Sorteringskrav förpackningar

Här kan du läsa vad som gäller kring nya lagar om utsortering av förpackningar och matavfall för verksamheter. Var de kan lämnas, vilka som har tillstånd att hämta avfallet, vanliga frågor och svar med mera.

Den 1 januari 2023 trädde förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar i kraft. Förutom förordningen har ändringar gjorts i avfallsförordningen (2020:614) som handlar om förpackningsavfall. Reglerna ska underlätta för verksamheter att sortera och lämna sitt förpackningsavfall.

Länk till annan webbplats.Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du ta del av de nya regler som gäller kring förpackningsavfall från verksamheter

Den som har förpackningsavfall ska sortera ut detta från annat avfall. Det som ska sorteras ut ska delas upp i följande fraktioner:

 1. papper och kartong,
 2. plast,
 3. metall,
 4. färgat glas,
 5. ofärgat glas,
 6. plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem enligt 4 kap. 3 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar,
 7. trä och,
 8. övrigt förpackningsmaterial (det kan vara förpackningar av kork, porslin, keramik, tyg mm)

Det är den som har förpackningsavfall som ska sortera ut och detta bör ske på den plats där avfallet produceras. Att köpa tjänst med blandcontainer och låta sortering ske av avfallsanläggning bedömer Naturvårdsverket, inte uppfyller kraven enligt avfallsförordningen.

För enskilda verksamheter finns ingen möjlighet att söka dispens från sorteringskravet.

Förpackningsavfall som klassificeras som farligt avfall ska sorteras ut som farligt avfall och hållas skilt från annat avfall. Detta gäller förpackningsavfall som har farliga egenskaper på grund av själva materialet som förpackningen är tillverkad av, om förpackningen är förorenad med farliga ämnen från tillverkningsprocessen eller om förpackningen har förorenats under användningen.

Förpackningar som omfattas av producentansvaret definieras som en engångsartikel eller annan produkt som har framställts för att:

 • Innehålla en vara
 • Skydda en vara
 • Presentera en vara
 • Användas för att leverera eller på annat sätt hantera en vara

Detta gäller från råmaterial till slutlig produkt och från producent till användare.

Produkten omfattas om den har någon av ovanstående funktioner och är en:

 • Konsumentförpackning (förpackning som på försäljningsstället utgör en säljenhet för den slutliga användaren eller konsumenten av varan)
 • Gruppförpackning (förpackning som på försäljningsstället omfattar en grupp säljenheter och kan tas bort utan att det påverkar varorna)
 • Transportförpackning (förpackning som underlättar hantering och transport av ett antal säljenheter eller gruppförpackningar för att förhindra skador vid hantering eller transportskador)
 • Serviceförpackning (förpackning som fylls vid försäljningstillfället eller används för obearbetade produkter från jordbruk eller trädgårdsnäring)

Från och med den 1 januari 2024 ska den som har en förpackning som innehåller avfall se till att förpackningen skiljs från innehållet. Detta för att möjliggöra en ökad materialåtervinning av både förpackningsavfallet och det avfall som är förpackat.

För en del verksamheter, exempelvis livsmedelsbutiker, kan detta krav komma att innebära förändringar för verksamheten vad gäller främst hanteringen av förpackat matavfall. Skyldigheten att tömma förpackningen på innehåll begränsas inte enbart till matavfall utan avser också annat avfall. Skyldigheten gäller både för hushåll och verksamheter.

Tömma förpackningar från sitt innehåll (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunalt avfall är den delen av ditt avfall som
kommunen ansvarar för och som liknar det avfall som uppstår i hushåll. Så som rest- och matavfall från personalytor, och från lokaler som serverar
måltider som ska ätas direkt (t ex. restauranger och skolor).
Det här räknas som kommunalt avfall för livsmedelsverksamheter:

 • Utsorterat livsmedel från butiker, t ex. färskvaror som frukt och grönt som inte är ABP.
 • Utsorterat livsmedel som är ABP kategori 3 och som är dokumenterat.
 • Utsorterat livsmedelsavfall från butiker, som separeras från sin förpackning, t ex. krossade tomater eller ost med utgånget datum.
 • Ätlig olja, som matolja och spillfett.
 • Fett från fettavskiljare.
 • Det finns vissa undantag för vad som räknas som kommunalt avfall, t ex. vad gäller grovavfall och farligt avfall. Kontakta din kommun om du
  känner dig osäker på vilken typ av avfall du hanterar.

Vad gäller för rest- och matavfall som uppstår i personalrummet?

 • Rest- och matavfall från personalutrymmen och lunchrum räknas som kommunalt avfall och ska hämtas av kommunens entreprenör.
 • Restavfall är det avfall som blir kvar efter att du sorterat ut förpackningar och matavfall.
 • Matavfall som uppstått i personalutrymmen räknas inte som ABP och kräver inte dokumentation.


Vad är kommunens ansvar?
Det är kommunens ansvar att samla in, transportera och behandla kommunalt avfall. Därför är det bara kommunens entreprenörer som får samla in, transportera och behandla kommunalt avfall

Som verksamhet upphandlar du själv vilken entreprenör som ska hämta och samla in era förpackningar. Är du en samlokaliserad verksamhet - läs mer om det under annan flik.

Från och med den 1 januari 2024 kan du som verksamhetsutövare lämna ditt utsorterade förpackningsavfall som har producerats i samband med din verksamhet, utan kostnad, till godkänd avlämningsplats. Det är också möjligt att anlita privat, godkänd aktör för hämtning

Mottagningsplatser Västerbotten:

 • Ragn-Sells Recylin, LIdvägen 5, 931 76 Skellefteå
 • PreZero Recycling, Dåva energiväg 25, 901 95 Umeå

Se mer på Näringslivets producentsansvars webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Flaskor och metallburkar som ingår i retursystemet (det vill säga pantflaskor och pantburkar) ska lämnas till retursystemet.

Att köpa tjänst med blandcontainer och låta sortering ske av avfallsanläggning bedömer Naturvårdsverket, inte uppfyller kraven enligt avfallsförordningen.

Det är inte tillåtet för verksamheter att lämnas sitt förpackningsavfall på någon återvinningstation eller återvinningscentral.

Kommunens insamling för verksamheter som är samlokaliserade med hushåll

Samlokaliserade verksamheter som delar soprum/ avfallsbehållare i fastigheter där även hushåll lämnar sitt avfall kan fortsätta med det och gå samman med fastighetsägaren vad gäller abonnemang och hämtning. Skellefteå kommun har skrivit avtal med tre entreprenörer man får upphandla för detta. Det är Stena, Ragnsells och Allmiljö.

En förutsättning är att verksamheten tillsammans med hushållen använder avfallsbehållare och anordningar för avfall på eller i anslutning till fastigheten (1 kap. 8 § förpackningsförordningen). Samlokaliserade verksamheter som valt kommunal insamling får från år 2027 nyttja kommunens lättillgängliga insamlingsplatser för insamling av skrymmande förpackningar av papper, kartong och plast.

Samlokaliserade verksamheter kan exempelvis vara företag som frisörer eller restauranger som bedriver verksamhet i nära anslutning till hushållen i flerbostadshus och som delar avfallsbehållare och andra avfallsanordningar med hushållen i fastigheten.

Vi har samlat mycket information för flerbostadshus på en annan sida. Där kan du även läsa vanliga frågor och svar.

Frågor och svar

Frågor och svar

När det kommer till förpackningsavfall från verksamheter har kommunen endast ansvar för att samla in förpackningsavfall från verksamheter som är samlokaliserade och som valt kommunal insamling.

Ansvar för insamling av förpackningsavfall från verksamhet (som inte är samlokaliserad) ligger på producenternas producentansvarsorganisationer och det sker genom mottagningsplatser. Det är också möjligt för marknadsdrivna system för materialåtervinning eller återanvändning att samla in och behandla förpackningsavfall som producerats i samband med verksamhet. Läs mer på Näringslivets producentansvars sida för mer information vilka som får hämta dina förpackningar samt var de kostnadsfritt kan lämnas. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Från 1 januari 2024 gäller krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från hushåll och verksamheter.

Det kan t.ex. var matavfall från personalmatsal. Det är Skellefteå kommun som ansvarar för insamling av matavfallet. Kontakta Skellefteå kommun via kundtjänst för abonnemang och utkörning av kärl.

För verksamheter där matavfall uppkommer ska hämtning av matavfall ske efter behov, dock minst en gång var 14:e dag.

För livsmedelsverksamheter, restauranger etc se specifikationen på sidan "Information för livsmedelsverksamheter".

Naturvårdsverket anger att specialbostäder är där de boende folkbokför sig per lägenhet/bostad är att betrakta som hushåll. Följande boendeformer är att betrakta som hushåll: lägenheter som tillhör ett äldreboende (till exempel trygghetsboende, seniorboende och särskilt boende), LSS-gruppbostad samt studentbostäder med korridor. Däremot är följande boendeformer inte att betrakta som hushåll: HVB-hem, fängelser, militäranläggningar och sjukhus.

Naturvårdsverkets bedömer att gäststugor eller stugor som ingår i en semesterstugby eller en liknande byggnadsgrupp inom en fritids-, rekreations- eller turistanläggning, där det till en övervägande del bedrivs uthyrningsverksamhet, är en verksamhet och inte ett fritidsboende. Förpackningsavfallet som uppstår där ska därför hanteras och samlas in som förpackningsavfall från verksamhet.

Ja, frigolit är en plastförpackning och ska lämnas på en anvisad plats för förpackningar. Enda undantaget är så kallad byggfrigolit. Det lämnas till energiåtervinning.

De enda undantag som finns från kravet att separera förpackningen från dess innehåll är om förpackning innehåller farligt avfall eller läkemedelsavfall, och förpackningen i dessa fall underlättar den praktiska hanteringen av avfallet. Några övriga undantag finns inte.

Det går dock att söka dispens från kravet. Av avfallsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beslutad av Sveriges riksdag, framgår vilka grunder som kan berättiga en dispens:

 1. det är inte tekniskt genomförbart med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling,
 2. det skulle bli ett jämförbart återvinningsresultat med en annan hantering,
 3. det ger inte det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan, eller
 4. det skulle medföra oskäliga ekonomiska kostnader.

Kontakta tillsynsmyndigheten för din verksamhet för eventuell dispensansökan.

Ja. Även om det är förpackningsavfall som liknar det som uppstår i hushåll är det Naturvårdsverket tolkning av bestämmelserna att denna typ av avfall är förpackningsavfall från verksamhet och att den därför ska sorteras ut och samlas in som sådan. Förpackningen ska separeras från sitt innehåll innan den slängs.

Mat- och restavfall som uppstår i personalrum klassas som kommunalt avfall och ska därmed hämtas av kommunen. Kontakta Skellefteå kommun via kundtjänst eller använd e-tjänst "Beställa ändra sopkärl" .

Det förpackningsavfall som uppstår i din verksamhet, ska källsorteras och lämnas till återvinning. Det finns flera alternativ för dig att lämna förpackningsavfall.

1. Lämna på mottagningsplats

Du kan själv lämna ditt förpackningsavfall utan kostnad på Näringslivets producentansvars mottagningsplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., eller anlita en transportör som ansvarar för att hämta, anmäla och transportera avfallet till mottagningsplatsen.

2. Anmäl dig till kommunens insamling

Om du har en verksamhet samlokaliserad med hushåll, det vill säga som delar och använder samma kärl eller behållare som hushåll med fastighetsnära insamling, kan du anmäla dig till kommunens insamlingssystem och få dina förpackningar hämtade av dem.

3. Anlita en privat aktör

Du kan också välja att anlita en privat aktör som driver ett marknadsdrivet system för återvinning, som är anmält till Naturvårdsverket.

Förpackningsavfall från verksamheter får inte lämnas på kommunens återvinningsstationer

Samlokaliserade verksamheter som valt kommunal insamling ska få nyttja kommunens återvinningscentraler. Här ska samlokalisera verksamheter, precis som hushåll, utan kostnad kunna lämna allt utsorterat förpackningsavfall.

Samlokaliserade verksamheter som inte valt kommunal insamling och övriga verksamheter ska lämna sitt utsorterade för förpackningsavfall till mottagningsplatser för verksamheternas förpackningsavfall.

Senast uppdaterad: