Kontrollplan och kontrollansvar

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten behöver alltid ta fram en kontrollplan. Du kan också behöva en kontrollansvarig för ditt projekt.

Kontrollansvarig

Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus.

Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad och ha en självständig ställning till den som utför arbetet. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra.

Kontrollansvarig ska bistå byggherren i upprättandet av kontrollplanen och se till att kontrollplanen följs under byggets gång. Kontrollansvarige ska vara med vid kommunens arbetsplatsbesök och dokumentera eventuella avvikelser som upptäcks, samt avlämna ett utlåtande inför slutbeskedet.

Här hittar du certifierade kontrollansvariga

Anmäl kontrollansvarig för pågående bygge (Länk till annan webbplats)

Kontrollplaner

En kontrollplan enligt Plan- och bygglagen (PBL) är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att de tekniska egenskapskraven uppfylls. Kontrollplanen ska utformas som en matris där det i rader och kolumner framgår vad som ska kontrolleras, hur kontrollen ska utföras och av vem det ska kontrolleras.

Här nedan finns exempel på vilka kontrollpunkter som kan ingå för olika ärenden. Det kan finnas kontrollpunkter som inte är aktuella för ditt byggprojekt och det kan även saknas punkter du behöver ha med.

Använd gärna denna mall för att skapa din egen kontrollplan.

Kontrollplan PBL (ifyllbar pdf) , 197.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Följande kontrollpunkter kan vara aktuella för mindre byggprojekt:

VAD ska kontrolleras

HUR ska det kontrolleras

Mot VAD ska det kontrolleras

VEM ska kontrollera

Kontroll av markförhållande

Bedömning genom provgrop

AMA Mark & Anläggning

Markentreprenör

Kontroll av schaktbotten

Grundbottenbesiktning

AMA Mark & Anläggning

Markentreprenör

Dränerande material

- rätt dimension

- rätt tjocklek

- ej fruset

Visuellt

Stämmer överens med föreskrivet material


Utförandet av fiberduk

- rätt placering

- överlapp

Visuellt

Leverantörens anvisning


Följande kontrollpunkter kan vara aktuella för mindre byggprojekt:

VAD ska kontrolleras

HUR ska det kontrolleras

Mot VAD ska det kontrolleras

VEM ska kontrollera

Det som byggs har rätt placering

Mätning

Godkänd situationsplan


Krypgrund/plintgrund

- fri från organiskt material

Visuellt

BBR 6:5323


Krypgrund/plintgrund

- inspekteringsbar

Visuellt

BBR 6:5323


Krypgrund/plintgrund - har fuktspärr utlagt på mark

Visuellt

BBR 6:5323


Krypgrund klarar högsta tillåtna fukttillstånd
- RF < 75 %

Mätning

BBR 6:52


Utförande av markisolering
- utan skarvar
- rätt tjocklek
- rätt placering

Visuellt

Leverantörens anvisning


Kontroll av armering före gjutning

- dimension

- placering

- förankring

Visuellt/
Mätning

Konstruktionshandling (namn)


Radonsäkert utförande av grund

- radonduk eller annan godkänd lösning

Visuellt

Leverantörens anvisning
BBR 6:23


Tätning av genomföringar mot Radon

Visuellt

Leverantörens anvisning
BBR 6:23


Uttorkning av betongplatta

- inför golvbeläggning/ tätskikt

Fuktmätning

Leverantörens anvisning


Marklutning från grund - minst 1:20, de 3 närmaste metrarna

Mätning

BBR 6:5321


Omhändertagande av dagvatten inom fastigheten

Visuellt

Skellefteå kommuns dagvattenstrategi


Följande kontrollpunkter kan vara aktuella för mindre byggprojekt:

VAD ska kontrolleras

HUR ska det kontrolleras

Mot VAD ska det kontrolleras

VEM ska kontrollera

Utförande av luftning bakom fasadbeklädnadVisuelltKonstruktionshandling (namn)
BBR 6:5324

Anslutning av tak mot befintlig yttervägg

- luftspalt finns

- vindduk

Visuellt

Konstruktionshandling (namn)
BBR 6:5324


Plåtbeslag uppdraget bakom fasadmaterial

Visuellt

Konstruktionshandling (namn)
BBR 6:5324


Utförande av isolering

- rätt tjocklek

- god anslutning mot regelstomme

- utan genomgående skarv och luftfickor

Visuellt

BBR 9:26
BBR 9:92


Utförande av yttervägg

- åtgärd mot skadedjur

Visuellt

BBR 6:81


Sylltätning monterad

Visuellt

Konstruktionshandling (namn)


Fuktigt trämaterial byggs inte in

- syll och väggregel har fuktkvot < 16 %

Fuktmätning/
stickprov

BBR 6:53


Utförande av fönster och dörrar

- utan risk för inträngande fukt

Visuellt

Leverantörens anvisning
BBR 6:5324


Utförande av fönster och dörrar

- lutning av dropp- och fönsterbleck

- tillräckligt språng

Visuellt

Leverantörens anvisning
BBR 6:5324


Utförande av fönster och dörrar

- lufttätning runt karmen sitter på den varma sidan

Visuellt

Leverantörens anvisning
BBR 6:5324


Väderskydd under byggtiden

- Fuktkänsligt material ej utsatt för fukt och smuts

Fuktmätning/
Visuellt

BBR 6:51


Lufttätt utförande av klimatskiljande delar

- ytterväggar

- anslutningar

- genomföringar

Visuellt

Leverantörens anvisning
BBR 6:531


Följande kontrollpunkter kan vara aktuella för mindre byggprojekt:

VAD ska kontrolleras

HUR ska det kontrolleras

Mot VAD ska det kontrolleras

VEM ska kontrollera

Mottagningskontroll takstolar/takåsar
- stämmer med projektering

Visuellt

BBR 2:31


Lufttätt utförande av klimatskiljande delar
- tak
- anslutningar
- genomföringar

Visuellt

Leverantörens anvisning
BBR 6:531


Utförande av takstolar/takåsar
- rätt dimension
- infästning
- placering

Visuellt/
mätning

Konstruktionshandling


Utförande av avväxlingar
- rätt dimension
- infästning
- upplag

Visuellt

Konstruktionshandling


Yttertaket och plåtbeslagning utfört med god täthet
- underlagstäckning
- anslutning
- genomföring

Visuellt

Leverantörens anvisningar


Utförande av regnvattensystem
- placering

- lutning
- bortledning av regnvatten

Visuellt

BBR 6:642


Väderskydd under byggtiden
- Fuktkänsligt material ej utsatt för fukt och smuts

Fuktmätning/
Visuellt

BBR 6:51


Följande kontrollpunkter kan vara aktuella för mindre byggprojekt:

VAD ska kontrolleras

HUR ska det kontrolleras

Mot VAD ska det kontrolleras

VEM ska kontrollera

Utförande av våtrum

Visuellt/
mätning
Branschregler (BBV, GVK, MVK, Säkert Vatten)


Utförande av golvbrunn
- förankring
- höjdplacering i undergolvet

Visuellt/
mätning

Leverantörens anvisningar


Kontroll av golvlutning
- fall mot golvbrunn minst 1:150 och högst 1:50

Mätning/ vattenpass

BBR 6:5335


Utförande av tätskikt och underlag
- rätt material
- placering

- överlapp

Visuellt

BBR 6:5333
Leverantörens anvisningar


Utförande av vattenledningar
- täthet
- placering)

Visuellt/
provtryckning

Säkert vatten


Följande kontrollpunkter kan vara aktuellt vid uppförande av garage:

VAD ska kontrolleras

HUR ska det kontrolleras

Mot VAD ska det kontrolleras

VEM ska kontrollera

Golvbrunn i garage utförd med avskiljning av olja
- oljefälla/oljeavskiljare beroende på mängden olja som ska avskiljas
VisuelltBBR: 6:641
Skellefteå kommuns riktlinjer för oljeavskiljning

Följande kontrollpunkter kan vara aktuella för mindre byggprojekt:

VAD ska kontrolleras

HUR ska det kontrolleras

Mot VAD ska det kontrolleras

Av VEM ska det kontrolleras

Utförande av ventilation med tillräcklig luftomsättning 
- rätt antal till- och frånluftsdon
- rätt placering

Visuellt

BBR 6:25


Injustering av ventilationen utfördLuftflödesprotokollBBR 6:9241

Funktionskontroll utförd (OVK)

- gäller vid installation av FTX

Visuellt

Skellefteå kommuns dagvattenstrateg


Följande kontrollpunkter kan vara aktuella för mindre byggprojekt:

VAD ska kontrolleras

HUR ska det kontrolleras

Mot VAD ska det kontrolleras

VEM ska kontrollera

Säkerhetsglas
- gäller glasytor som placeras närmare än 0,6 meter över golv

Visuellt,
mot märkning

BBR 8:353


Utförande räcke
- rätt räckeshöjd
- vertikala öppningar max 10 cm
- ej klättringsbart
MätningBBR 8:2321

Elsäkerhet

Intyg behörig elektriker

BBR 8:8


Taksäkerhet
- snörasskydd
- fästanordning för säkerhetslina vid fasadhöjd > 4 m

Visuellt

BBR 8:241


Säkerhetsbeslag på öppningsbara fönster och balkongdörrar

- gäller för våningsplan ovan markplan

Visuellt

BBR 8:231


Följande kontrollpunkter kan vara aktuella för mindre byggprojekt:

VAD ska kontrolleras

HUR ska det kontrolleras

Mot VAD ska det kontrolleras

Av VEM ska det kontrolleras

Brandavskiljning för vidbyggt garage
- avskiljt från bostadsytor i brandteknisk klass EI30

Visuellt

BBR 6:25


Brandavskiljning för fristående byggnad, med avstånd < 8 m
- avskiljt från andra byggnader i brandteknisk klass EI30

VisuelltBBR 5:611

Brandvarnare monterad

- minst en per våning och 60 m2 bostadsyta

- funktionstestad

Visuellt
Funktionstest

BBR 5:2513
leverantörens anvisning


Eldstadsplan - Golvbeläggning
framför/omkring installerad eldstad ska utföras brandsäker

Visuellt

BBR 5:422
BBR 5:4223


Skydd mot utveckling och spridning av brand - avstånd till brännbara
byggnadsdelar

Mätning

BBR 5:4251
BBR 5:51


 

Underlaget klarar belastningen och vikten av eldstaden.

Visuellt

BBR 5:4222


Typ av eldstad och placering

Visuellt

Startbesked


Taksäkerhet, tillträdesanordningar för sotning - takstege, glidskydd, arbetsplan, arbetsplattform

Visuellt

BBR 8:24


Kontroll av skorstenshöjd

Mätning

BBR 5:4253
BBR 6:743


Rökkanalens täthet

Kontroll - intyg

BBR 5:4256

Sakkunnig

Braskamin/rökkanal installerad enligt installationsanvisningar

Visuellt

Tillverkarens anvisningar


Följande kontrollpunkter kan vara aktuella för mindre byggprojekt:

VAD ska kontrolleras

HUR ska det kontrolleras

Mot VAD ska det kontrolleras

VEM ska kontrollera

Utförande av klimatskärm
- god täthet på folie & vindstopp
VisuelltBBR 9:26
Leverantörens anvisningar

Omslutande byggnadsdelar uppfyller gällande
U-värden

Visuellt

BBR 9:92 (tabell)


Följande kontrollpunkter kan vara aktuella för mindre byggprojekt:

VAD ska kontrolleras

HUR ska det kontrolleras

Mot VAD ska det kontrolleras

VEM ska kontrollera

Rivningsavfall sorterat och förvarat åtskilda

Visuellt

Materialinventering


Farligt avfall har hanterats och omhändertagits enligt gällande regler

Visuellt

Materialinventering


Byggmaterial för återvinning eller återanvändning utsorterat

Visuellt

Materialinventering


Transport av avfall enligt gällande regler

Visuellt

Materialinventering


Plats för rivning utformad med begränsad tillgång för obehöriga

Visuellt

BBR 2:3


Åtgärder har vidtagits för minskad risk för brand, dam, buller och ras

Visuellt

BBR 2:3


Vatten avstängt, ledningar proppade och urtappade

Visuellt

PBF 5 §17


El-försörjning avslutad

VisuelltRiskanalys

Inför arbetet med att ta fram en kontrollplan behöver du som byggherre i förväg föreställa dig vilka risker som kan uppstå under byggtiden. På Boverkets hemsida kan du läsa mer om hur du gör en riskanalys. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Komplettera ditt ärende

Om du har ett pågående e-tjänstärende där du behöver bifoga fler, eller uppdaterade, filer så kan du göra det via e-tjänsten.

Här hittar du instruktionen (pdf, öppnas i ny flik) , 183.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: