Producentansvar

Det finns ett antal producentansvar. Det mest allmänt kända är förmodligen producentansvaret för förpackningar. Andra producentansvar är exempelvis producentansvar för bilar, däck, tobak och elektronik.

Förpackningar och tidningar har sedan 1994 haft ett producentansvar för insamling och behandling som samordnats av Förpackningsinsamlingen (FTI). FTI ägs av materialbolagen och har över 6000 återvinningsstationer i hela landet. Materialbolagen – Svensk plaståtervinning, Returkartong, Pressretur, Svensk glasåtervinning och Svenska Metallkretsen bildade bolaget Förpacknings- och tidningsinsamlingen för att hantera de krav som 1994 uppstod.

Den 1 januari 2022 fick kommunen över ansvaret för insamling och återvinning av returpapper och tidningar vilket innebar att Pressretur avvecklades och FTI nu endast är insamlings- och återvinningsansvariga för förpackningarna. Tailor-Maid Responsibility, TMR, är ett annat insamlingsbolag för plast-, metall- och pappersförpackningar.

Från och med den 1 januari 2024 kommer kommunerna ta över ansvaret för insamling av förpackningsavfall från hushållen. Detta ska inte bara ske via lättillgängliga insamlingsplatser utan också via fastighetsnära insamling. Det nya ansvaret innebär också förpackningsinsamling på större populära platser utomhus som till exempel torg och parker av viss storlek. Systemet för fastighetsnära insamling ska vara utbyggt till 1 januari 2027.

El-kretsen, samordningsbolag för elektroniska varor, har ett etablerat samarbete med kommunen för insamling av vitvaror och elektroniska produkter på samtliga återvinningscentraler. Det finns också insamling via butiker och flerbostadshus som köpt tjänsten av entreprenör.

Förpackningar är det producentansvar som oftast omnämns och som kanske konceptet producentansvar oftast förknippas med.

Insamling av returpapper sker via 35 återvinningsstationer i kommunen samt till viss del via fastighetsnära insamling från flerbostadshus av entreprenörer som fastighetsägarna anlitar. De flesta återvinningsstationer finns i Skellefteå tätort. Alla återvinningscentraler har, på eller i nära anslutning till, även containrar för förpackningsåtervinning, dessa ingår i de 35 återvinningsstationer som nämns ovan.

TMR har en egen hämtservice för insamling av plast-, metall- och pappersförpackningar fastighetsnära.

Förstora bilden

Insamlad mängd förpackningar (kg/person)

Enligt den plockanalys som genomfördes 2020 består hushållens restavfall av mellan 29-40 viktprocent förpackningar. Plockanalysen har gjorts på fem områden,

  • Villa tätort med abonnemang källsortering,
  • Villa landsbygd med abonnemang källsortering,
  • Flerfamiljshus med abonnemang källsortering,
  • Villa tätort med abonnemang blandat samt
  • Flerfamiljshus med abonnemang blandat.

Målet för föregående avfallsplan var att minska förpackningarna i det gröna kärlet med ca 50%. Plockanalys 2017 visar en viktprocent mellan 40-44. Det är alltså en minskning till 2020 års plockanalys men målet blev inte uppfyllt. Mål 2.1 i denna avfallsplan ger en fortsättning på detta arbete och ett ännu tuffare mål. Fler åtgärder för att åstadkomma beteendeförändringar under lång tid kommer behövas för att nå detta mål.

Senast uppdaterad: