Avfall i kommunen

Avfallsplanen ska beskriva de förhållanden som påverkar avfallets mängd och sammansättning. En nulägesbeskrivning följer här med utgångspunkt i det år avfallsplanen skrevs – 2022 med statistik från 2021.

Förstora bilden

Avfall Sveriges Papport - Avfallstrend 2021

Det tidigare begreppet hushållsavfall har nu bytts ut till Kommunalt avfall och innefattar lite mer än tidigare. Detta är en följd av en ändring i definitionen i EUs avfallsdirektiv. Kommunalt avfall är blandat eller separat insamlat avfall från hushåll samt avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll (15 kap Miljöbalken). Utöver detta finns avfall som går under kommunalt ansvar så som visst avloppsavfall och visst bygg- och rivningsavfall. I Skellefteå ansvarar kommunen för insamling och omhändertagande av avfall.

Kommunen är uppdelad i två området för insamling av kommunalt avfall, ytterområdet som körs av entreprenör och centralort med omnejd som drivs i egen regi. Räknat på antal hämtställen är det cirka 60% egen regi och 40% entreprenör.

Matavfall hämtas från fastigheter främst via sopkärl men i vissa tätbebyggda områden från underjordsbehållare. Ett fåtal verksamheter har matkvarn i storkök som går till container. Matavfallet transporteras till kommunens biogasanläggning för produktion av biogas.

Restavfallet samlas likväl in via främst kärl eller underjordsbehållare. Viss användning av komprimatorer för blandat avfall finns hos verksamheter i kommunen. Restavfallet transporteras till en förbränningsanläggning. Vid avfallsplanens framtagande sker förbränning i en anläggning norr om Umeå. I denna förbränningsanläggning tas både energi och spillvärme tillvara.

Under 2021 samlades ca 16 kton hushållsavfall in. Till hushållsavfall räknas rest- och matavfall alltså det gröna och det bruna kärlet. Åren innan uppgick hushållsavfallet till över 17 kton vilket innebär att avfallet, trots ökat invånarantal, minskat i mängd.

Förstora bilden

Returpapper, som kommunen från 1 januari 2022 fått insamlingsansvar för, hämtas i anslutning till Förpackningsinsamlingens, FTI;s, återvinningsstationer samt till viss del fastighetsnära vid flerbostadshus. All insamling av returpapper sker via entreprenörer, uppdelat på fastighetsnära hämtning respektive lättillgängliga insamlingsplatser. Returpappret skickas för återvinning. Mängden insamlat returpapper har varje år minskat och trenden verkar fortsätta. Fler tidningar ges ut digitalt, färre vill ha reklam i brevlådan och många verksamheter arbetar med att minska pappersförbrukningen. Kommunens verksamheter arbetar med att minska pappersanvändningen och har infört många digitala hjälpmedel som ska ersätta papper. Viss kommunikation via pappersbrev kommer dock behövas även framöver.

Kommunen samlade under 2021 in cirka 13 ton returpapper per invånare.

Förstora bilden

Slam från enskilda avlopp töms regelbundet med slambil och körs till ett reningsverk i kommunen för rening och vidare rötning. Den totala mängden är cirka 11 820 ton slam per år.

En del verksamheter genererar även fettslam från fettavskiljare, en del av detta tas emot av Skellefteå biogasanläggning för rötning. Kommunen hämtar fettavskiljarslam från cirka 200 verksamheter.

Grovavfall är avfall som inte får plats eller ska lämnas i det gröna kärlet som finns vid fastigheten. Det kan lämnas på en av kommunens åtta återvinningscentraler. Där kan grovavfallet sorteras för att sedan återbrukas, återvinnas och/eller tas tillvara på bästa sätt.

Fram till och med år 2022 har avfallsverksamheten byggt så att sju av de åtta återvinningscentralerna har ÅVC-kort. Det innebär att den som ansökt och medverkat på en utbildning även får tillgång till återvinningscentralerna vid obemannade tider. Denna möjlighet ingår i det abonnemang fastighetsägaren har.

Enligt politiskt beslut är det tillåtet för verksamheter att lämna verksamhetsavfall på alla återvinningscentraler, mot avgift, under bemannade öppettider.

Kommunen hanterade ca 14 000 ton grovavfall år 2021.

Förstora bilden

Skellefteå kommun har flertalet aktörer som jobbar med återbruk. Det finns textilcontainers utställda på strategiska platser för insamling och försäljning sker av både textilier, möbler och hushållsartiklar på olika platser. Kommunens egen verksamhet Solkraft Rondellen har insamling via återvinningscentralerna, den största via Degermyrans avfallsanläggning. Solkraft Rondellen arbetar i första hand med människan i centrum, med personer som står långt från arbetsmarknaden. Dessa personer, tillsammans med arbetsledare, bemannar alla delar av återbruket, från insamling till sortering, prissättning och försäljning.

På Degermyrans avfallsanläggning finns kommunens aktiva deponi för icke farligt avfall och inert avfall. Under avfallsplanperioden kommer en ny tillståndsansökan att ske för att utvidga deponin med fler deponiceller.

På Degermyrans avfallsanläggning finns också en omlastningsstation och mellanlagring av avfall för vidaretransport till behandlingsanläggningar. Under 2022 installerades en kanalpress för att effektivisera transporterna av material till återvinning direkt från omlastningen.

Senast uppdaterad: