan vi öka tillgängligheten till vattnet för allmänheten?
 4. Hur kan vi lyfta fram historien?
 5. Hur kan vi främja social integration och känsla av trygghet genom olika typer av bostäder och mötesplatser?
 6. Hur kan vi främja biologisk mångfald och klimatanpassning?

Inspirationsfilm över området

Nedan kan du ta del av en film om tävlingsområdet som användes av deltagarna som information och inspiration.

De tre vinnarna av Europan17 i Skellefteå

Första plats: Safescape

Juryns utlåtande:

Förslaget hanterar på ett övertygande sätt, med hantverksmässig kvalitet och en utvecklingsbar struktur, både väl anpassad skala, genomarbetat offentligt rum, hänsyn till historien och landskapet och kopplingar till omgivande stråk och bostadsområden. Inom tillåtande och inbjudande stadsrum dras en fin sekvens av samspelande mötesplatser, genom vilka förslaget förtjänstfullt lyfter fram älven som central mötesplats, och på ett trovärdigt sätt kopplar även befintliga bostadsområden till aktiveringen mot vattnet. Förslagets fortsatta process stärks av tydliga diagram, som underlättar utvecklingsarbetet.

Arkitekterna
Mahla Ebrahimpour (IR), arkitekt
Agnieszka Lula (PL), arkitekt
Jan Wańczyk (PL) arkitekt
Yuan Lin (CN) stadsplanerare
Samarbetspartners
Nathaniel David Carden (US), arkitekt
Maya Sleiman (LB), bygginjengör

Ta del av mer information via Europans webbplats, klicka på länken för att ta dig vidare. Länk till annan webbplats.

Illustration om hur Scharinsområdet i Ursviken kan utvecklas
Illustration hur Scharinsområdet kan komma att se ut

Andra plats: Influencer flod

Juryns utlåtande:

Influencer flod lyfter med ett fint helhetsgrepp i framställningen fram det inspirerande angreppssättet att låta landskapet vara utgångspunkt och sätta mönstret för hur det urbana tar form, vilket har förutsättningar att skapa unika värden och unika stadsrumskvaliteter.
Förslaget tar sig också på ett övertygande sätt an mobilitetsfrågan, genom att lösa bilparkering och placera tågstationen på ett sätt som inbjuder till klimatsmart resande, och samtidigt visa på en kvalitativ bilfri livsstil.

Arkitekterna
Saverio Torzoni (IT), landskapsarkitekt
Filippo Marconi (IT), arkitekt
Gioia Romani (IT), arkitekt
Isabella Trabucco (IT), arkitekt
Samarbetspartner
Carlo Pisano (IT), arkitekt

Ta del av mer information via Europans webbplats, klicka på länken för att ta dig vidare. Länk till annan webbplats.

Översiktsbild hur Scharinsområdet kan komma att se ut
Illustration hur Scharinsområdet kan komma att se ut

Hedersomnämnande: Octopus Enigma

Juryns utlåtande:

Förslagets har utifrån ett helhetsperspektiv på område och samhälle format en bebyggelsemässigt både fragmenterande och adderande struktur, som tar utgångspunkt i ett tankeväckande teoretiskt resonemang med utgångspunkten att låta naturen styra fram de platser som kan bebyggas. Förslaget framhåller på ett förtjänstfullt sätt och med poetisk framtoning en hänsynstagande process som utgår ifrån industrihistorien, dialog med lokalbefolkningen, återbruk av material, samt är anpassningsbar i skala.

Arkitekterna
Joffrey About (BE), arkitekt
Noël Picaper(FR), arkitekt.

Ta del av mer information via Europans webbplats, klicka på länken för att ta dig vidare. Länk till annan webbplats.

Illustration hur Scharinsområdet kan komma att se ut

Ett stort tack!

Till alla som har röstat och tyckt till om förslagen, samt till de som besökte Öppet Hus i Ursviken. Rösterna var spridda över flera förslag. Många har uttryckt vikten av att det som byggs passar in i omgivningarna, och att området blir tryggt med en blandning av bostäder och invånare med olika bakgrund och ålder. Man vill gärna se nya förskolor, idrottsplatser och service, samt en fin strandpromenad som är tillgänglig för alla. Förslaget bör koppla till historien, ta hänsyn till klimatförhållanden, skapa kontakt med naturen och vattnet, och grönytor för rekreation och idrott.

Nästa steg i processen:

Vi är nöjda med resultatet och våra frågeställningar har besvarats. Det vinnande förslaget kan bidra till att skapa en unik livsmiljö för invånarna i Ursviken men även en attraktiv plats för hela Skellefteå. Vi behöver ytterligare diskutera utfallet av tävlingen och utvärdera förslagen inom organisationen, och se hur de bäst kan uppfylla våra önskemål och marknadens förutsättningar. Ett tilläggsuppdrag kommer sen att ges till de tre vinnande teamen, som tillsammans får vidareutveckla och modifiera förslaget i dialog med kommunen.

Det blir en första träff med teamen för första gången i april vid en prisceremoni. En workshop kommer då att hållas där teamen får presentera sig och förslagen. Mycket arbete och utredningar kvarstår dock och ett planprogram och detaljplan ska tas fram. Tidshorisonten är lång då det innebär att utveckla en helt ny stadsdel.

Vi har gjort följande bedömning av det vinnande förslaget Safescape, kort sammanfattat:

 • Bidraget tar ett helhetsgrepp och har en stark hållbarhetsprofil inte minst utifrån social hållbarhet.
 • Blandad bebyggelse för människor i olika åldrar och bakgrunder, alltifrån radhus till flerfamiljshus, samt en täthet och skala som passar befintlig bebyggelse och omgivningarna och som kan anpassas efter behov.
 • Många mötesplatser som kan bidra till att skapa gemenskap och känsla av trygghet.
 • Öppnar upp för allmänheten genom att utveckla strandlinjen och skapa vackra platser för rekreation och avkoppling.
 • Utveckla grönområden för rekreation utifrån alla årstider och aktiviteter för så väl sommar som vinter.
 • Fokus på gång- och cykel, gemensamhetslösningar för mobilitet och transporter, samt förbättrad busstrafik genom området.
 • Ökad tillgängligheten till området genom att utveckla gång- och cykelstråk, samt fler säkra passager över trafik- och järnvägsled.
 • Plats för service, förskolor, idrott, kultur och historia. Det mesta som behövs i vardagen ska kunna nås inom 15-minuter med gång eller cykel.
 • Intressanta och genomtänkta förslag på innovativa metoder att bygga på tidigare industrimark.
 • Starkt miljö- och klimatperspektiv med gröna stråk och till exempel skapandet av regnträdgårdar för klimatanpassning och ökad biologisk mångfald.

Historia

Tidigare låg en pappersmassafabrik på området som var igång i 160 år. Det var ett av de största företagen i Norra Sverige som bedrev handel över hela världen. Fabriken stängde i början av 80-talet. Efter det sanerades marken i 18 år, 7000 ton jord togs bort och fylldes på med ny jord fri från föroreningar.

Trots all sanering finns det delar av marken, cirka en halv meter under jord, som fortfarande innehåller föroreningar. Det finns inget utläckage och ingen risk för människor eller djur att vistas i området, men att gräva djupt i marken är inte att rekommendera. Därmed uppfyller marken inte Sveriges strikta regelverk för säkra bostäder. Det här är den största utmaningen för arkitekterna att lösa!

Området har varit övergivet ett antal år. Temporära bostäder har satts upp för de som jobbar vid det nya industriområdet, men kommer att tas bort. Vi planerar för minst 1000 bostäder här, samt områden för avkoppling och aktiviteter. och även att förbättra tillgängligheten till vattnet för allmänheten.

Bogserbåt i älven

Fakta om Skellefteå kommuns deltagande i Europan17

 • Tävlingen har startade 26 mars 2023.
 • Vinnarna presenterades 4 december 2023.
 • 40 tävlingsområden i Europa, varav 5 olika kommuner i Sverige.
 • Endast arkitekter (deltagare) under 40 år fick delta.
 • Tävlingen avslutas under våren 2024 i samband med en prisceremoni.
 • Mer information om de svenska tävlingsområdena: www.europan.se Länk till annan webbplats.
 • Tävlingsförslagen ses som inspiration inför kommande byggprojekt på området.

Frågor och svar

Nej, syftet med tävlingen är att arkitekterna ska presentera förslag på hur det går att bygga säkra bostäder på en förorenad mark, till exempel på pålar. Det är upp till arkitekterna att komma på kreativa lösningar. Dessutom är stora delar av området inte alls påverkade av föroreningar och där krävs inga särskilda åtgärder.

Det sker inget utläckage av föroreningar från området och det är inte heller någon risk för människor eller djur att vistas där. De delar av Scharinsområdet som varit påverkat av föroreningar har sanerats samtidigt som rena opåverkade jordmassor har lagts ovanpå. Det finns alltså inga föroreningar på ytan utan det är på vissa delar av området, på ett jorddjup under en halv meter ner i marken, där det fortfarande finns förhöjda halter.

Det vinnande laget i tävlingen får chans att tillsammans med kommunen jobba vidare med förslaget. Dock kommer fortsatta utredningar behöva göras i det fortsatta arbetet med en detaljplan som avgör vad och hur det får byggas. Planarbetet kommer att ske i dialog med allmänhet och myndigheter som länsstyrelsen.   

 • Arbetet med Scharinsområdet går vidare

  Nu är arkitekttävlingen Europan17 avslutad – men arbetet med planerna för Scharinsområdet i Ursviken fortsätter. Den 18 april hölls en prisceremoni i Stockholm för alla vinnande lag i den svenska delen av tävlingen. Dagen efter höll kommunen en workshop med de lag som prisats för sina förslag till Scharinsområdet.
 • Här är vinnaren av arkitekttävlingen för Scharinsområdet

  Arkitekttävlingen Europan17 är i slutfasen och nu har de vinnande bidragen utsetts. I tävlingen har många spännande förslag visat på hur Scharinsområdet i Ursviken kan utvecklas till en ny och hållbar stadsdel.
 • Skellefteå kommuns starka befolkningstillväxt gör det möjligt att bygga bostäder på nya platser i kommunen

  Med den starka befolkningstillväxten i Skellefteå är det viktigt att det fortsätter byggas bostäder på olika platser i kommunen. Nu presenteras de olika bidragen i arkitekttävlingen Europan17 som Skellefteå kommun deltar i. De olika arkitektbyråernas förslag visar på möjligheterna att blåsa nytt liv i ett centralt område i Skellefteå som stått orört i många år.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: