Tillgänglighet och delaktighet

Tillgänglighet handlar om att alla människor kan tåla miljön, kan ta sig fram och hitta dit de ska och kan använda olika utrymmen och funktioner. Det handlar om att alla kan kommunicera och få information på det sätt de behöver samt tillgång till personlig service. Tillgänglighet är en förutsättning för att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar ska kunna utvecklas och uppleva en god livskvalitet.

Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas. Det kan handla om trappsteg, trösklar, tunga dörrar, dålig belysning, avsaknad av ledstänger, dålig ljudmiljö eller bristfällig skyltning. Alltså mindre saker som kan åtgärdas utan större kostnad och tid.

I Plan- och bygglagen ställs tydliga krav på tillgängligheten i befintlig byggnation. Enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas till och i publika lokaler. Exempel på sådana lokaler är affärer, restauranger, terminaler, teatrar, biografer och apotek. Det som ska åtgärdas är till exempel nivåskillnader in till lokalen, ledstråk, och skyltning.

Har du upplevt något enkelt avhjälpt hinder i publika lokaler eller på allmän plats i Skellefteå? Du kan som privatperson anmäla brister när det gäller enklare hinder.

Anmälningsblankett "Enkelt avhjälpta händer" , 100.5 kB. med instruktion. Du kan också kontakta kundtjänst för hjälp.

Fastighetsägaren (kommun eller privat) har ansvar för att enklare hinder åtgärdas. Det är kommunerna (Bygg- och miljönämnden i Skellefteå) som har till uppgift att övervaka av hur kraven i lagstiftningen följs.

Från 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering. Det nya förbudet i diskrimineringslagen ska stärka och komplettera de lagar och regler som redan finns om tillgänglighet.
Förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor. Att kunna delta i samhället oavsett funktionsförmåga är en grundläggande mänsklig rättighet. Flera konventioner och andra internationella åtaganden ställer krav på tillgänglighet som en mänsklig rättighet. Frågor och svar samt annan information om lagändringen finns samlat på Diskrimineringsombudsmannens webbplats.

Du kan rapportera bristande tillgänglighet på den här webbplats. Det gör du här:

Ungefär 14 % av den vuxna befolkningen i Sverige har nedsatt hörsel. Det innebär att det förmodligen finns någon i din närhet som har svårt att uppfatta det som sägs. Skellefteå kommun ska vara tillgängligt för alla och göra möjligt för alla att delta på lika villkor. Hörselslingor är ett viktigt hjälpmedel för delaktighet.

Du som besöker kommunala lokaler för till exempel möten eller föreläsningar ska kunna ta del av det som sägs. För en del innebär det att hörhjälpmedel är nödvändiga. I vissa av kommunens lokaler finns det fasta hörslingor installerade. I andra lokaler saknas slinga, men det finns ett flertal bärbara hörslingor på olika håll i kommunen.

Internservice som ligger i stadshuset på entréplan lånar ut mobil hörslinga till föreningar. Internservice har öppet; måndag till fredag klockan 7.00 – 17.00.

Det är kommunens ansvar att se till att dessa slingor används, så att du som deltagare kan koppla din hörapparat till slingan. Som deltagare i arrangemang i kommunala lokaler får du gärna hjälpa oss att bli bättre genom att alltid fråga efter hörslinga om det inte erbjuds.

Kommunens tillgänglighetsrådgivare har specialkompetens när det gäller utformning av den fysiska miljön för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och vilka krav lagstiftningen ställer. Tillgänglighetsrådgivaren arbetar gentemot funktionsrättsföreningarna på ett strukturerat sätt, bland annat via TGG (tillgänglighetsgruppen). Har du frågor som rör tillgänglighet kan du vända dig till tillgänglighetsrådgivaren som kan ge dig råd hur du kan komma vidare, kontakta då kundtjänst.

Har du frågor kring delaktighet för personer med funktionsnedsättning? Har du idéer, tankar och vill engagera dig för Ett Skellefteå för alla - oavsett funktionalitet? Delaktighetssamordnaren kan ge råd om vart du ska vända dig i olika situationer - kontakta kundtjänst.

Delaktighetssamordnare

Kommunens delaktighetssamordnare arbetar utifrån den funktionshinderspolitiska strategin Ett Skellefteå för alla. Delaktighetssamordnaren är funktionsrättsföreningarnas kontaktperson i kommunen och jobbar mot föreningarna på ett strukturerat sätt, bland annat via RÅFF (rådet för förebyggande av funktionshinder). Delaktighetssamordnaren representerar funktionsrättsrörelsen vid olika projekt och arbetar löpande med tillgänglighets- och delaktighetsfrågor gentemot politik och förvaltningar.

Vill du engagera dig?

Det bästa sättet att påverka är att göra det tillsammans med andra. Det finns många föreningar i Skellefteå som arbetar för olika funktionsnedsättningsgrupper. Genom föreningarna och deras medverkan i Rådet för förebyggande av funktionshinder (RÅFF) kan just dina frågor komma upp på politikernas bord.

Information och snabblänkar

Delaktighetssamordnaren har samlat information och snabblänkar som kan underlätta för dig som söker olika former av stöd till personer med funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad: