Styrmedel

Det finns ett antal lagrum som avfallshanteringen har att arbeta efter. Miljöbalken styr ansvarsfördelningen och kommunens skyldigheter och rättigheter vad gäller avfallshanteringen. Utöver det finns kompletterande nationell avfallsförordning och, den andra delen av renhållningsordningen,
de lokala avfallsföreskrifterna (pdf) , 1 MB.. Sveriges lagstiftning kring avfall styrs av EUs avfallsdirektiv i första hand.

Avfallstaxan är det ekonomiska styrmedlet som finns tillgängligt. Hanteringen av avfall är inte skattefinansierad utan taxefinansierad och hushåll och verksamheter är därför direkt påverkade av kostnaderna. Det innebär att taxan kan användas för att premiera ett bra beteende så som att sortera ut matavfall och förpackningar från restavfallet.

Avfallstaxan är, precis som renhållningsordningen, beslutad av kommunens fullmäktige. En viktig pelare i avfallstaxan är likställighetsprincipen, alltså att alla kommuninvånare ska behandlas på samma sätt. Avfallstaxan är designad enligt självkostnadsprincipen. Intäkterna från avfallskollektivet ska motsvara utgifterna för verksamheten.

Kommunikation är ett svårt och viktigt verktyg i alla sammanhang, inte minst för att informera och motivera invånarna bland annat kring förebyggande och återvinning. Att medverka i pedagogisk verksamhet med skolelever är ett exempel på kommunikationsmedel som är väldigt värdefullt.

Kommunen har en väl beprövad kundtjänst med ambition att 70% av alla frågor ska besvaras direkt och det som skickas vidare till förvaltningarna max ska ta tre arbetsdagar.

För att lyckas med en hållbar samhällsutveckling och en hållbar avfallshantering krävs att det planeras rätt från början. Avfallsfrågor och resurseffektivisering behöver lyftas tidigt i planprocessen för att säkerställa att dessa frågor finns med inför planering av nya områden eller ombyggnationer.

Offentlig upphandling och inköp är väldigt viktiga styrmedel där kommunen har möjlighet att föregå med gott exempel. Genom upphandling och inköp kan krav ställas så att avfallet minimeras redan där. Rutiner och kunskap för denna typ av upphandling krävs för alla inblandade för att det ska bli så bra som möjligt och kommunen på så sätt ska kunna bidra till en hållbar utveckling.

Den kommunala tillsynsmyndigheten Bygg och miljönämnden utövar tillsyn över verksamheter, både privata och kommunala. De har möjlighet att ge råd och stöd men även kräva förbättringar inom avfallshanteringen.

År 2015 antogs 17 Globala mål inom ramen för Agenda 2030. Vi befinner oss nu i andra halvlek och det är viktigare än någonsin att arbeta för att uppnå målen som världens ledare beslutat om. Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion är extra fokuserad på att förebygga och minimera avfallet genom olika delmål. En hållbar avfallshantering bidrar också till andra mål så som Mål 11 Hållbara städer och samhällen och Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna.

Förstora bilden

De nationella målen består av ett övergripande generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål. Dessa ska tillsammans styra Sverige i en hållbar riktning för både människa och miljö.

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser." - Generationsmålet

Under målen Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö och God bebyggd miljö finns övergripande mål som berör avfallshanteringen direkt. Det finns även mål under andra punkter som berör avfallshanteringen mer indirekt.

Inom ramen för Sveriges miljömål finns beslut om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast 2045. Detta är en stor utmaning men är en viktig pelare i miljö och klimatarbetet där avfallshanteringen är en pusselbit.

För mer information hänvisas till www.miljomal.se Länk till annan webbplats.

Förstora bilden

Lokala miljömål

Skellefteå kommun har miljömål som sträcker sig till 2025 och baseras på fyra av de nationella miljömålen: Frisk luft utomhus, God bebyggd miljö, levande vatten samt Natur i balans. Dessa kommer att revideras och uppdateras under Avfallsplanens period.

Beteendeförändring som styrmedel kan vara att nudge, eller att knuffa i rätt riktning för att främja ett bättre val ur miljösynpunkt. Genom att exempelvis ge förinställda val, presentera det mer fördelaktiga alternativet i första hand eller en liknande metod som ”gamification”, att göra lärande eller val till ett spelliknande beteende, kan vi få människor att välja bättre alternativ utan att de behöver tänka så mycket på det.

Beteendeförändring kan också vara en medveten förändring i hur vi handlar i vårt dagliga liv vilket är nödvändigt för en omställning till ett mer hållbart samhälle. För att göra en aktiv beteendeförändring som ger omställning krävs mer av individen och är därför en svår metod. Nudgeing gör denna lite lättare och fungerar i många, men inte alla situationer.

Senast uppdaterad: