Avfallsplan 2023-2030

Syfte och mål

Avfallsplanens syfte är att beskriva kommunens avfallshantering. Den ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och...

Vision

Vi är äntligen framme vid milstolpen i vår kommuns mål och ambitioner. Det är 2030 och vi har mött en ljus framtid.

Styrmedel

Det finns ett antal lagrum som avfallshanteringen har att arbeta efter. Miljöbalken styr ansvarsfördelningen och kommune...

Avfallsplanens mål 2023-2030

Avfallstrappan utgör grunden för avfallsverksamhetens arbete och så även grunden för avfallsplanen. Målsättningen är i s...

Avfall i kommunen

Avfallsplanen ska beskriva de förhållanden som påverkar avfallets mängd och sammansättning. En nulägesbeskrivning följer...

Att få med sig barnen

Barnen är ofta nyckeln till allt. Att lära barnen tidigt vad som är rätt och fel är viktigt i många områden, så även ino...

Producentansvar

Det finns ett antal producentansvar. Det mest allmänt kända är förmodligen producentansvaret för förpackningar. Andra pr...

Bilaga 1 Mål, ansvarsfördelning och grunddata

Avfallsplan 2023-2030 PDF- bilaga 1 mål, ansvarsfördelning och grunddata

Avfallsplanen beskriver Skellefteå kommuns vilja och ambitioner angående avfall. Den är en del av den kommunala renhållningsordningen som, enligt miljöbalken, ska finnas i alla kommuner och revideras vart fjärde år.

Avfallsplanen innehåller uppgifter om kommunens avfallshantering och åtgärder för att minska mängder och farlighet.

Planen vänder sig till hela kommunen, såväl som kommunens egna verksamheter som till invånare och privata aktörer.