Välkommen till oss!

Norrbacka förskola byggdes 2015 och ligger på Alhemsområdet i Skellefteå. Vi har en stor fin lekpark och ett friluftsområde inpå knuten och en utegård som uppmuntrar och stimulerar till lek.

Norrbacka förskola består av tre enheter, har tio avdelningar och cirka 160 barn. Det finns förskollärare och barnskötare på samtliga avdelningar. Vi har fyra avdelningar; Prickan, Rutan, Randan och Brokan med barn mellan 1 och 5 år. På Liten enhet finns avdelningarna Liten Blå, Liten Grön och liten gul med barn 1-3 år. Stor enhet består av avdelningarna Stor Gul, Stor Blå och stor grön med barn 3-5 år.

Vad vill du göra i dag?

Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)
Lämna in schema (Länk till annan webbplats)
Lämna inkomstuppgift (Länk till annan webbplats)
Lämna kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Se mina ärenden (Länk till annan webbplats)

Rektor

Caroline Kauppi

Biträdande rektor

Johanna Norlund

Telefonnummer

0910-73 70 55

E-post

ForskolaNorrbacka.Brokan@skelleftea.se

Besöksadress

Torsgatan 21
931 38 Skellefteå

Vår förskola ska kännetecknas av en genomarbetad grundverksamhet som genomsyras av glädje, lek och engagemang. Med ett utforskande och inspirerande arbetssätt skapar vi tillsammans ett lustfyllt lärande. Förskolans kvalitet dokumenteras kontinuerligt och systematiskt med utgångspunkt i förskolans läroplan och skollagen. Där reflekterar, utvärderar och säkerställer samtliga avdelningar på Norrbacka arbetet, både med gemensamma och avdelningens prioriterade mål, grundverksamheten, värdegrundsarbete genom barnsyn samt planen för arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Vår vision

Vi vill, vi vågar, vi kan – tillsammans!

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

För att säkerställa likvärdigheten mellan avdelningarna har vi en gemensam kvalitetsutvecklingsgrupp där en pedagog per avdelning deltar. Där samtalar och reflekterar vi kring verksamhetsutveckling samt andra pedagogiska frågor. Vi har också gemensam kompetensutveckling för samtliga pedagoger där vi i största möjliga mån bjuder in föreläsare till Norrbacka och på så sätt möjliggör vi samma kompetensutveckling för alla pedagoger.

Ta del av hur arbetet mot diskriminering och kränkande behandling går till

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se