Avgifter för deponi (deponitaxa)

Verksamheter ska lämna sitt avfall på Degermyran. Endast i undantagsfall får verksamheter lämna sitt avfall på någon annan återvinningscentral. På Degermyrans ÅVC vägs avfallet och verksamheter betalar efter vikt.

Undantagsfall gäller när transportsträckan är omotiverat lång från avfallslämnaren till Degermyran, när det handlar om små mängder och enstaka tillfällen. Kontakta avfallsverksamheten om verksamheten omfattas av det behovet. Längst ner på denna sidan hittar du även avgifter för avfall till biogasanläggningen.

Taxa för att lämna avfall på Degermyran

På Degermyran finns möjlighet att väga stora mängder avfall och taxan är utformad utifrån det. Vid ny lagstiftning kan prisändringar ske.

Taxa för verksamhetsavfall

Verksamhetsavfall

Kostnad (exkl/inkl moms)

Behandling

Deponirest

1 634/2 043 kr/ton

Deponeras

Brännbart avfall från verksamhet via kross

1 425/1 781 kr/ton

Förbränns

Taxa för bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall

Kostnad (exkl/inkl moms)

Behandling

Osorterat

1 634/2 043 kr/ton

Sorteringsplatta

Betong *

200/250 kr/ton

Vägmaterial

Betong, överstort (större än 20x20x60
eller med armering)

500/625 kr/ton

Deponeras

Träavfall (rent)

850/1062,50 kr/ton

Biobränsle

Asbest

1 500/1 875 kr/ton

Deponeras

Gjuterisand, fritt från farligt avfall *

200/250 kr/ton

Vägmaterial

* Avfallet ska vara användbart utan vidare behandling för bland annat täckning av deponi och vägbyggnationer på deponiområdet.

Taxa jämförligt hushållsavfall

Jämförligt hushållsavfall

Kostnad (exkl/inkl moms)

Behandling

Sorterat brännbart avfall i lastväxlarflak/sopbil

1 325/1 656 kr/ton

Förbränns

Taxa för övrigt avfall

Övrigt avfall

Kostnad (exkl/inkl moms)

Behandling

Jord- och schaktmassor, orena. Får inte innehålla farligt avfall

1 634/2 043 kr/ton

Deponeras

Jord- och schaktmassor, rena

100/125 kr/ton

Återvinns

Park- och trädgårdsavfall, osorterat

850/1062,50 kr/ton

Krossas

Park- och trädgårdsavfall, sorterat

500/625 kr/ton

Biobränsle

Invasiva växter

1 300kr/ 1 625 kr/ton

Förbränns/deponeras

Järn- och metallskrot (rent, vätskefritt)

ingen kostnad

Återvinns

Vägning på våg, per fraktion

100/125 kr/vägning

Vägs

** Avfallet ska vara användbart utan vidare behandling för bland annat täckning av deponi och vägbyggnationer på deponiområdet.

Taxa farligt avfall

Farligt avfall

Kostnad (exkl/inkl moms)

Behandling

Träavfall, impregnerat

2 700/3 375 kr per ton

Förbränns

Övrigt farligt avfall

pris per avfallsslag enligt avtal


Övrigt farligt avfall hänvisar vi till företag som hanterar farligt avfall.

Övriga avgifter

Övriga avgifter

Kostnad (exkl/inkl moms)

Nyttjande av våg utan att lämna avfall

50 kr/vägning

Tänk på!

 • Allt avfall ska innehållsdeklareras i samband med in- och utvägning av avfall vid Degermyrans avfallsanläggning.
 • När avfall ska lämnas till deponi för icke-farligt avfall, ska avfallsproducenten karakterisera avfallet och via innehållsdeklaration lämna uppgifter som ger mottagningsanläggningen möjlighet att deponera avfallet.
 • Den som vid kontroll visar sig ha uppgivit felaktig innehållsdeklaration får betala en avgift på 1 500 kronor exklusive moms, per container eller växelflak plus omlastningskostnader och rätt behandlingsavgift.
 • Vid stora mängder avfall kan separata avtal tecknas.
 • Hushållsavfall får INTE transporteras utan tillstånd.

Taxa på övriga återvinningscentraler

Sorterat avfall enligt nedan vid avlämning på återvinningscentral via mindre släpvagn eller lätt lastbil 400 kr (inklusive moms) per lass.

Företagskort gäller för avlämning på Degermyran. En administrativ kostnad på 375 kr (inklusive moms) per kort tillkommer. Därefter avlämningskostnad enligt ovan 400 kr (inklusive moms) per lass. Vid ny lagstiftning kan prisändringar ske.

Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut åtminstone följande avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfallsslag:

 1. Trä
 2. Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
 3. Metall
 4. Glas
 5. Plast
 6. Gips.

Taxa farligt avfall

Farligt avfall

Kostnad (exkl/inkl moms)

Aerosoler

10/13 kr/styck

Foto- och småkemikalier

100/125 kr/kilo

Färg- och lackavfall

20/25 kr/liter eller kilo

Lösningsmedel

30/37 kr/liter eller kilo

Oljefilter

15/19 kr/styck

Spillolja

10/13 kr/liter

Asbest

292/365 kr/kubikmeter

Träavfall, impregnerat

520/650 kr/kubikmeter

Avfall till biogasanläggningen

Material som skickas till biogasanläggningen behandlas på två olika sätt vilket ställer lite olika krav på materialet som deponeras.

Behandling 1: Malning, hygienisering, rötning.
Materialet ska vara fritt från allt material som kan skada malutrustning eller rötningsprocessen.

Behandling 2: Avskiljning ej rötningsbart/felsorterat material, malning, hygienisering, rötning.
Materialet ska motsvara källsorterat matavfall.

Taxa organiskt hushållsavfall inklusive transport

Organiskt hushållsavfall

Behandling

Kostnad (exkl/inkl moms)

Malt matavfall, från separat uppsamlingstank
0-3 kubikmeter, pumpbart

1

1 500/ 18750 kr/lass

För överskjutande mängder upp till 10 kubikmeter

1

250/3130 kr/m³ (alt. ton)

Organiskt avfall via ficka 1 och 2

2

1 200/1500 kr/ton

Organiskt avfall från verksamheter, fritt biogasanläggningen *

Behandling

Kostnad (exkl/inkl moms)

Slaktavfall och annat liknande avfall, via slaktficka

1

900/1125 kr per ton

Pumpbart avfall

1

250/313 kr/m³ (alt. ton)

Organiskt avfall (hushållsliknande) via ficka 1 och 2

2

1 200/1 500 kr/ton

Om materialet behöver omlastas eller på
annat sätt hanteras för att kunna tas emot på
anläggningen tillkommer hanteringsavgift


600/750 kr

Abonnemang i container. Leverans minst 1 gång/ månad

Behandling

Kostnad (exkl/inkl moms)

Rent matavfall

1

900/1125 kr/ton

* För leverans av material till anläggningen ska avtal tecknas. Om levererat material inte uppfyller kravet enligt ovan, förbehåller sig Skellefteå kommun rätten att ta ut en avgift motsvarande den extrakostnad som uppkommit. För leverans av större mängder avfall, kan avtal tecknas om rabatterade behandlingsavgifter.

** Matavfall i plast och pappersförpackning tillåts, men kommer successivt att fasas ut. matavfall i metall- och glasförpackning är inte tillåtet.

Senast uppdaterad: