Taxa, regler och avgifter för avfall i en- och tvåfamiljshus

Skellefteå kommun inför fyrfackskärl för en- och tvåfamiljshus. När hushållet/fastigheten blivit tilldelad fyrfackskärl gäller taxan för fastighetsnära insamling. I en övergångsperiod, innan fyrfackskärl placerats ut på fastigheten, gäller övergångstaxan för en- och tvåfamiljshus.

 • Dålig sortering kostar 500 kr extra per kärl och tömningstillfälle
 • Kostnaden gäller per år.
 • Papperspåsar för matavfallet ingår och finns att hämta.

Tidningar, förpackningar och glasflaskor ska alltid sorteras ut och lämnas på anvisad plats. Gäller även som tidigare för övergångstaxan.

Anmälan kompostering av matavfall (Länk till annan webbplats)

 • Kärl ska vara placerat så hämtning underlättas, vid vägkant så nära hämtningsfordonets väg som möjligt.
 • Kärl ska ställas ut senast klockan 04.00 hämtningsdagen.
 • Det är kundens eller fastighetsägarens ansvar att vägen är lätt framkomlig, snö- och halkfri.
 • Elektronikavfall och annat farligt avfall får inte läggas i kärl för hushållsavfall.
 • Rest- och matavfall ska emballeras väl innan det läggs i kärl. Rest- och matavfall ska
  emballeras väl innan det läggs i kärl.
 • Kärlets lock ska kunna stängas vid hämtningstillfället.
 • Vid överfullt soprum eller där soppåsar ligger kringspridda i soprum
  eller närområde, lämnas dessa kvar.
 • Fastfrusen, blöt eller trasig sopsäck som inte går att flytta utan att den går sönder, lämnas kvar.
 • När betalsäck används ska den vara placerad vid kärl och hämtväg.
 • Rengöring och städning av soprum, att plocka upp avfall från golv eller mark, ingår inte i hämtningspersonalens arbete.
 • Kunden ska se till att hålla kärlet rent.
 • Kund, som är fastighetsägare, ska vid övergång till annan ägare omgående anmäla det till Skellefteå kommun för att ange från vilken tidpunkt den nya ägaren ska debiteras sophämtningsavgift.
 • Avgiftsskyldighet enligt fastställd taxa åligger fastighetsinnehavaren.
 • Avgiftsskyldigheten kan inte överföras på nyttjanderättsinnehavare.
 • På den avgiftsskyldiges begäran och efter nyttjanderättshavarens medgivande kan dock Skellefteå kommun sända räkningar till nyttjanderättshavaren.

Kärl 2

 • Matavfall: 118 liter
 • Papper / kartong: 177 liter
 • Färgat glas: 30 liter
 • Tidningar: 45 liter

Normal tömning varannan vecka

Kärl 4

 • Restavfall: 140 liter
 • Plast: 155 liter
 • Ofärgat glas: 45 liter
 • Metall: 30 liter

Normal tömning var 4:e vecka

Taxa för källsortering per år

Kärl 2

Kärl 4

Grundavgift/lägenhet

Hämtnings- och behandlingsavgift

Summa

Varannan vecka

Var 4:e vecka

1 616 kr

2 134 kr

3 750 kr

Varannan vecka

Var 8:e vecka

1 616 kr

1 734 kr

3 350 kr

Var 4:e* vecka

Var 4:e vecka

1 616 kr

1 389 kr

3 005 kr

Var 8:e* vecka

Var 8:e vecka

1 616 kr

994 kr

2 610 kr

Priser är per år

* matavfall får ej lämnas i kärl 2. För kompostering krävs ansökan till Bygg- och miljönämnden. Har du redan godkänd ansökan behöver du inte ansöka igen.

Hämtningsintervall till extra kärl är kopplat till ordinarie hämtning av avfallsfraktionen rest- och matavfall.

Taxa för extra kompletterande kärl en- och tvåfamiljshus, per år

Storlek och typ av kärl

Hämtningsintervall

Pris, inkl. moms

140 l. matavfall

Varannan vecka

1 231 kr

140 l. restavfall

Var 4:e vecka

739 kr

190 l. restavfall

Var 4:e vecka

969 kr

370 l. restavfall

Var 4:e vecka

1 478 kr

Hämtningsintervall kopplat till ordinarie hämtning av avfallsfraktionen pappers- och plastförpackningar

140 l. pappersförpackning

Varannan vecka

794 kr

140 l. plastförpackning

Var 4:e vecka

520 kr

190 l. pappersförpackning

Varannan vecka

1 021 kr

190 l. plastförpackning

Var 4:e vecka

673 kr

370 l. pappersförpackning

Varannan vecka

1 308 kr

370 l. plastförpackning

Var 4:e vecka

900 kr

När hushållet/fastigheten blivit tilldelad fyrfackskärl gäller taxan för fastighetsnära insamling. I en övergångsperiod, innan fyrfackskärl
placerats ut på fastigheten, gäller övergångstaxan för en- och
tvåfamiljshus.

 • Dålig/felaktig sortering kostar 500 kr extra per kärl och tömningstillfälle
 • Kostnaden gäller per år.
 • Summan är baserad på hämtningsintervallet var 14:e dag. Papperspåsar för matavfallet ingår och finns att hämta.
Övergångstaxa en- och tvåfamiljshus per år

Storlek kärl matavfall

Hämtning och behandling, brunt kärl, organiskt avfall

Storlek kärl restavfall

Hämtning och behandling, grönt kärl restavfall

Grundavgift/ lägenhet

Summa

140 l.

518 kr

140 l.

1633 kr

1554 kr

3705 kr

140 l.

518 kr

190 l.

2449 kr

1554 kr

4521 kr

140 l.

518 kr

370 l.

4259 kr

1554 kr

6331 kr

140 l.

518 kr

660 l.

7410 kr

1554 kr

9482 kr

Om du komposterar allt matavfall året runt, även vintertid, kan du välja alternativet hemkompostering. Då ingår ett grönt kärl för restavfall som töms var fjortonde dag. För kompostering utomhus krävs att komposten är isolerad, så kallad varmkompost och att den är skadedjurssäker. Kompostbehållaren kan du antingen köpa själv eller bygga. Den ska vara godkänd enligt gällande regler. Det finns även möjlighet att kompostera inomhus med till exempel bokashimetoden.

Om du vill välja hemkompostering behöver du göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Fyll i och skicka in blanketten eller kontakta kundtjänst så hjälper de dig. Har du redan en godkänd ansökan behöver du inte söka igen.

Taxa för hemkompostering och restavfall per år

Storlek kärl

Hämtning och behandling

Grundavgift/ lägenhet

Summa

140 l.

1732 kr

1554 kr

3286 kr

190 l.

2390 kr

1554 kr

3944 kr

370 l.*

4155 kr

1554 kr

5709 kr

660 l.*

7049 kr

1554 kr

8603 kr

*vid samgående

Mat- och restavfall blandas i samma kärl. Ditt kärl töms var fjortonde dag. OBS! Inga förpackningar får lämnas i kärlen.

Detta ger den största miljöbelastningen och därför är avgiften högst för detta abonnemang. Kontakta kundtjänst om du vill välja blandat hushållsavfall.

Taxa för blandat hushållsavfall per år

storlek kärl

Hämtning och behandling

Grundavgift/ lägenhet

Summa

190 l.

4863 kr

1554 kr

6417 kr

370 l.

7566 kr

1554 kr

9120 kr

660 l.

12 973 kr

1554 kr

14 527 kr

Gemensamma kärl (max tre hushåll)

 • Ansökan om gemensamma kärl för två eller tre hushåll med ett hämtställe sker hos Skellefteå kommun, se lokala föreskrifter Skellefteå kommun , 514.9 kB.
 • Gemensam behållare kan medges för mer än tre fastighetsägare, under förutsättningen att hämtning sker från gemensam hämtplats och där transporter kan minskas. Fakturorna delas upp på respektive fastighetsägare.
 • Ändrade förhållanden som till exempel ägarbyten, ska anmälas till Skellefteå kommun.
 • Gemensamhetslösningar kan klassas efter lägenhetstaxan för kärlhämtning, under förutsättning att det är minst 10 hushåll och radhus inom samfällighetsföreningen

Använd e-tjänsten "Ansöka om gemensamt avfallskärl" som du hittar på nedan denna text. Har du ingen e-legitimation, dator eller Smartphone kontaktar du kundtjänst som hjälper dig vidare. Om ansökan inte beviljas kan du överklaga till bygg- och miljönämnden eller länsstyrelsen.

Hushåll som har gemensamt kärl betalar en grundavgift per hushåll. De delar på hämtnings- och behandlingsavgifterna. Ansökan gäller fram tills delningen sägs upp, eller att det sker ägarbyte på någon av fastigheterna.

Ansöka om gemensamt avfallskärl (Länk till annan webbplats)

Hämtning av restavfall en gång per kvartal

Om du tar hand om ditt matavfall själv kan du ansöka om att ändra tömningsintervall på gröna kärlet till en gång per kvartal. När du tilldelas fyrfackskärl, se taxa fyrfackskärl.

För att du ska bli beviljad kvartaltömning har vi krav på att kompostering av matavfall kan ske året runt. För kompostering av matavfall behöver du göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Fyll i och skicka in blanketten, se länk nedan, eller kontakta kundtjänst så hjälper de dig.

Taxa per år för hämtning av restavfall en gång i kvartalet

Storlek kärl

Hämtning och behandling

Grundavgift/ lägenhet

Summa

140 l.

1 186 kr

1 554 kr

2 740 kr

Kompostering

Kompostering av olika typer av avfall från fastigheten får göras utan anmälan, andra kräver anmälan. Läs mer om vad som gäller för det avfall du planerar att kompostera på egen gård.

Kräver anmälan till Bygg- och miljönämnden

I varmkomposten får du kompostera matavfall. Komposteringen sker i en sluten isolerad behållare. Det är viktigt att behållaren är skadedjurssäker så att inte råttor tar sig in. Hushållsavfallet ska blandas med ca 1/3 kolrikt material, t ex löv, torv eller sågspån för att nedbrytningen ska gå bra. Rör gärna om då och då för att få ner syre i processen.

Det här kan du kompostera: kaffesump, äggskal, bröd, frukt, teblad, grönsaker, köttrester, hushållspapper, äggkartonger mm. Fiskrester och räkskal ska du vara lite försiktig med då det annars lätt blir dålig lukt.

Du kan kompostera ditt Trädgårdsavfall från fastigheten utan anmälan.

Trädgårdskomposten

Att kompostera i en trädgårdskompost är ganska vanligt. Här lägger du löv, grästorvor, småkvistar, gräsklipp mm. Komposten har en långsam nedbrytning. Det kan vara idé att gräva om då och då och kanske vattna. Placera helst komposten i halvskugga och i lä och inte så nära tomtgräns att grannarna störs. I trädgårdskomposten får du inte lägga matavfall.

Kompostering av latrin på fastigheten kan efter ansökan till Bygg- och miljönämnden ske på fastigheten i så kallad förmultningsanläggning eller liknande anläggning. Ansökan ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen.

Uppehåll i hämtning

Du kan ansöka om uppehåll i hämtning av kärl och säckavfall hos samhällsbyggnadsnämnden. Använd e-tjänsten "Ansöka om uppehåll i avfallstjänster".

Ansöka om uppehåll i sophämtning för åretruntbostad (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Har du ingen e-legitimation, dator eller Smartphone kontaktar du kundtjänst som hjälper dig vidare. Den som befrias från hämtning av hushållsavfall befrias från hämtnings- och behandlingsavgift men måste betala grundavgiften. I grundavgiften betalar kunden för möjligheten att utnyttja återvinningscentraler och miljöstationer. Dessutom finansierar grundavgiften planering, information och administration.

Senast uppdaterad: