Fett- och oljeavskiljare

Fett ställer till problem i våra avloppsledningar. Fett och olja i avloppsvattnet leder till stora problem med igensättningar i våra ledningar. När avloppsvattnet kyls ner stelnar fettet och fastnar på rörväggarna i avloppsledningarna och täpper så småningom igen rören. Därför ska verksamheter som hanterar livsmedel installera en fettavskiljare och ett system för fettåtervinning.

Anmäla oljeavskiljare (Länk till annan webbplats)

Fettavskiljaren är fastighetsägarens säkerhetsanordning för att förhindra fettutsläpp till avloppet. Fett som spolas ut i avloppet stelnar och fastnar i rören. Det leder till minskad kapacitet och i värsta fall stopp i ledningarna. Fettproppar kan leda till stora och kostsamma problem, som till exempel översvämningar.

Fastighetsägaren ansvarar för installation och funktion

Fettavskiljare är en fast installation som fastighetsägaren ansvarar för. Fettavskiljaren ska vara utformad enligt europastandard SS-EN 1825-1 och dimensioneras efter verksamhetens spillvattenflöde enligt SS-EN 1825-2. Kontakta en rörfirma eller VVS-konsult för hjälp med dimensionering av fettavskiljaren.

För dig som bedriver livsmedelsverksamhet

Verksamheter som riskerar att släppa ut större mängder fett i avloppet ska ha en fettavskiljare installerad. Några exempel på verksamheter är bageri, hamburgerbar, restaurang, café och konditori.

Varför ska fettavskiljare installeras?

Avloppsvatten från verksamheter som innehåller fett i större
mängder kan orsaka problem i avloppsledningar och
pumpstationer. Stopp i ledningarna kan även leda till hygieniska
olägenheter i livsmedelslokaler och att orenat avloppsvatten
släpps ut i vattendrag.

Då fettet bryts ner i ledningarna kan en farlig gas bildas.
Gasen utgör en hälsorisk och är brandfarlig om den
förekommer i höga koncentrationer.

Regler och krav

Om det saknas fettavskiljare i en verksamhet kan Skellefteå
kommun ställa krav på fastighetsägaren att installera en fettavskiljare inom en viss tid. Skellefteå kommun har ingen skyldighet att ta emot avloppsvatten som väsentligt skiljer sig från
avloppsvatten av hushållskaraktär. Fett i större mängd får
inte tillföras avloppet och det är fastighetsägarens ansvar
att se till att detta efterföljs. Fastighetsägaren svarar för de kostnader och eventuella skadestånd som kan uppstå på grund av att otillåtna höga utsläpp av fett från fastigheten påverkat det allmänna ledningsnätet.

Fettavskiljare är inte dimensionerade för att ta emot rent fett, eller fett i större mängder. Fettavfall som exempelvis frityrolja, stekfett eller annat fett får därför inte tömmas i avloppet utan ska samlas upp i separata behållare så att det kan återvinnas. Hämtning och hantering ska utföras av lämplig entreprenör.

Från fett till biogas

Fettet från fettavskiljaren körs efter tömning till biogasanläggningen i Tuvan där det genomgår rötning. I processen bildas biogas som renas och används som fordons gas.

Biogas är ett förnybart bränsle som ger mycket lägre utsläpp av koldioxid än fossila energikällor. Miljön slipper även utsläpp av tungmetaller, svavel- oxid, kväve, stoft och sot när bilen drivs med biogas.

När uppsamlat fettavfall (använda matfetter och frityroljor) återvinns blir det till en viktig råvara vid tillverkning av nya produkter inom kemteknisk industri, men även till framställning av biodiesel.

Ökad återvinning minskar även behovet av jungfrulig råvara så som palmolja, vars framställning medför skövling av regnskogar.

Hur fungerar en fettavskiljare?

Vanligtvis består en fettavskiljare av en tank med mellanväggar. När vattnet leds in i fettavskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i det första facket. Fett, som är lättare än vatten, flyter upp till ytan i nästa fack. Det renade vattnet rinner vidare ut i ledningsnätet, se figur. Regelbunden tömning och rengöring är nödvändig för att fettavskiljare ska fungera.

Dimensionering och installation

En godkänd fettavskiljare ska vara utformad enligt svensk standard SS-EN 1825-1 och dimensionerad enligt SS-EN 1825-2. Den ska även vara CE-märkt. Kontakta en leverantör/VVS-konsult/rörinstallatör för att ta fram dimensioneringsunderlag för fettavskiljaren och för att välja rätt stor- lek, typ och lämplig placering. Varje typ av fettavskiljare ska innan installation anmälas till Skellefteå kommun, vatten- och avfallsverksamheten (VAA). Anmälan för fettavskiljare görs via länk/knapp högst upp på denna sida. Behöver du en blankett så kan det beställas via Skellefteå kommuns kundtjänst. Till blanketten ska beräkningsunderlag och ritningar bifogas.

Placering

Fettavskiljaren ska vara väl avskild från hantering och förvaring av livsmedel, för att undvika kontaminering av livsmedel. Sugslangar och annan utrustning som krävs vid tömning av fettavskiljaren får inte dras genom utrymmen där livsmedel bereds eller förvaras. Fettavskiljaren ska vara lättillgänglig för tömning och tillsyn. Lock, manlucka eller annan tömningsanordning ska kunna öppnas av en person och får därför inte vara blockerad inför tömning.

Tömning

Fettavskiljaren ska tömmas och skötas så att den fyller god funktion. Tömningsintervall fastställs av Skellefteå kommun i samråd med fastighetsägaren. Fettavskiljaren ska dock tömmas och rengöras minst 2 gång per år. Verksamhetsutövaren ska kunna visa att egenkontroll genomförs genom att spara dokument från tömningar och service. Om det visar sig att fettavskiljaren behöver tömmas oftare kan Skellefteå kommun kräva att så sker. Anser fastighetsägaren att fettavskiljaren kan tömmas mer sällan måste denne ta kontakt med Skellefteå kommun. Om fett- eller slamskiktet blir för tjockt innan ordinarie tömning ska extra tömning beställas.

Läs riktlinjerna i sin helhet (pdf) , 329.3 kB.

Taxa tömning fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare

Kostnad exkl. moms

Fettavskiljare, upp till 3 m³

2 100 kr

Fettavskiljare, 3,1-6 m³

2 800 kr

Fettavskiljare, större än 6 m³

1800 kr/tim + 200kr/m³*

Tömning på avrop

Behandlingsavgift tillkommer på 260 kr/m³

1800 kr/tim + 200kr/m³*

Framkörning utan tömning av fettavskiljare från

865 kr**

Matavfallstankar avrop

1800kr/tim + 200kr/m³*

*Lägsta debitering är en timme.
För att dra längre slang än 30 meter samt lyfta tunga brunnslock är kravet från arbetsmiljöverket att extrapersonal eller maskiner används. Faktisk merkostnad debiteras fastighetsägaren.

** Avloppsanläggningar som slamtömningsfordonet inte tar sig fram till på grund av hinder eller dåliga väg- och markförhållanden. Avloppsanläggningar som bedöms som en arbetsmiljörisk.

Oljeavskiljare

En oljeavskiljare behövs där det finns risk för att förorenat vatten kommer ut i dagvattnet eller avloppsnät. Olja kan orsaka skada på djur och växter om det släpps ut till sjöar och vattendrag. Utsläpp av olja till avloppsreningsverken kan försämra funktionen på reningsverkets reningsprocess.

Oljeavskiljare ska finnas för att behandla avloppsvatten från fordonstvätt och industriella processer. Oljeavskiljare ska även finnas för att minska utsläpp från hårdgjorda ytor till exempelvis parkeringar, där dagvatten som regn och snö är förorenat av olja eller där det finns risk för spill av olja.

Exempel på verksamheter som måste ha oljeavskiljare:

  • Bensinstationer, fordonstvättar
  • Trafikbelastade ytor, exempelvis garage, parkeringsplatser och spolplatser
  • Industrier som hanterar oljor eller oljeindränkta produkter, exempelvis verkstäder och bilskroten
  • Industrier med kondensvatten från kompressorer
Senast uppdaterad: