Avgifter för verksamheters avfall

Från och med 1 januari 2024 är det krav på att verksamheter ska sortera ut sina förpackningar samt att skilja avfallet från förpackningen. Verksamheten tar själv kontakt med entreprenörer för insamling av förpackningar. Mat- och restavfall ska fortfarande hanteras av kommunen. Abonnemang kräver både mat- och restavfall. Det går inte att välja bara det ena. Kontakta kommunen för beställning av kärl och hämtning.

Alla avgifter är inklusive skatt och moms.

Taxa för sorterat matavfall per år

Rymd

Töms var
14:e dag

Töms varje
vecka

Töms två
gånger i veckan

Grundavgift

140 l.

518 kr

1638 kr

4919 kr

1180 kr

Om matavfallet är dåligt sorterat tillkommer ett tillägg på 500 kronor per kärl och hämtningstillfälle.
Papperspåsar upp till 30 liter ingår.

Taxa för restavfall per år

Rymd

Töms var
14:e dag

Töms varje
vecka

Töms två
gånger i veckan

Töms tre
gånger i veckan

Grundavgift

140 l.

1284 kr

3235 kr

7268 kr

11 580 kr

1180 kr

190 l.

1693 kr

4365 kr

9819 kr

15 682 kr

1180 kr

370 l.

3164 kr

7937 kr

17 975 kr

28 670 kr

1180 kr

660 l.

4948 kr

12 368 kr

27 089 kr

43 436 kr

1180 kr
Komprimerat avfall i container 657 kr per m³

Dragavstånd, hämtning i källare etc. Backning och inkörning.

Skellefteå kommun avgör begäran om dragavstånd, hämtning i källare etc. respektive backning och inkörning - utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall. Med utgångspunkt i renhållningsordningens lokala föreskrifter.

  • Dragavstånd per kärl kortare än 7m, 624 kr per år
  • Dragavstånd per kärl 7,1m - 25 m, 1 170 kr per år
  • Dragavstånd per kärl längre än 25 m, 1560 kr per år
  • Hämtning i källare, lastkaj eller i våningshus, kostnad 624 kr per kärl och år
  • Backning och inkörning på gård kortare än 7 m, 624 kr per år
  • Backning och inkörning på gård 7,1-25 m, 1 170 kr per år
  • Backning och inkörning på gård längre än 25 m, 1 560 kr per år.

Avfall till biogasanläggningen

Material som skickas till biogasanläggningen behandlas på två olika sätt vilket ställer lite olika krav på materialet som deponeras.

Behandling 1: Malning, hygienisering, rötning.
Materialet ska vara fritt från allt material som kan skada malutrustning eller rötningsprocessen.

Behandling 2: Avskiljning ej rötningsbart/felsorterat material, malning, hygienisering, rötning.
Materialet ska motsvara källsorterat matavfall.

Taxa organiskt hushållsavfall inklusive transport

Organiskt hushållsavfall

Behandling

Kostnad (exkl/inkl moms)

Malt matavfall, från separat uppsamlingstank
0-3 kubikmeter, pumpbart

1

1 500/1 1875 kr/lass

För överskjutande mängder upp till 10 kubikmeter

1

250/313 kr/m³ (alt. ton)

Organiskt avfall via ficka 1 och 2

2

1 200/1500 kr/ton

Organiskt avfall från verksamheter, fritt biogasanläggningen *

Behandling

Kostnad (exkl/inkl moms)

Slaktavfall och annat liknande avfall, via slaktficka

1

900/ 1 125 kr per ton

Pumpbart avfall

1

250/313 kr/m³ (alt. ton)

Organiskt avfall (hushållsliknande) via ficka 1 och 2

2

1 200/1 500 kr/ton

Om materialet behöver omlastas eller på
annat sätt hanteras för att kunna tas emot på
anläggningen tillkommer hanteringsavgift


600/750 kr

Abonnemang i container. Leverans minst 1 gång/ månad

Behandling

Kostnad (exkl/inkl moms)

Förpackat matavfall **

1

900/ 1 125 kr/ton

Rent matavfall

1

900/1 125 kr/ton

* För leverans av material till anläggningen ska avtal tecknas. Om levererat material inte uppfyller kravet enligt ovan, förbehåller sig Skellefteå kommun rätten att ta ut en avgift motsvarande den extrakostnad som uppkommit. För leverans av större mängder avfall, kan avtal tecknas om rabatterade behandlingsavgifter.

** Matavfall i plast och pappersförpackning tillåts men kommer successivt att fasas ut. Matavfall i metall- och glasförpackning är inte tillåtet.

Senast uppdaterad: