Farligt avfall

Många föremål som finns i våra hushåll innehåller ämnen som är farliga för hälsan och miljön. Dessa föremål räknas som farligt avfall och bryts ner långsamt eller inte alls. Se till att du lämnar det på en återvinningscentral så att det kan tas om hand på rätt sätt.

Hjälp till att stoppa de många små utsläppen. Bäst vore det att sluta använda produkter som ger upphov till farligt avfall, men om det inte går kan du som är privatperson lämna ditt farliga avfall kostnadsfritt på återvinningscentralerna. Många föremål som finns i våra hushåll innehåller ämnen som är farliga för hälsan och miljön. Dessa föremål räknas som farligt avfall och bryts ner långsamt eller inte alls. Detta innebär att de giftiga ämnen som en gång spridits i miljön kommer att finnas kvar under lång tid och kommer att göra skada under den tiden. Därför är det viktigt att det samlas in och tas om hand på ett korrekt sätt.

Vad gör jag med farligt avfall?

Privatpersoner ska lämna farligt avfall på återvinningscentralen. Företag och verksamheter måste vända sig till privata miljöentreprenörer med sitt farliga avfall.

Behåll alltid ursprungsförpackningen för farligt avfall. Om du är osäker på om det är farligt avfall och hur du ska göra med avfallet är det bättre att lämna in det som farligt avfall än att lägga det i soppåsen. Tomma förpackningar kan i regel sorteras som en förpackning men sprayburkar kan vara svåra att tömma - lämna dem då som farligt avfall. Genom att sortera ut ditt farliga avfall bidrar du till en renare miljö.

Läs mer om återvinningscentraler

Egenskaper hos farligt avfall

Farligt avfall har en eller flera av följande egenskaper:

 • Cancerframkallande
 • Frätande
 • Ger fosterskador
 • Ekotoxiskt; kan omedelbart eller på sikt innebära risk för en eller flera miljösektorer.
 • Smittförande
 • Brandfarligt
 • Explosivt
 • Oxiderande
 • Irriterande
 • Hälsoskadligt
 • Giftigt
 • Mutagent; förändrar arvsmassan
 • Avger giftiga gaser i kontakt med vatten, luft eller syra
 • Kan ge upphov till ett ämne som har ovanstående egenskaper.

Exempel på farligt avfall

Asbestdamm kan ge bestående skador på lungorna. Om du ska riva en byggnad är det viktigt att hantera asbesthaltigt material på rätt sätt. Den här informationen gäller för hur privatpersoner ska hantera asbest i hemmamiljön. Yrkesmässig hantering regleras av Arbetsmiljöverket.

Asbest har flera värdefulla egenskaper och har använts i mer än 100 år. Som småhusägare är det oftast asbestcementskivan eternit man funderar över. Asbesthaltiga material får du hantera själv om det rör sig om det egna huset, men du ska veta hur du undviker hälsoskador för omgivningen. Då man river eternit kan asbest finfördelas. Om man andas in dammet kan det så småningom uppstå skador på lungorna. Detta kan i värsta fall leda till cancer.

Det viktigaste är att undvika damning

Asbest kan förekomma som vägg- och takplattor (eternitskivor), som värmeisolering i ventilationstrummor, i eternitrör och i värmepannor. Asbest kan också finnas inblandat i gummigolvmattor och kakelfix.

Det bästa är att anlita en ackrediterad fackman vid hantering av asbest inomhus samt vid hantering av lös asbest, till exempel formsprutad asbestinnehållande isolering.

Eternitplattor

Vid nedmontering av eternit ska plattorna hanteras så de inte går sönder. För att minska dammbildning kan plattorna vattenbegjutas. Använd inte högtryckstvätt eftersom dammpartiklar frigörs av det höga trycket. Efter vattenbegjutningen kan en fuktig asbestinnehållande massa uppstå. Samla upp den innan vattnet hunnit avdunsta så undviker du damning. Massan och plattorna ska paketeras i tättslutande förpackningar och hanteras som farligt avfall.

Personlig skyddsutrustning

Skydda dig genom att använda andningsmask och saneringsoverall med huva och tättslutande handskar av engångstyp. Arbetsmiljöverket bedömer att vid demontering av eternit utomhus är andningsmask av typ halvmask med partikelfilter P3 samt skyddskläder av engångstyp tillräckligt. Före måltider ska man ta av skyddskläderna och tvätta sig noga.

Minska risken att få in asbestpartiklar i bostadsmiljön

Ta av dig skyddsoverallen och förvara den utomhus. Byt helst overall mellan varje arbetspass. Använd inte dammsugaren för att suga upp asbestpartiklar. Även om du byter filterpåse blir partiklar kvar inne i dammsugaren och sprids ut i luften när du använder dammsugaren vid senare tillfällen. Tvätta helst inte skyddsoverallen eller andra arbetskläder i din tvättmaskin. Partiklar kan bli kvar i maskinen och hamna på andra kläder som tvättas.

Paketering och transport av asbestavfall

Asbest är farligt avfall och ska transporteras så att det inte dammar. Beroende på volym kan plastsäckar som tejpas täta eller slutna containrar vara lämpligt. Använda overaller och engångsmasker, ska omhändertas på samma sätt som asbesten.

Det är viktigt att du inte blandar asbestavfall med andra avfallstyper, till exempel annat rivningsavfall. Märk upp de asbestinnehållande emballagen med varningstexten ASBEST.

Observera att rivning kan kräva rivningsanmälan eller rivningslov.

För skyddsutrustning, yrkesmässig hantering av asbest samt arbetsskyddsföreskrifter - kontakta Arbetsmiljöverket tel 08-730 90 00.

Batterier kan innehålla några av de farligaste tungmetallerna som vi kan spåra i naturen och hos djuren. Det handlar om kvicksilver, kadmium och bly. Det är därför viktigt att batterierna tas om hand på rätt sätt. Det är svårt att veta vilka batterier som är miljöfarliga och inte. Därför ska du lämna in alla batterier.

Så här ska du sortera dina batterier:

 • Småbatterier lämnar du i närmaste batteriholk. De finns bland annat på alla återvinningsstationer i kommunen.
 • Fordonsbatterier lämnar du på återvinningscentraler, bensinstationer eller på Kuusakoski.
 • Batterier som är inbyggda i olika apparater och produkter lämnas som elektronikavfall på återvinningscentral.

När du lämnat in dina batterier skickas de iväg till Sundsvall för sortering. Så mycket som möjligt av batterierna återvinns. Kadmium och bly används i nya batterier. Nickel skickas till stålverk. Kvicksilver som inte ska finnas i kretsloppet skickas till SAKAB i Kumla där de lagras i väntan på slutförvaring.

El-Kretsens webbplats

Besök El-kretsens webbplats. Där hittar du bra fakta och flera tips samt var du kan lämna in dina batterier.
El-Kretsen, Batterier (extern länk, öppnas i eget fönster) Länk till annan webbplats.

Elektronikavfall är produkter som behöver elektrisk ström för att fungera. Det innehåller bland annat kadmium, kvicksilver och PCB, tre farliga miljögifter. Allt elektronikavfall ska lämnas på återvinningscentral.

Vad är elektroniskt avfall?

Elektroniskt avfall är produkter som behövde elektrisk ström för att fungera, antingen via sladd eller batteri.

Exempel på det vi kallar elavfall är:

 • Tv-, video-, klockradio- och radioapparater
 • Klockor
 • Musikanläggningar
 • Telefoner
 • Datorer
 • Glödlampor
 • Kvicksilverlampor till exempel lågenergilampor och lysrör
 • Vitvaror; till exempel spisar, kylar, frysar, diskmaskiner
 • Apparater som innehåller kretskort och drivs med batteri eller sladd.

Här lämnar du avfallet

Privatpersoner och verksamheter får kostnadsfritt lämna elektronikavfall på återvinningscentralerna.

Vad händer sen?

Elektronikavfallet måste skickas till certifierade demonteringsföretag. För Skellefteå kommun innebär det Kuusakoski AB i Skelleftehamn. Där plockas avfallet isär, farliga komponenter omhändertas och användbart material återvinns.

Kylar och frysar skickas till Bjästa återvinning utanför Örnsköldsvik för att tömmas på kompressoroljor och freoner. De material i dem som går att återvinna återvinns.

Producentansvar

Den 1 juli år 2001 kom en ny lag om producentansvar på elektronik. Den nya lagstiftningen innebär att producenter till elektroniska produkter ansvarar för att det finns ett system för det insamlade avfallet.

El-kretsen är näringslivets servicebolag för insamling och återvinning av elektroniskt avfall. Verksamheten drivs av de avgifter som producenterna av elektroniskt avfall betalar.

Företag som räknas som producenter:

 • tillverkar och säljer elektroniska produkter
 • importerar eller exporterar och säljer elektroniska produkter.

Läs mer om El-kretsen (extern webbplats, nytt fönster) Länk till annan webbplats.

Kemikalier räknas alltid som farligt avfall. Det är därför viktigt att du lämnar dina kemikalier på återvinningscentral och märker förpackningen med innehåll.

Exempel på kemikalier är bekämpningsmedel, spillolja, lösningsmedel, starka rengöringsmedel med mera.

Du ska om möjligt lämna kemikalierna i sina originalförpackningar. Om du använder en annan förpackning ska den märkas med vad den innehåller.

Blanda inte olika kemikalier, utan lämna in dem var för sig. Kontrollera alltid att förpackningen inte läcker!

Anledningen är att olika medel ska omhändertas på olika sätt och att personer som handskas med avfallet inte ska utsättas för några risker.

Målarfärg, lim, lack och liknande avfall innehåller farliga ämnen. Det är därför viktigt att du lämnar det på återvinningscentral så att det tas omhand på rätt sätt.

På återvinningscentralernas miljöstationer lämnar du målarfärg, impregneringsmedel, lim, fernissa och spackel. Du ska lämna alla förpackningar med färgrester, även torkade. Även vattenlöslig färg är farligt avfall och ska lämnas in.

Om färgburken är helt tom och torr kan du lämna den som plast- eller metallförpackning på en återvinningsstation.

Tänk på att aldrig spola ner rester i toaletten eller hälla dem i avloppet.

Här kan du se hur du hanterar dina läkemedel, kasserade kanyler och termometrar. Kom ihåg att källsortera förpackningar som inte behövs vid inlämnandet på apoteket och lämna dem till återvinning. Tomma tablettkartor kan slängas i hushållsavfall som går till förbränning.

Kasserade/förbrukade kanyler

Förbrukade kanyler kan du lämna kostnadsfritt på apotek. På apoteken kan du få en behållare där du kan lägga dina förbrukade kanyler. Då behållaren är full lämnar du den tillbaka till apoteket.

Läkemedel/ Mediciner

Överblivna eller gamla mediciner lämnas kostnadsfritt till apoteket. När de lämnas in till apoteket ska de vara väl förpackade i en genomskinlig plastpåse. Apoteken tillhandahåller speciellt framtagna påsar för detta, gratis.
Tomma tablettkartor kan slängas i hushållsavfall som går till förbränning. Nu kan du också lämna överbliven cytostatika på apoteket. Detta klassades tidigare som farligt avfall och skulle lämnas till Skellefteå kommun.

Termometrar

 • innehållande kvicksilver, lämnas väl förpackad till miljöstationen på kommunens återvinningscentral (ÅVC).
 • innehållande batterier, lämnas till kommunens återvinningscentral (ÅVC) och sorteras som elektronikavfall

Aska och sot räknas inte som farligt avfall, men det får inte läggas i sopkärlet. Vid avlämning på återvinningscentral ska det vara väl släckt och emballerat i separat behållare eller påse.

Kontakta alltid personal innan avfall lämnas!

Mer information om vad som är farligt avfall och vilka regler som gäller för farligt avfall hittar du i avfallsförordningen. Vad som är klassificerat som farligt avfall är markerat med asterisk (*) i avfallsförordningens bilaga 2 eller har någon eller några av de egenskaper som beskrivs i bilaga 3.

Avfallsförordningens bilaga 2 Länk till annan webbplats.

Avfallsförordningens bilaga 3 Länk till annan webbplats..

Transport av farligt avfall

Yrkesmässig transport av farligt avfall kräver särskilt tillstånd, men ibland räcker det att göra en anmälan.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Rapportering av farligt avfall

Alla verksamheter som hanterar farligt avfall ska rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, batterier, lysrör och olika färg- och kemikalierester. Kraven gäller oavsett hur stor eller liten mängd farligt avfall som hanteras eller hur stor verksamheten är.

Rapportering av farligt avfall

Senast uppdaterad: