Lov och anmälan
– så här går det till

Det är mycket att tänka på vid ett byggprojekt. Så här går det till att söka bygglov och/eller lämna in en anmälan inför en byggåtgärd.

  1. Det första vi vill att du tar reda på är om ditt hus ligger utanför sammanhållen bebyggelse, inom sammanhållen bebyggelse eller inom detaljplanerat område. Det avgör nämligen om du behöver söka bygglov, göra en anmälan för byggåtgärd eller inte behöver ansöka alls. Här tar du reda på vad som gäller för ditt område. Öppnas i nytt fönster. Observera att det alltid behövs bygglov om du ska bygga ett nytt bostadshus, oavsett var du ska bygga.
  2. Det andra vi vill att du tar reda på är vilka handlingar som ska skickas in tillsammans med din ansökan. Här kan du se vilka handlingar du behöver. Får vi in fel handlingar kommer du att behöva skicka in kompletteringar och det gör att processen tar längre tid.

  1. Gå in i vår e-tjänst och fyll i ansökan och skicka in den tillsammans med korrekta handlingar Öppnas i nytt fönster.. Om din ansökan är ifylld på rätt sätt och innehåller tillräcklig information går processen snabbare.

  1. När vi har bedömt att handlingarna till din inskickade ansökan är kompletta, får du ett meddelande om det. Om vi saknar någon handling eller om ritningarna inte är kompletta meddelar vi dig vad du behöver komplettera med.
  2. När vi har fått in alla handlingar börjar vi handlägga ditt ärende. Från det datum ansökan är komplett får du ett beslut inom 10 veckor. Handläggningstiden kan förlängas med ytterligare 10 veckor i speciella fall, som till exempel om en utredning krävs eller om ditt ärende måste behandlas i bygg- och miljönämnden. I så fall får du information om det inom de första 10 veckorna.
  3. Beroende på hur ditt ärende ser ut kan vi behöva ta in synpunkter från sakägare. En sakägare kan vara grannar, väghållare, andra myndigheter, föreningar med flera.

Sakägare har rätt att lämna synpunkter om ansökan innebär:
A. En avvikelse från bestämmelserna i gällande detaljplan eller områdesbestämmelse.
B. Att bygget placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter (om inte detaljplan eller områdesbestämmelse tillåter detta).

Avgift för handläggning
Du som byggherre ska betala en avgift för handläggningen enligt taxa antagen av kommunfullmäktige. Kontakta oss gärna via kundtjänst om du vill få en uppskattning av vad din handläggning kan komma att kosta.

Läs mer om avgifter vid bygglov

Faktura skickas efter beslut
Faktura skickas efter att du har fått beslutet. Även avslag kostar.

När alla grundkrav är uppfyllda och eventuella synpunkter från sakägare kommit in kan ett beslut fattas. Oftast är det en bygglovhandläggare som fattar beslut på delegation från bygg- och miljönämnden. I vissa fall måste dock beslutet fattas av bygg- och miljönämnden.

Om en sakägare har synpunkter mot något eller om beslut inte kan fattas av handläggaren får du besked om detta och anledningen till varför. Du kan då välja mellan att få din ansökan prövad i bygg- och miljönämnden eller att dra tillbaka den.

Om du väljer att driva ditt ärende vidare till bygg- och miljönämnden behandlar de ditt ärende och tar ett formellt beslut. Nämnden sammanträder en gång i månaden.

Startbesked krävs innan du börjar bygga

Att du fått ett beslut om bygglov betyder inte att du får börja bygga. Du behöver först få ett startbesked. Om du påbörjar bygget innan du fått startbesked tas en byggsanktionsavgift ut enligt plan- och bygglagen. Vid enklare byggprojekt, där det inte krävs ett tekniskt samråd, får du ditt startbesked tillsammans med bygglovet.

Överklagande och laga kraft

I samband med att beslutet skickas till dig får även dina grannar och andra sakägare en upplysning om att bygglov har beviljats. De har sedan fyra veckor på sig att överklaga. Om de inte överklagar inom den angivna tiden vinner beslutet laga kraft.

Du måste börja bygga inom två år från bygglovsbeslutet

Beslut om bygglov upphör att gälla två år från dagen då beslutet vann laga kraft om inte byggnadsarbetena har påbörjats.

Ändringar i lovet?

Byggherren har alltid ett ansvar att följa de lov som har getts.

Att göra ändringar efter ett beslut om lov eller startbesked har getts innebär oftast att ett nytt beslut krävs. Detta innebär ny handläggningstid och en tillkommande avgift. Även grannar kan behöva höras igen. Alla ändringar behöver godkännas av bygg- och miljönämnden innan de får genomföras. Ta därför kontakt direkt med bygglovsenheten om du överväger en ändring.

När din ansökan är komplett får du en kallelse till tekniskt samråd där tekniska handlingar begärs in. Om det inte krävs ett tekniskt samråd får du ett startbesked direkt med bygglovet.

I det tekniska samrådet diskuteras byggets konstruktion och installationer, arbetets planering, byggherrens bedömning av risker och förslag till kontrollplan, behov av arbetsplatsbesök, färdigställandeskydd med mera.

Vid det tekniska samrådet ska byggherren och kontrollansvarig vara med tillsammans med en av våra byggnadsinspektörer. Konsulter och entreprenörer kan även närvara vid behov. Samrådet ska protokollföras.

Vid enklare åtgärder behövs ingen kontrollansvarig.

Här kan du läsa mer om teknisk samråd

Läs mer om kontrollplan och kontrollansvarig

När det tekniska samrådet genomförts, alla begärda handlingar kommit in och kontrollplanen har fastställts får du ett startbesked. Startbeskedet innebär att du får börja bygga. Om det inte krävs ett tekniskt samråd får du ditt startbesked direkt med bygglovet.

Om du påbörjar bygget innan du fått startbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt plan- och bygglagen.

För byggprojekt där det har hållits tekniskt samråd gör vi minst ett arbetsplatsbesök. När ditt bygge varit igång en tid kommer vi alltså ut och besöker byggarbetsplatsen. Vid besöket tittar vi bland annat på kontrollplanen och hur arbetet följs enligt denna.

Hur många besök som ska göras på byggarbetsplatsen bestäms under det tekniska samrådet. Vid besöket ska byggherren och den som är kontrollansvarig vara med.

I samband med att byggåtgärderna färdigställs ska ett slutsamråd hållas. Där diskuteras bland annat kontrollplanens genomförande, avvikelser från bygglovet, den kontrollansvariges utlåtande och förutsättningar för slutbesked. I vissa fall behövs inget slutsamråd. Det framgår i så fall av startbeskedet. Slutsamrådet hålls på byggarbetsplatsen och ska protokollföras.

När byggherren visat att alla krav enligt bygglovet, kontrollplanen, startbeskedet och andra villkor är uppfyllda, utfärdar vi ett slutbesked. I vissa fall kan ett interimistiskt slutbesked ges. Det innebär att vissa delar av projektet kan tas i bruk innan allt är klart.

Du får inte börja använda det du har byggt innan du har fått ett slutbesked. Om du tar byggnaden i bruk innan du fått slutbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt plan- och bygglagen.

Byggherren har alltid ett ansvar att följa de lov som har getts.

Att göra ändringar efter ett beslut om lov eller startbesked har getts innebär oftast att ett nytt beslut krävs. Detta innebär ny handläggningstid och en tillkommande avgift. Även grannar kan behöva höras igen. Alla ändringar behöver godkännas av bygg- och miljönämnden innan de får genomföras. Ta därför kontakt direkt med bygglovsenheten om du överväger en ändring.

Senast uppdaterad: