Rapportering av farligt avfall

Alla verksamheter som hanterar farligt avfall ska rapportera in uppgifter till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket. Så här går det till.

Naturvårdsverkets föreskrifter Länk till annan webbplats.

Dessa bestämmelser har införts för att få bättre koll på det farliga avfall som produceras i Sverige för att sedan kunna säkerställa att det omhändertas på ett korrekt sätt.

Gäller nästan alla verksamheter

Oavsett om det rör sig om ett litet företag med få anställda (exempelvis en frisörsalong, kiosk eller kontorsbaserad verksamhet) eller ett stort företag med många anställda (exempelvis fabriks- och industriverksamhet) så gäller rapporteringsskyldigheten. Den gäller även oavsett vilka mängder farligt avfall som uppstår inom verksamheten. Det är därför bra att införa en rutin över att föra anteckningar över verksamhetens farliga avfall för att sedan rapportera in det till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Vanliga frågor och svar (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

På länken nedan hittar ni bland annat en kortfattad broschyr och sju berättelser om mindre verksamheter som rapporterar in sitt farliga avfall samt en kort film på tre minuter (Naturvårdsverket)

Informationsmaterial kring farligt avfall från Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Rapportering inom två dagar

Anteckningen av det farliga avfallet ska göras av och hos den egna verksamheten innan själva borttransporten. Rapporteringen in till avfallsregistret ska ske senast två arbetsdagar efteråt. Det finns ett undantag som gäller behandling. Här ska rapportering ske kvartalsvis av samlade anteckningar.

Rapporteringen till avfallsregistret gör du med hjälp av e-legitimation på Naturvårdsverkets avfallsregister, eller med hjälp av en API-lösning. Läs mer om det nedan.

Den information som ska rapporteras in är beroende på om verksamheten är avfallsproducent, transportör, insamlare, mäklare och handlare eller behandlare av farligt avfall.

Läs mer om rapportering Länk till annan webbplats.

Kan ta hjälp av andra

Det är möjligt att använda sig av ombud vid rapportering till avfallsregistret. Vissa mottagare eller transportörer av farligt avfall erbjuder tjänsten att för annans räkning föra anteckningar och rapportera farligt avfall till registret. Det är dock fortfarande du som verksamhetsutövare som bär ansvaret för att se till att kraven uppfylls och som ska kunna visa upp anteckningarna och uppgifterna i avfallsregistret vid eventuell tillsyn.

Definition av farligt avfall

I de flesta verksamheter uppstår någon typ av farligt avfall, till exempel elektronik, lysrör, spillolja, färg- eller kemikalierester av olika slag.

Vad som definieras som farligt avfall finns angivet med en asterix (*) i Avfallsförordningens (2020:614) bilaga 3 om avfallstyper. Där hittar du även vilken avfallskod respektive avfallsfraktion har. Vägledning om hur du söker i bilagan finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Information om en kemikalie klassas som farligt avfall och vilken avfallskod den har finns även angivet i 13 kapitlet i säkerhetsdatabladet till kemikalien.

Anteckning av farligt avfall för verksamheter

Som första steg ska anteckningar föras över verksamhetens farliga avfall. För en avfallsproducent ska bland annat följande antecknas:

  1. var avfallet producerats,
  2. datum för borttransport,
  3. transportsätt (t.ex väg, tåg, båt),
  4. vem som ska transportera bort avfallet,
  5. avfallets vikt i kilogram (kan uppskattas om det saknas våg där avfallet producerats), samt
  6. den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Anteckningsskyldigheten för transportör, insamlare, mäklare och behandlare ser liknande ut med vissa skillnader. Bestämmelserna om olika aktörers anteckningsskyldighet finns i Avfallsförordningen.

Avfallsförordningen 6 kap. 1-5 §§. Länk till annan webbplats.

Anteckningarna som förs ska sparas i minst tre år inom verksamheten förutom för transportörer där anteckningarna ska sparas minst 12 månader.

E-tjänst och API-lösning

En verksamhetsrepresentant som har tillgång till e-legitimation kan logga in i Naturvårdsverkets e-tjänster för avfallsregistret. Detta går att göra både för egen verksamhet eller som ombud för en annan.

Läs mer om e-tjänsterna Länk till annan webbplats.

Ingång till e-tjänsterna finns här. Länk till annan webbplats.

Det går även att rapportera in det farliga avfallet via ett eget IT-system som sedan ansluts till Naturvårdsverkets API, vilket innebär att de två systemen kan utbyta information med varandra. För att en verksamhet ska kunna ansluta till Naturvårdsverkets API så behöver ett avtal slutas med Naturvårdsverket.

Rapportering via API Länk till annan webbplats.

Transport av farligt avfall

Verksamhetsutövare som själva transporterar sitt farliga avfall till en godkänd mottagare ska ha ett transportdokument för farligt avfall. Är mängden farligt avfall mindre än 100 kg eller 100 liter per år så räcker det med att göra en transportanmälan. Överskrider mängderna detta ska istället ett transporttillstånd sökas. Mer information om transport av farligt avfall samt hur du gör en transportanmälan eller söker tillstånd finns på

Länsstyrelsen i Västerbottens hemsida. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: