Kommunalt insamlingsansvar

Regeringen beslutade sommaren 2022 om förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar.
Det är en stor reform som innebär att kommunerna står inför ett omfattande förändringsarbete med många viktiga
beslut att fatta

Förordningsförändringen innebär i korthet att kommunerna på mycket kort tid måste bygga upp en infrastruktur för insamling av förpackningsavfall fastighetsnära från hushåll och samlokaliserade verksamheter, tillsammans med mat- och restavfall

Sedan 1995 har Sverige haft ett producentansvar på förpackningar, du som invånare har lämnat dina förpackningar på producenternas Återvinningsstationer runt om i kommunen och i Sverige. Ansvaret för denna insamling övergår nu till kommunerna. Producenterna ersätter kommunerna för denna insamling och återvinner förpackningarna

Det är ett omfattande arbete som nu påbörjas då det ska byggas upp en ny infrastruktur för insamling.

De viktigaste datumen nu för alla kommuner i Sverige:

  • 30 september 2023 ska kommunerna lämna uppgifter till Naturvårdsverket.
  • 1 januari 2024 - Sveriges kommuner tar över insamling av förpackningsavfall från hushåll genom fastighetsnära insamling eller lättillgängliga insamlingsplatser. Kommunerna ska också erbjuda separat insamling av matavfall.
  • 1 januari 2026 – Kommuner ska samla in förpackningsavfall på torg och i parker samt andra populära platser där kommunen har ett renhållningsansvar enligt gaturenhållningslagen.
  • 1 januari 2027 – Alla kommuner ska ha infört fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från hushåll och anmälda samlokaliserade verksamheter. Kommuner ska samla in skrymmande förpackningsavfall via lättillgängliga insamlingsplatser.

  • 23/1 - 2023: Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att systemet för insamling av fastighetsnära avfall ska ske genom införandet av s.k fyrfacksystem. Nu börjar arbetet med planering för att genomföra detta. Ett arbete som kommer att ta några år att sätta i drift då det är en relativt stor förändring vilket bland annat kräver nya sopkärl, annan typ av sopbil med mera. Mer information om fyrfacksystem kommer.

Det förändrade insamlingsansvaret medför flera fördelar,
framför allt är det ett verktyg för att möta EU-krav och
höga mål för materialåtervinning till år 2030.

Ett kommunalt insamlingsansvar gör det möjligt att
samordna insamlingen av förpackningar med insamling
av mat- och restavfall samt returpapper, vilket innebär
möjligheter att effektivisera avfallshanteringen. Det blir
också ett tydligare system för hushållen med en sammanhållande part för avfallshanteringen. Att också inkludera
samlokaliserade verksamheter möjliggör samordningsvinster.

Fastighetsnära insamling av förpackningar gör det lättare
att göra rätt; erfarenheten visar att mer förpackningar
kommer att lämnas till materialåtervinning i stället för att
hamna i restavfallet.

Förändringen ska också öka återvinningen, minska nedskräpningen och möjliggöra ökad andel återvunnen plast
i förpackningar.

Vi kommer att ställa ut fyrfackskärlen under kommande år så att du kan se och kanske prova att dra ett kärl. Här nedan ser du var kärlen är utställda just nu.

  • 20 november - 30 mars Stadshuset, Trädgårdsgatan 6 Skellefteå


Fyrfackskärl Skellefteå kommun

Här hittar ni den presentation vi höll vid senaste mötet med BRF:er, flerbostadshusägare med flera. Affischer och annat informationsmaterial hittar ni på sidan om källsortering
Filerna nedan laddas ner automatiskt när du klickar:

Frågor och svar om fyrfackskärlen

Frågor och svar om fyrfackskärlen

Det är två stycken som vardera är på 370 liter. Varje kärl är 110 cm högt, 77 cm brett och 82 cm djupt. De olika facken i kärlet har olika storlek.

Kärl tömning varannan vecka: matavfall 118 l, pappersförpackning 177 l, färgat glas 30 l, tidningar och papper 45 l.

Kärl tömning var fjärde vecka: restavfall 140 l, plastförpackningar 155 l, ofärgat glas 45 l, metall 30 l.

Du kommer att kunna sortera ut och lämna mat- och restavfall, Förpackningar av papper-, plast-, glas- och metall samt returpapper. Är du osäker på vad som är vad tipsar vi om att du söker i vår källsorteringsguide. Länk till annan webbplats.

Nej, från och med att du får fyrfackskärlen, är det de som ska användas.

Nej, kärlen kommer i par. Du måste ha båda kärlen för att få full sortering.

Nej. TMR är ett privat företag som erbjudit den tjänsten. Har du använt den tjänsten får du nu, som tidigare, ta med dina förpackningar till en återvinningsstation. Ta med förpackningarna när du åker och handlar mat eller gör andra ärenden. Bor du i en- eller tvåfamiljshus får du sortering av åtta fraktioner på din egna tomt när fyrfackskärlen kommer.

Det finns möjlighet att abonnera på extra kärl. Då vi är en avgiftsfinansierad verksamhet (ej skattemedel) kan vi inte göra undantag eller ge bidrag utan vi ska styras av den taxa som är beslutad. Under sidan med avgifter hittar du kostnaderna för extra kärl.

Nej, det är förbjudet. Då kan inte sopbilen tömma kärlen och måste lämna de otömda. Sopbilen har fyra fack för tömning där det inte får blandas felaktigt.

Det ena kärlet kommer att tömmas varannan vecka. Det andra töms var fjärde vecka.

I det som töms varannan vecka kommer du att sortera ut matavfall, pappersförpackningar, färgat glas samt returpapper (tidningar samt papper)

I kärlet som töms var fjärde vecka sorterar du ut restavfall, plastförpackningar, ofärgat glas samt metallförpackningar.

Det kommer tidigast att starta någon gång under det första kvartalet 2025 i det områden där kommunens egna sopbilar tömmer. Vad gäller entreprenörsområdena så är det senare delen av 2025. Mer information om detta kommer längre fram.

För just fyrfackskärlen handlar det om en ökad avgift på 45 kr/ år. Däremot höjs avfallstaxan om fullmäktige beslutar om det som är föreslaget. Avfallsabonnemangen har inte höjts på många år och precis som för alla andra branscher ökar kostnaderna även för oss. Transport- och behandlingskostnaderna för mat- och restavfall har ökat markant.  Förbränningskostnaderna har ökat under en längre tid och från och med 2023 beläggs även avfallsförbränningen med utsläppsrätter vilket ökar kostnaderna ytterligare. Taxan är något som tas beslut av våra politiker i fullmäktige.

Ja, Det enda som händer då är att du inte lämnar något i facket för matavfall. Det ska vara en kompost som är ansökt och godkänd av miljöverksamheten.

Nej, tyvärr så är den inte anpassad för fyrfackskärlen utan endast för de mindre bruna matavfallskärlen, 140 l.

Ja, fyrfackskärl används i dagsläget i mer än 70 andra kommuner. Många kommuner har använt det i väldigt många år. Det finns mycket erfarenhet och kunskap samlat vi tar del av. Längst norrut så är det Härnösand som har fyrfackskärl.

Du ska ställa kärlen på samma ställe som du gör med de kärl du har idag.

Frågor och svar för flerbostadshus

Frågor och svar för flerbostadshus

Nej. Fyrfackskärlen är inte dimensionerade för flera hushåll vilket medför att flerbostadshus behöver andra lösningar. Exempelvis soprum, underjordsbehållare eller en specifik plats för kärl utomhus. Det är fastighetsägarens ansvar att tillhandahålla utrymme för avfallshanteringen redan idag och det gäller även med det nya systemet. Så om du undrar hur det kommer att se ut i ditt område, kontakta din fastighetsägare.

Genom att kommunen får det formella ansvaret för insamling från hushåll och samlokaliserade verksamheter, så är det samma krav som gäller som för mat- och restavfall, dvs tvingande utsorteringskrav för förpackningsavfall. Fastighetsinnehavaren avgör hur utsorteringskravet ska verkställas – gemensamt utrymme i fastigheten, kärl på gården, miljöhus etc. Kommunen kan inte ställa krav på inrättande av utrymme, dock på hur dessa utrymmen ska vara beskaffade om fastighetsinnehavaren väljer att inrätta utrymme.

Kraven avseende förpackningsavfallet är desamma som för rest- och matavfall och annat avfall under kommunalt avfall som hämtas fastighetsnära och som fastighetsägare är skyldiga att sortera ut. Det finns inte längre någon formell grund för fastighetsägare att avböja borttransport av förpackningsavfall, lika lite som man kan det för mat- och restavfall.

Kommunen kan inte ställa krav på inrättande av utrymmen vare sig när det gäller mat- och restavfall eller förpackningsavfall. Det kan anses utgöra ingrepp i enskilds ekonomiska förhållanden och för det krävs det stöd i lag, vilket det inte finns. Utsorteringskravet är tvingande men det är alltså upp till fastighetsinnehavaren hur det ska verkställas

Nej. Skellefteå kommun skriver avtal med Stena, Ragns Sells och Allmiljö för insamlingen av förpackningar i flerbostadshus. Kontaktuppgifter kommer att läggas in här. Avtalet är skrivet så att entreprenören inte får ta ut mer än en maxsumma på 1100 kr/ lägenhet och år exklusive moms.

Kommunen kommer ha fortsatt insamling av mat- och restavfallet.

Ja, vi har informationsblad på webben på på Svenska och Engelska. De får man ladda ner och själv skriva ut eller låta trycka upp. Det är fritt att använda. Det finns även affischer till soprum man kan använda. Alla tryckerier i Skellefteå har fått tillgång till de affischerna och kan trycka upp åt er för en avgift. Du hittar informationsmaterialet lite längre ner på sidan om källsortering.

Ni behöver rapportera in till avfall via den e-tjänst som tagits fram. Ersättningen för insamlingen av förpackningar kommer att betalas från Naturvårdsverket till Skellefteå kommun kvartalsvis, dvs fyra gånger per år. Ni kommer sedan att se det som ett avdrag på fakturan från Skellefteå kommun för avfallshämning. För närvarande ligger ersättningen på 350kr/lägenhet och år.

E-tjänsten: Rapportering av fastighetsnära insamling av förpackningar Länk till annan webbplats.


I och med att det blir ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar får fastighetsägare (inklusive bostadsrättsföreningar) och samfälligheter inte välja att anlita någon annan entreprenör än den/de som kommunen har upphandlat. Det är Ragnsells, Stena Recycling samt Allmiljö. Avtalet är skrivet så att den högsta avgift de får ta ut är 1100kr/ lägenhet exkl. moms

För mat- och restavfall är det fortsatt Skellefteå kommun ni ska kontakta för abonnemang och tömning.


Fastighetsägare (inklusive bostadsrättsföreningar) eller samfällighet som idag saknar insamling av förpackningar behöver förbereda för att planera och avsätta ytor för förpackningsinsamling (papper, plast, metall och glas i två fraktioner) och också gärna för returpapper. Det i nära anslutning till mat- och restavfallskärlen. Senast 1 januari 2027 ska fastighetsnära insamling vara på plats.
Ni behöver upphandla hämtning av förpackningar via någon av kommunens upphandlade entreprenörer, Stena Recycling, Ragnsells eller Allmiljö. Se mer under övriga frågor och svar.


Kravet på utsortering av förpackningsavfall har gällt sedan 1994 när producentansvaret infördes. Det innebär att du ska lämna dina förpackningar på en återvinningstation om möjlighet inte finns i huset du bor. Kravet på fastighetsnära insamling av förpackningsavfall införs dock först från och med 2027.

Nej. Enligt förordningen ska kommunen sköta insamlingen eller de av kommunen godkända entreprenörer. För flerbostadshus är det någon av de här upphandlade entreprenörerna man ska vända sig till: Stena, Ragnsells och Allmiljö.

Senast uppdaterad: