Syfte och mål

Avfallsplanens syfte är att beskriva kommunens avfallshantering. Den ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och åtgärder för att minska avfallets farlighet och mängd. Avfallsplanen innehåller mål för kommunens verksamheter och invånare och för hur avfallshanteringen ska utvecklas och förbättras.

Framtagande av Avfallsplanen

Avfallsplanen har tagits fram under 2022 av Skellefteå kommuns avfallsverksamhet tillsammans med stöd av representanter från Bygglov, Miljö och hälsa, Samhällsutveckling och Planering. En styrgrupp bestående av förvaltningschef Samhällsbyggnad, kommunens planeringschef samt avdelningschefer för motsvarande områden, har även medverkat vid övergripande beslut.

Det har genomförts studier av befintliga avfallsplaner i andra kommuner samt samtal och diskussioner med berörda parter för att ta fram de mål som finns i avfallsplanen. I arbetet har workshops genomförts med representanter för olika delar av kommunen, näringslivet, fastighetsbranschen och allmänheten för att förankra planen, få mer information och idéer och gemensamt ta fram aktiviteter för att uppnå målen.

Omfattning

Alla i kommunen är med och bidrar till att Avfallsplanens mål uppnås. Verksamheterna som finns definierade i målen har ett särskilt ansvar att arbeta och motivera till förändring och förbättring enligt målen.

Måluppbyggnad

Avfallsplanen har ryggraden i avfallstrappans tre översta steg: Förebygga, återanvända och materialåtervinna. De två nedre stegen, Energiåtervinning och deponering är bra metoder för bortskaffande av avfall som inte önskas finnas kvar i kretsloppet. Sverige har kommit långt ifrån att deponera allt avfall men behöver arbeta med att ta sig steget vidare från energiåtervinning till de tre nästkommande stegen.

Förstora bilden

Målen är uppbyggda av fem huvudområden

  • Förebyggande – Mängden avfall i kommunen ska minska
  • Återvinning – Avfallet ska återgå i ett kretslopp så långt det är möjligt
  • Nedskräpning – Avfall hör inte hemma i naturen
  • Fossilfri fordonsflotta – Transport och insamling ska drivas på ett hållbart sätt
  • Fysisk planering – Planering är det första steget mot hållbar avfallshantering

Till detta finns definierade mål för hela kommunen, invånare såväl som verksamheter. Alla mål tillhör en verksamhet inom kommunen för uppföljning som ska ske regelbundet. Många av målen har utgångsvärden från 2020 eller 2021. Några av målen saknar utgångsvärden och detta ska tas fram under 2023.

Skellefteå kommun

Skellefteå är en stor kommun som sprider ut sig på ca 7170 kvadratmeter längs med Östersjöns norra kuststräcka och kan stoltsera med fem stora kustmynnande älvar. Befolkningsmängden var, i slutet av 2021, 73 393 invånare med en fördelning på ca 81,5 procent i tätorter och 18,5% på landsbygd. Medelåldern i kommunen är 44,8 för kvinnor och 42,6 för män. Fördelning mellan hushållstyp är ca 49 procent en- och tvåfamiljshus, 49 procent flerbostadshus och 2% fritidshus.

Näringsliv

Skellefteå har ett starkt näringsliv och har länge legat på listan över landets mest företagstäta kommuner. Det finns en stark tradition av entreprenörskap som kommer av de rika naturresurserna – skogen, malmen och älven. Skellefteå har också ett globalt kluster av företag inom digital upplevelseproduktion. Allt från digitala medier och design till spelutveckling, film och kommunikation. Nu kan även batteritillverkning läggas till på listan över stora industrier i kommunen som ger synergieffekter i hela samhället.

Senast uppdaterad: