Detaljplan för Hallen 11 med flera

Syftet med detaljplanen är att tillskapa ytterligare mark för upplagsytor för Skellefteå krafts fjärrvärmeverksamhet.

I den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen beskrivs Risberget och delar av planområdet som viktigt att bevara, och att hellre utveckla det gröna på Hedensbyn för skydd mot partiklar och buller mot kringliggande bostadsområden. Syftet med detaljplanen bedöms därmed gå emot den fördjupade översiktsplanens intentioner.
Området omfattas av två gällande detaljplaner där genomförandetiden har gått ut.

Intill föreslagen upplagsyta i norr sträcker sig dikningsföretag som behöver hanteras under planarbetet. Ett geotekniskt och bergtekniskt utlåtande behövs med tanke på ingrepp i berget och dess slänter som kan innebära risker för ras/skred.

Under fortsatt planarbete behöver även en naturvärdesinventering och en översiktlig ekosystemtjänstanalys tas fram för att bedöma påverkan på berget och ianspråktagande av det gröna.

Inom området finns det två registrerade fornlämningar. Enligt fornminnes-informationssystemet (FMIS) utgörs båda av rösen. De är i nuläget inte undersökta, men kommer behöva hanteras i ett fortsatt planarbete.

GDPR-handlingar

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan vissa handlingar, helt eller delvis, inte publiceras på kommunens hemsida.
Handlingar benämnda (GDPR) finns därför endast, i sin helhet, tillgänglig vid eventuell utställning i stadshuset, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå.
Handlingarna kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00.

Relaterat:

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se